Viden og formidling til økologiske landmænd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er, at der fra nationale og internationale forsøg- og forskningsresultater genereres lettilgængelig og anvendelig viden til det økologiske landbrugsfaglige område. Derudover udbredes der i projektet aktuel viden om regler og rammevilkår for den økologiske landbrugsproduktion. Den genererede viden formidles direkte til den økologiske landmand, der således kan drive en konkurrencedygtig produktion.

Nyeste viden vil blive formidlet til alle økologiske landmænd og andre med interesse for økologisk landbrugsproduktion. Der indsamles og formidles viden inden for alle produktionsgrene, der holder den økologiske landmand ajourført og giver konkurrencemæssige fordele. Der formidles viden både til nye og etablerede økologiske landmænd. Viden formidles gennem artikler, videoer, faktaark og pjecer, der er elektronisk tilgængelige via presse og sociale medier. Der formidles gennem workshops, seminarer og netværksmøder for økologiske landmænd. Der informeres og holdes oplæg på de landbrugsfaglige kongresser.

Rådene, som er er baseret på interview af økologiske mælkeproducenter og rådgivere, er samlet i en ”Bedst Practice manual ”.
Hvis høsttidspunktet ændrer sig ift. det normale/planlagte pga. tørken, er det vigtigt at være opmærksom på afgrødens økologiske status.
En kalv eller ko, som har fået antibiotika, kan aldrig blive økologisk igen under det amerikanske regelsæt.
Annonce i Økologi – Inspiration til Jordbruget nr. 4, maj 2018. Markvandringer sommeren 2018.
Bragt fagbladet Økologi – inspiration til jordbruget nr. 7. Udkom 17-09-2018
Bragt i Landbrugsavisen uge 36- 2018
Det økologiske areal er steget med 23 pct. mellem april 2017 og april 2018. I samme periode er det øko-logiske areal med hestebønner steget over 60 pct. og er i år tæt på 10.000 ha.
Artikel bragt i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 4 i maj 2018.
Økologiske virksomheder har siden 1. maj 2018 haft mulighed for at tilslutte sig et sæt af frivillige an-befalinger, hvor formålet er at højne dyrevelfærd, miljø og etik ved produktion af økologisk mælk og kød
Arla har meddelt, at økologiske mælkeproducenter/andelshavere får fratrukket 3 eurocent (22,3 øre) pr. kg mælk, hvis de gør brug af EU dispensationer på økologisk foder.
Etablerede økologer kan søge tilsagn om Økologisk Arealtilskud og tillæg til nye marker frem til 3. september 2018 for nye marker, der kommer til bedriften efter 20. april.
Komposteret have-parkaffald bidrager til jordfrugtbarheden med næringsstoffer og med bedre jordstruktur. Læs mere i faktaarket.
En kort oversigt over de vigtigste regler indenfor økologisk kvægbrug og nogle eksempler på omlægningsforløb.
Økologiske malkekvægbesætninger med goldkøer på græs har flere udfordringer med at forebygge mælkefeber hos især ældre køer, end når goldkøerne er på stald.
Registrerede lægemidler til kontrol af fluer og lus hos kvæg kan bruges mod stikfluer hos kvier på græs i økologiske besætninger, når dyrlægen vurderer, at risikoen for fluestik er særlig stor.
Hvert år ses der angreb af havrecystenematoder eller "havreål" i havre, vårbyg og vårhvede – såvel i økologiske som konventionelle marker.
I Frankrig er der ca. næsten 12 gange så mange indbyggere som i Danmark (67,1 mill.: 5,7 mill.), men omfanget af den økologiske svineproduktion er stort set ens.
Økologiske landmænd skal være opmærksomme på de regler, der gælder i forbindelse med indkøb af frøblandinger til faunastriber, bi-venlige blomsterblandinger, vildtblandinger og efterafgrødeblandinger.
Artikel i Magasinet Økologi, Maj 2018
D. 23. december 2017 trådte en generel dispensation til indkøb af ubejdset ikke-økologisk udsæd af helsædsært, vårhvede, vårtriticale og majs i kraft. Dispensationen gælder så længe, der ikke er øko-logisk udsæd på markedet.
Den 11. januar 2018 træder en generel dispensation til indkøb af ubejdset ikke-økologisk udsæd af vinterrug til afgræsning i kraft.
Firmaerne har meldt udsolgt af økologisk udsæd af vinterrug fra d. 24. august 2018 i Den økologiske frødatabase.
Få inspiration til brug af grovfoder til slagtesvin fra Øko- og frilandsproducenter.
Stor undersøgelse af kvalitet og tilgængelighed af have-parkaffald hos alle landets kommuner. Følg linket og bliv klogere på: hvad have-parkaffald indeholder, hvad du får ud af at tilføre det til dine marker, hvad du skal være opmærksom på.
Det er muligt at dyrke læggekartofler til økologisk produktion på arealer under omlægning til økologi. Kravene er, at kartoflerne lægges efter omlægningsdatoen på marken, og at de efter høst kun bruges til læggemateriale.
Tidlig høst åbner mulighed for en ny foderafgrøde, nyetablering af kløvergræs, rettidig etablering af vinterraps eller tidlig etablering af vintersæd.
Siden tørken fik fat, har vi kunnet konstatere, at der er forskellige opfattelser af, hvilke regler der gælder – og hvilke regler mejerierne godtager. Derfor har vi samlet de gældende regler for økologiske mælkeproduktioner.
De fleste afgrøder har ikke optaget den planlagte mængde kvælstof – opsamlende efterafgrøder kan være løsningen.
Artikel i kologisk Landbdrug nr. 7 side 13
3. juli 2018, Lemvig.
Bilag til Markvandring Sønderjylland d. 20. juni 2018, sortsforsøg
Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på de specifikke krav til sædskiftet og til placering af efterafgrøder, der følger med.
– er økologisk biogas en del af løsningen?
Program for møde om økologisk gødning på Fyn – og muligheder for økologisk biogas
Indlæg på Fodringsdagen i Herning, 12. september 2016. v. Finn Strudsholm og Heidi Lund Jensen
Ændringerne vedrører fjerkræ- og kaninproduktion. Der er ændringer i forhold til udearealets beplantning for konsumæglæggere og slagtekyllinger samt vedrørende slagtekyllingernes daglige tilvækst.
Den ny EU forordning er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2021. Lige nu arbejdes der på at præge indholdet af de detaljerede regler og fortolkninger i ”gennemførelsesbestemmelserne”.
Nye græsmarker på økologiske bedrifter skal indberettes inden brug Økologer, der forpagter eller lejer græsningsret på nye marker, skal indberette omlægning til økologi, in-den de nye marker afgræsses eller der tages slæt på dem.
Landmænd, der leverer økologisk mælk og/eller økologiske kreaturer til Friland eller Thise, skal overholde de supplerende regler.
Der bør sås efterafgrøder både for at holde på næringsstofferne og for at skaffe ekstra grovfoder.
Afholdt tirsdag den 25. september 2018.
Erfamøde afholdt den 25. juni 2018
Nyt fra de økologiske sortsforsøg
NETVÆRKSMØDE PÅ NORDIC SEED A/S I ODDER TORSDAG 28. JUNI 2018
Paris den 15. november 2018.
Radrensning af økologisk vårsæd reducerer ukrudtsbestanden – men der er kun et merudbytte at hente, når ukrudtsbestanden er stor.
Kort oversigt over de vigtigste regler inden for økologisk planteavl og eksempler på omlægningsforløb.
Økologiske kalve på 4–6 måneder skal have adgang til græsarealer i sommerperioden fra 1. maj til 1. september, når vejrforholdene tillader det.
Tidlig høst, planlagt eller ikke planlagt, åbner op for at bruge den varme tørre periode til at bekæmpe rodukrudt.
Den tidlige høst giver mulighed for at få gang i en effektiv bekæmpelse af rodukrudt.
Indlæg på Økologisk inspirationsdag VKST 14. november 2018 v. Sven Hermansen.
Indlæg på Økologisk inspirationsdag VKST 14. november 2018 v. Sven Hermansen.
EU Regler – Økologisk svineproduktion. Målsætningen i økologisk produktion er bæredygtighed inden for både miljø og dyrevelfærd.
Fra 1. januar må økologerne ikke længere aflive spædkalve
www.landbrugsinfo.dk/toerke/Sider/Oekologi.aspx
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. I forbindelse med økologikontrollen kontrollerer Landbrugsstyrelsen strøelsesmængden i alle staldtyper og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
Indlæg af Kirsten Holst, Økologichef, SEGES. Afholdt på sommermøder afholdt den 4., 7., og 11. juni
Få gode råd om vårsået byg, havre, hestebønne og lupin.
Mangel på svovl koster sandsynligvis udbytte. Tilfør svovl til kløvergræs og vinterraps, men sørg for ”vinduer” i marken, så effekterne på vækst og udbytte kan kontrolleres.
Ca. 45 km syd-øst for München, med udsigt til Alperne, ligger ”Herrmannsdorf”, som udover at være et økologisk landbrug, er et helt specielt sted, både hvad angår drift og følgeaktiviteter.
Er der tilsagn om Økologisk Arealtilskud på arealet, skal det omdannes til et tilsagn om projekt om konstruerede minivådområder, der påbegyndes efter 1. september, for at undgå tilbagebetaling af tilskud.
Få overblik over, hvilke muligheder der er for tilpasninger til tørkesituationen indenfor øko-reglerne. Brug også netværket til at formidle tilgængeligt foder eller marker.
Hjælp landmanden med at få overblik over, hvilke muligheder der er for tilpasninger til tørkesituationen indenfor øko-reglerne. Brug også netværket til at formidle tilgængeligt foder eller marker.
Landbrugsstyrelsen tillader i år, at græs- og kløverfrø, der er høstet fra arealer, der endnu ikke har været under omlægning i 12 måneder, kan anvendes på lige fod med økologiske frø.
Der kan være anledning til at så en ny afgrøde efter tidlig høst af tørkeramte afgrøder. Landbrugsstyrelsen har derfor forlænget de gældende dispensationsmuligheder for en række afgrøder, som normalt sås i foråret.
Fem procent af den obligatoriske årlige økologikontrol vil i år foregå som et uanmeldt kontrolbesøg, hvor hele bedriften gennemgås.
Første års undersøgelser i økologisk vårbyg i planteavlssædskifter, viser at kvælstof er udbyttebegrænsende, at koncentrationen af svovl i bladprøver mange steder er kritisk lav, og at magnesium også optræder i lave koncentrationer i mange marker.
Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende placering af anlæg m.v., §§ 5, 6, 7 og 8.
Der er i disse år ved at være tilstrækkeligt store arealer med økologisk korn produceret i Danmark til at dække behovet for økologisk foderkorn, og det kan få konsekvenser for foderkornpriserne.
Efter et vanskeligt år for etablering af vintersæd i 2017 og tørke i 2018, er der pres på forsyningen af udsæd af vinterrug. Det kan derfor blive nødvendigt at overveje alternativer ved etablering af vintersæd.
Efterafgrøder er vigtige i økologisk jordbrug. Tjen op til 75 kg N pr. ha og forbedr samtidig jordens frugtbarhed.
Torkil Brandt-Pedersen, Økologisk mælkeproducent ved Rold i Himmerland, gør status over tørken og den måde han har ændret sin bedrift over de seneste par år.
Videoen blev vist i Paris den 15. november 2018.
Video: Skal du dyrke hestebønner i år? – så se denne dyrkningsvejledning
Nu er det tid til at vurdere, om den økologiske vinterrapsmark skal pløjes om, eller om den har klaret overvintringen. Se nedenfor hvordan.
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger m.v.
Der er i Den Økologiske Frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2019. Én sort er på den danske brødhvedeliste.
Invitation til temadag afholdt 25/9 2018
I de første uger af laktationen yder 1. kalvs køer i økologiske besætninger med AMS 1-4 kilo mælk mindre end kvier, der malkes i malkestald.
Er der søgt tilsagn om Økologisk Arealtilskud i fællesskema 2018, skal der indsendes en auto-risationsansøgning inden ønsket omlægningsdato og senest 1. september 2018.
Der er i år mulighed for at ændre kort-indtegningen og flytte markerne i ansøgning om nyt tilsagn. Ændringer kan foretages frem til 15. maj, så længe det samlede areal er det samme.
Det er nu du skal lave din opfølgning på rodukrudtsbekæmpelse.
Landbrugsstyrelsen åbner også for ansøgning om at anvende 1. års omlægningsfoder fra egne arealer, men vær opmærksom på, om aftager af mælk/kød accepterer dette tiltag.
Økologiske mælkeproducenter, der leverer mælk til Arla, får 22,3 øre mindre pr. kg mælk, hvis de udnytter dispensationen og fodrer med konventionelt eller omlægningsfoder.
Artikel i Bladet Økologi, December 2018
Der blev fravænnet ½ gris mere pr. so, og de fravænnede smågrise vejede 1,6 kg mere.
Den ny sæson er netop startet i den økologiske frødatabase. Den økologiske frødatabase skifter hvert år d. 15. november til at vise udbud af økologisk udsæd til den kommende sæson.