Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at øge kvægbrugernes viden og kompetencer indenfor blandt andet smittebeskyttelse, fodring, brug af Dairy Management System (DMS), ledelse, mælkekvalitet, kalvepasning og byggeri, så kvægbrugerne forbedrer deres resultater og økonomien på bedrifterne.

Dette gøres ved at formidle faglig viden og resultater inden for kvægbruget hurtigt og målrettet direkte til kvægbrugerne ved brug af de nyeste kanaler til effektiv formidling som eksempelvis Facebook, e-læring, podcasts og andre lettilgængelige online medier, hvor der er mulighed for dialog med modtagerne. Der vil også blive inddraget nuværende formidlingsplatforme som eksempelvis KvægNYT, KvægKongres, DMS Dyreregistrering og nyhedsbreve for i endnu højere grad at kunne sprede viden og information til kvægbrugerne.
Projektet vil inddrage erfaringer fra et tidligere projekt ”Videnformidling og dialog via nye kanaler”, omkring sociale medier samt lave en analyse af målgruppers medieforbrug for at sikre, at kvægbrugerne har adgang til og bruger viden, så de derved skaber bedre resultater på deres bedrifter.

En effektiv vidensformidling og implementering er forudsætningen for den høje produktivitet i dansk landbrug og en fortsat udvikling af konkurrenceevnen.

Vi forventer, at landmænd opnår bedre resultater i relation til de strategiske mål, der er lavet for Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Det vil sige forbedret mælkeydelse (EKM) pr. ko, bedre energiudnyttelse (foder) hos mælkeproducenterne, lavere udskiftningsprocent, øget nettotilvækst af slagtekalvenes vægt, lavere antibiotikaforbrug, udryddelse af Salmonella Dublin, reduceret celletal, reduceret ko- og kalvedødelighed.

De 5 arbejdspakker:

  1. Arbejdspakke 1 fokuserer på vidensformidling via digitale medier. Der vil indgå videoer og andre visuelle/auditive formidlingsformer, som egner sig optimalt til de digitale medier. Derudover vil arbejdspakken også gøre brug af cases og skriftlig kommunikation, for at formidle til den målgruppe, der har brug for fordybelse i emnet. 
  2. Arbejdspakke 2 fokuserer specifikt på e-læring. Udvalgte emner vil blive behandlet i e-læringsmoduler, som derved laves til undervisningsforløb med læringsmål og test af modtagernes vidensniveau. Målgruppen ser kompetenceudvikling hos sig selv og/eller sine medarbejdere, som en effektiv metode til at forbedre dyrevelfærden på bedriften. 
  3. Arbejdspakke 3 fokuserer specifikt på de væsentligste kontaktpunkter, som er målrettet kvægbrug. Dermed er de oplagte indsatsområder i forbindelse med at sikre en yderligere udbredelse af viden. Det ene kontaktpunkt er kongresser, hvor projektet i denne arbejdspakke vil gøre brug af video/livestreaming. Det andet kontaktpunkt er at anvende kvægbrugernes IT-styringsværktøj. Her vil projektet formidle viden i et lettilgængeligt format og udnytte, at IT-styringsværktøjet dagligt bliver brugt af et stort antal brugere på de danske kvægbedrifter – både ejere og medarbejdere. 
  4. Arbejdspakke 4 ser specifikt på de relevante events, hvor der er mulighed for at formidle viden til vores målgruppe af kvægbrugere og deres med-arbejdere. Det vil ske i forbindelse med deltagelse på messer og kongresser, hvor det er muligt at komme i kontakt med et større antal personer fra målgruppen samt gå i dybden med specifikke faglige områder og derved optimere kvægbrugernes og medarbejdernes kompetencer med henblik på bedre dyrevelfærd og resultater på bedrifterne. Denne arbejdspakke vil også udnytte muligheden for at deltage med faglig viden i erfa-grupper samt udnytte muligheden for at gå i dybden med emner som smittebeskyttelse, ledelse, styring af kvantum og kvalitet af foder samt dødelighed via workshops og demonstrationer. 
  5. Arbejdspakke 5 er en medie- og effektmåling, som giver svar på, hvilke medier og formidlingsformer kvægbrugeren og vedkommendes medarbejdere bruger for at tilegne sig viden og opnå bedre resultater og dyrevelfærd på deres bedrift. Målingen her vil give et stærkt fundament til de øvrige arbejdspakker, så vi sikrer den mest optimale formidling via relevante medier, og samtidig kan vurdere målgruppens tilfredshed og væsentlighed med de enkelte medier. Denne måling foretages tidligt i projektet for hele tiden at kunne tilrette formidlingsaktiviteterne og derved sikre, at viden når helt ud til kvægbrugeren. Målingen gentages igen inden projekts afslutning, for at kunne evaluere effekten af de iværksatte initiativer og aktiviteter.

Dagsorden fra styregruppemøde afholdt 05.04.2018
Dagsorden fra styregruppemøde afholdt 23.10.2018
Se de tre forhold, som slagtekalveproducenten mener kan gøre såvel tyre- som kviekalve endnu stærkere.
Rengøringen af malkeanlæg og silotank halter typisk på bestemte steder. Optimér hygiejnen, og vær sikker på at levere den reneste mælk.
Afprøv hestebønner i FMS (Foder-Mark-System)
Planche til ophængning på bedriften, der viser besætningens sundhedsniveau og nødvendige forholdsregler
I USA skelner slagteriet mellem fire forskellige niveauer af leverbylder hos slagtekalve. SEGES foreslår, at der indføres en lignende tilbagemelding i Danmark, fordi det kan vise en sammenhæng med dyrets præstationer, som man så kan handle på.
Værdien i at udarbejde et budget ligger i budgetopfølgningerne.
På landsplan er der langt til L&F Kvægs mål om en gennemsnitlig daglig nettotilvækst på 650 g. Men nogle producenter er i mål. Læs her, hvad de gør rigtigt.
Det meste af dagen kører vi på rutinen, og de færreste bryder sig om forandringer. Læs her, hvad der skal til for at få medarbejderne (og dig selv) til at ændre adfærd.
Gode råd om hvordan du vurderer, om koen har brug for fødselshjælp – og om hvordan du hjælper kalven bedst muligt efter fødslen.
Flanke, ryg og hoved er der, hvor advarselslamperne først begynder at blinke. Det var læren for otte medarbejdere på kursus i at spotte tidlige tegn på sygdom hos køerne.
Sæt et par timer af til at give din foderblander en kærlig hånd før vinteren.
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand til vask.
5 tjekpunkter, der hjælper dig i kampen mod smitten udefra, når du skal af med dyr
9 forskellige faktark om sygdomme og pasning af slagtekalve og småkalve
DMS: Veterinære prøver
DMS - slagtekalve - masseregistrere
DMS - slagtekalve - flyt og opret hold
DMS - Slagtekalve - leveringserklæring
DMS - Slagtekalve - sortere & udskrift
DMS - Slagtekalve - Vælg kriterier og kolonner
DMS - Slagtekalve - Filtrere på hold
Ny film fra SEGES viser best practice for pasning og fodring af slagtekalve fra indsættelse til slagt.
Fokus på sikkerhed i hverdagen er vigtig, når man arbejder på en malkekvægsbedrift. Fil-men giver gode ideer til at tage snakken om sikkerhed på en nem og sjov måde.
Varmestress går ud over køernes ydelse og velbefindende. Denne film viser praktiske løsninger, der kan holde stalden kølig.
Mælkeproducent begyndte på udbytteregistreringer i grovfodermarkerne og ændrede markplan. Nu sparer han 160.000 kr. årligt på indkøbt korn.
Se hvordan du sikrer dig, at kvierne har en tilfredsstillende tilvækst ved regelmæssig vejning og registrering af foderforbrug.
En god foderblanding og godt foderbords-management giver effektiv foderoptagelse og ro ved foderbordet. Ny film fra SEGES viser hvordan.
Årets høst rykker nærmere. Og travlhed, mennesker, store køretøjer og maskiner kan være en farlig kombination. Se hvordan du nemt og enkelt sørger for sikker færdsel på bedriften.
I en ny film fra SEGES får du klovekspertens gode råd om korrekt beskæring af normale klove.
Mættet fedt øger mælkens fedtindhold, mens calciumforsæbet fedt øger mælkemængden. Foderoptagelsen falder, når der fodres med beskyttet fedt.
I år ser det ud til en flot overvintring af græs og kløver på græsarealerne, og et forårstjek kan blive en fornøjelig oplevelse.
Få værdifuld viden om kvaliteten på den enkelte mark, den enkelte græssort eller hvert slæt med analyser af friske græsprøver udtaget under høst.
Ny side samler viden, der kan være relevant i forhold til at øge datakvaliteten og det, du kan få ud af dine data.
Nyt digitalt kursus guider dig igennem den del af FMS, der fokuserer på brugen af egne maskiner.
Tilstrækkeligt med vand af god kvalitet er vigtigt for slagtekalvens velfærd, foder-optagelse og tilvækst. Læs her hvordan du sikrer optimal vandforsyning.
Et nyt digitalt kursus klæder dig og dine medarbejdere på til at sikre, at mælkekvaliteten er i top og kimtallet er i bund.
Sådan vurderer du, om koen har brug for fødselshjælp – og hjælper kalven bedst muligt efter fødslen.
Tag et gratis, digitalt kursus om kalvepasning på din pc, tablet eller smartphone. Det findes på både dansk og engelsk.
Høst, mennesker og køretøjer er en farlig cocktail. Eksempler på alvorlige ulykker under høstarbejde er mange – alt for mange. Kend derfor de vigtigste råd til at undgå, at de sker.
Produktionsmetoderne for okse- og kalvekød er meget afgørende for klimabelastningen. Kød, produceret i kombination med mælkeproduktion, har markant lavere klimaaftryk end kødproduktion uden.
Halm af en tørkeskadet afgrøde har højere fordøjelighed end normalt.
SEGES tilbyder gratis besøg i erfagruppen af en ekspert, som vil fortælle om foder og lagerstyring.
Kapitlerne 2+6+8+9+10 er revideret med nyeste viden
Sitet www.landbrugsinfo.dk/kalvelive er en overskuelig samling af viden om kalve
Kalve- og oksekød har en større klimabelastning end de fleste andre fødevarer. Produktionsmetoderne er imidlertid meget afgørende for, hvor meget CO2-eq der produceres pr. kg. I kombination med en mælkeproduktion, har kød markant lavere klimaaftryk.
Siden 2013 er det gået stødt fremad med klovsundheden. Der er dog stor forskel mellem besætningerne.
En ko med høj livstidsydelse forudsætter et langt liv med en høj ydelse. Det kræver optimal pasning i alle faser. Læs her, hvordan du får hende bedst igennem de mest kritiske faser.
Et pludseligt behov for generationsskifte udgør en risiko for banken. Derfor kan det være vanskeligt at opnå finansiering uden en plan for, hvordan nye kræfter skal overtage.
Ønsket var mere robuste dyr, da ejerne af Vejgården I/S kastede sig ud i at krydse køerne i deres besætning. Det har de fået – og mere til.
Beskyttet fedt i form af mættet og calciumforsæbet fedt øger begge fedtydelsen signifikant. Virkningsmekanismen er forskellig, idet calciumforsæbet fedt øger mælkemængden, mens mættet fedt øger mælkens fedtindhold
Køerne dør af yverbetændelse i sommervarmen
Når koens liggetid er lavest, skyldes det ikke et mindre behov for hvile, men et større behov for tid til at æde. Hendes pressede tidsbudget må derfor ikke begrænses af uhensigtsmæssig indretning og management.
Leverbylder hos slagtekalve har flere årsager, men de opstår især pga. den intensive energirige fodring og mangel på strukturfoder. Frekvensen kan reduceres markant ved at supplere foderrationen med strukturrigt foder.
Et gratis, digitalt mini-kursus kan lære dig at lave smarte lister i DMS Dyregistrering.
FarmTest viser fejl i projektering, indkøb, udførelse og myndighedsdokumentation i byggeriet af 19 bygninger ud af 19 besigtigede.
Fire ledelsesmæssige faktorer er afgørende, hvis du vil sænke dødeligheden på bedriften. Den væsentligste er, at I er folk nok.
For Tjele Maskinstation er der ingen tvivl – alle landmænd burde komme i gang med udbyttemåling i grovfoderproduktionen.
Mælkeproducent Connie Linde ser flere fordele ved en ny vaskedyse.
Ifølge Nordeas landbrugsdirektør er det vigtigt, for at opnå kreditværdighed, hvor billigt du kan producere et kg mælk.
Et roterende sprayhoved rengør mælketanken langt mere effektivt end den spray Ball, de fleste vaskeanlæg har i dag.
Fremtidens stald skal give mere plads til dyrene og ikke rumme andet inventar, end det der behøves for at inddele dyrene i grupper. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra SEGES om 2030-stalden
Ville du løbe af med sejren, hvis din aftager af tyrekalve udskrev en konkurrence om, hvem der kunne lave den stærkeste tyrekalv? Se her, hvorfor det er en titel, du bør gå efter.
Trods tilsyneladende gode rutiner for tildeling af råmælk til kalvene sker det ofte, at de ikke optager nok antistoffer. Derfor bør kvalitetskontrol af råmælksoptagelsen være et fast element i kalveopdrættet.
En oversigt over den brede vifte af kvægfaglige facebookopslag, der har været bragt i 2018
Sommeren står for døren og med den også højere risiko for dødsfald blandt køerne. Noget kunne tyde på, at de dør som følge af yverbetændelse – og ferie.
Motiverede medarbejdere er op til fire gange mere produktive. Men det er vidt forskelligt, hvad der motiverer den enkelte.
Det tager alt for lang tid at pumpe vand ind og ud af systemet, når mælkekøletanke skal vaskes. Heldigvis findes der en løsning.
Høj foderoptagelse, god proteinkvalitet, lavt tørstoftab og lavt indhold af anaerobe sporer i græsensilagen hænger nøje sammen med en god og hurtig fortørring.
Kun hvis vi ved, hvad køerne dør af, kan vi forhindre, at der dør flere.
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i en sandvasker. Det er der god økonomi i.
SEGES’ erhvervsøkonomiske chef ser særligt på nulpunkt, afkastningsgrad og soliditet, når han vurderer, om en bedrift er robust.
Et forsøg med et sirupprodukt pumpet direkte ned i robottens fodertrug resulterede i flere søgninger til malkerobotten.
Det er vigtigt, at der er nogen i stalden til at passe foderbordet i de kritiske timer op til udfodring.
Foderplaner til slagtekalve skal have faldende proteinindhold og en smule stigende fylde for at virke godt og give optimal vækst.
I mange stalde køres der på spalterne. Kør det med omtanke, så revner i spalterne undgås. Læs her hvordan.
Beregning af krav til afkastet ved en investering afhænger ikke kun af den rente, man kan låne til. Afkastkravet skal beregnes ud fra alle de ekstra finansieringsomkostningerne, investeringen medfører.
Uhensigtsmæssig staldindretning går især ud over de toplakterende og førstekalvskøerne. De belastes af for korte liggetider.
Punktvejninger er den optimale måde til at følge op på, om slagtekalvene bliver fodret optimalt.
Der er meget nyt at lære som nyansat. Derfor er det vigtigt at gribe oplæringen rigtigt an, så du hurtigt får en dygtig og effektiv medarbejder.
I L&F Kvægs strategi for slagtekalve- og ungtyreproduktion i Danmark har vi sat et mål om at opnå 650 g nettotilvækst for kalve af malkerace. Her får du nogle bud på tiltag, der kan øge tilvæksten i den enkelte besætning.
Er du også lidt i tvivl om, hvordan du skal læse fraktilanalysen? Så se med i tegnefilmen, der forklarer, hvordan de enkelte linjer skal læses, og hvordan du kan bruge fraktilanalysen til at sammenligne dig med dine kolleger.
Leverbylder hos slagtekalve har flere årsager, men de opstår især pga. den intensive energirige fodring og mangel på strukturfoder. Frekvensen kan reduceres markant ved at supplere foderratio
Friske græsprøver udtaget under høst er kilde til en guldgrube af informationer. Men det er vigtigt at tage prøverne korrekt for at få et retvisende analyseresultat.
De vigtigste kornarter er opdateret i NorFor-fodermiddeltabellen. Desuden er der oprettet foderkoder for afskallet havre og ureabehandlet korn.
Ved at sænke udskiftningsprocenten med 10 pct., øges DB med 89.000 kr. i en besætning med højt managementniveau. Den øgede indtjening stammer primært fra færre omkostninger til foder og opdræt. Samtidig øges livsydelsen med 30 pct.
For kalvene er kulden, øget medicinforbrug og stigende dødelighed en trist trio, der kommer snigende hvert efterår. Her får du otte gode råd til at imødegå den, så kalvene kommer godt gennem den kolde tid.
Hvis du måler dine udbytter, mens du høster, kan du opgøre din markøkonomi, ligeså snart høsten er i hus til efteråret. Dermed sikrer du, at du kan træffe beslutninger om marken i god tid og på et bedre grund
Tænkte du ”det kan ikke passe”, da du så dine tal i driftsgrensanalysen? Så skal du måske have fokus på din udbytteregistrering i den kommende høst. Mere præcise tal giver nemlig en mere korrekt driftsgrenanalyse
Udbytteregistrering på finsnitteren er smart, men kræver disciplinerede chauffører og jævnlig kalibrering. Det er erfaringerne fra Tjele Maskinstation.
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
Artiklen redegør for, hvad man har fundet af vandoptagelse, når mælkefodrede kalve udover mælketildeling tilbydes vand. Læs også, hvordan småkalvene bedst sikres vand, og hvordan vandets temperatur, vejret og sygdom påvirker vandoptagelsen.
Læs om hvilke forhold, der påvirker slagtekalvens vandoptagelse med fokus på perioden fra ankomst ved fire-ugers alderen og frem til slagtning. Få også modellen, der beregner slagte-kalvens vandoptagelse ved en given alder og ration.
Trang til orden i fodersiloen kan føre til, at man giver køerne dårligt foder.
Landbrugsinfo.dk/kalveliv er en overskuelig samling af viden om kalve.
Ny video fra SEGES viser, hvordan du bedst opbevarer, anvender og indgiver vaccine.
Korrekt placering af inventaret i stalden er vigtigt for dyrenes velfærd. Ny video fra SEGES sætter spot på nogle af de tegn, der fortæller, om noget bør placeres anderledes eller justeres.
Furer i ansigtet, indfaldne øjne og tænderskæren. Har du styr på de små tegn, der viser, at koen har det skidt? Ellers så se denne video.
Højtydende køer viser svagere brunst end andre køer og i kortere tid.
NTM er dit værktøj til at finde de bedste køer og insemineringstyre, så du får fremgang på alle de vigti-ge egenskaber. Hvorfor og hvordan forklares nemt og enkelt i denne lille animationsfilm.
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succesen efter.
Spørgeskema sendt ud til dem der har brugt digitale kurser
Manuskriptet til et modul henvendt til driftslederen om kalvepasning
Gratis, digitalt kursus fik kalvepasser til at tænke over vinterfodringen af kalvene.
Det har haft effekt på arbejdsklima og bundlinjen at Karsten Willumsen og medarbejderne på Kjargaarden gennemførte SEGES‘ digitale Lean-kursus.
Facebook opslag for 2018
Selv den driftsleder, der sjældent har fat i en kalv, spiller en vigtig rolle i at hæve sundheden og sænke dødeligheden for bedriftens yngste dyr.
Kimen til en succesfuld laktation bliver grundlagt i goldperioden. Derfor stiller et nyt digitalt kursus skarpt på netop overgangen fra én laktation til den næste.
Nyt digitalt kursus klæder medarbejdere på til at sikre lave kimtal i mælken.
Et digitalt kursus, der træner besætningsejeren i at bruge programmet FMS
Et digitalt kursus, der træner besætningsejeren i at bruge programmet FMS i forhold til egne maskiner
Det digitale kursus inspirerer ledere af kvægbedrifter til at vurdere deres goldkomanagement
Et digitalt kursus, der giver tips og tricks til landmanden, der udfører klovpleje
Det digitale kursus klæder medarbejdere og landmænd på til at agere fødselshjælper ved kælvning.
Det digitale kursus lærer ledere af kvægbedrifter om motivationsprofiler
Det koster ikke en krone – og du kan ovenikøbet tage det hjemme i sofaen. Så få de ekstra tips om kalvepasning i SEGES’ digitale kursus nu, før vinteren sætter ind.
Manuskriptet til tre moduler om pasning af kalve med fokus på hhv. råmælkstildeling og mælkefodring, hygiejne og sygdomsgenkendelse
Manuskriptet til et digitalt kursus om motivation af medarbejdere
Nyheder fra Landbrugsinfo på DMS
Fortvivl ikke, hvis du er forhindret i at deltage i årets kvægkongres på mandag og tirsdag. Dele af kongressen livestreames på Facebook.
Vi offentliggør en samlet pakke med de optagne videoer og derfor var ideen at se om vi kunne udbrede kendskabet til disse videoer ved at lave korte Teaser videoer til Facebook som gjorde opmærksom på disse i perioden efter kongressen.
Statistik på visninger af Videoer optaget på kvægkongres 2018
Fik du ikke set alle de indlæg du gerne ville, så har du muligheden her.
Demonstration af DMS som styrings- og ledelsesværktøj for Kvægbrugere ved landbrugscenter LMO
På NutriFair messen snakkede vi med ca. 50 kvægbrugere om motivation af medarbejdere og ledelse af forskellige medarbejdertyper. Ledelsesspil blev uddelt.
Opdatering af flyer om sikker håndtering af kvæg til uddeling på kongres
Køer til tryk, som skal bruges tll kommunikation om krydsning
Lav nem og hurtig registrering på mobilen, så sker der færre fejl
Stand om malkekvægskrydsning på Agromek 2018
Samlet rapport der viser resultatet fra smittebeskyttelses demonstrationer på 8 bedrifter
"Demonstartion af DMS som styrings og ledelsesværktøj for landmænd i LandboSyd. Fremmødte var både ejere og ansatte driftsledere/fodermestre.
På standen præsenterede vi ledelses- og styringsværktøjer til kvægbrugene.
Demonstration af DMs som styringsværktøj i erfagruppe
23 elever på produktionslederuddannelsen deltog i demonstrationen d. 21/2-2018 på Erhvervsakademiet, Tretommervej 31, Risskov
Bygholm Landbrugsskole, 24. maj for produktionsledere, 18 deltagere
Demonstration af Motivations- og ledelsesværktøjer Torsdag d. 18/1 -2018 kl. 12- 16 - IS Rønhave, Breumvej 12, 6740 Bramming
Grindsted Landbrugsskole, 15. marts 2018, 10 deltagere
Vejlby landbrugsskole, 21. februar 2018, 21 deltagere
Dalum Landbrugsskole 1. maj for produktionsledere, 22 deltagere
På Grovfodereksursion 2018 blev der holdt en demonstration om høst og styring af 1. slæt græs
Facebook opslag om tilbud om workshop om foderstyring
Folder udleveret på standen til Agromek
Folder udleveret på standen til Agromek
Formidling fra stand om de digitale kurser og andre aktiviteter vedr. de digitale kurser på kvægkongressen 2018
På standen blev der delt ca 150 motivationsspil ud, og der blev snakket motivation og ledelse med mange kvægbrugere.
På stand og i 2 foredrag blev deltagerne på en aktiv måde informeret om sikker håndtering af kvæg, og vigtigheden af at have en stærk krop.
Der blev afholdt 2 workshop, holdt indlæg samt arrangeret et møde med eksperterne efter indlægget
Ledelseskort til uddeling på landbrugsskoler
Deltagelse på Agrmek den 27. - 30. november 2018. Introduktion af funktioner i DMS
Grovfoderekskursion, grasland, workshops
Postkort - Digitale kurser
Postkort om krydsning som uddeles på Kvægkongres, så deltagerne kan huske mere, når de kommer hjem.
Indlæg på Asmildkloster landbrugsskole den 4. og 5. december for produktionsledere
Netværksmøde den 9. marts på Vejlby - Lean, mennesker og lidt nudging
Indlæg i erfagruppe i Sorø den 7. februar 2018 - LEAn i landbruget
Indlæg på Nordjyllands landbrugsskole den 22. marts 2018 - LEAN i praksis
Indlæg på Vejlby Landbrugsskole den 15. og 16. februar 2018 for produktionsledere
Indlæg på Erfamøde hos Vestjysk den 8. april - brug psykologi i din rådgivning
Præsentation fra kursus til landmænd i DMS den 13. december 2018. Der var 10 deltagere og ud af dem 7 besætninger repræsenteret.
Indlæg på Bygholm Landbrugsskole for produktionsledere -
Indlæg på Høng Landbrugsskole den 1. marts - Psykologi og forandringer på bedriften
Indlæg på Grinsted Landbrugsskole den 14. marts 2018 for produktionsledere
Indlæg for produktionsledere på Asmildkloster Landbrugsskole den 31. maj
Præsentation brugt ved indlæg om raceovervejelser ved Kvægkongres 2018
Præsentation brugt ved workshop om blandning af foder på Kvægkongres 2018
Præsentation brugt ved kongres workshoppen "Få endnu mere ud af DMS Dyreregistrering"
Samlet evaluering af workshops på kongres 2019
Til og fra mærker udleveret på stand på Agromek omkring malkekvægskrydsning
Til og fra mærker udleveret på stand på Agromek omkring malkekvægskrydsning
Til og fra mærker udleveret på stand på Agromek omkring malkekvægskrydsning
Banner til stand til landsskuet 2018
Pointtavle, der bruges til konkurrence på Kvægkongressen, for at opfordre deltagerne til at passe på deres krop.
Opsummering af konklusioner fra kvantitativ undersøgelse
Får du for lidt, for meget eller nok at vide fra SEGES?
Effektmåling på tiltag baseret på kvægbrugeres tilgang til og behov for information
Artikel bragt i Kvægnyt nr. 1 2018
Leverbylder hos slagtekalve har flere årsager, men de opstår især pga. den intensive energirige fodring og mangel på strukturfoder. Frekvensen kan reduceres markant ved at supplere foderrationen med strukturrigt foder