Vandstatus i jord og afgrøder

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det er projektets formål at skaffe landmænd et bedre grundlag for optimering af planteproduktionen gennem information om vandbalancer (aktuel fordampning, vandunderskud og perkolation) og tørkestress på markniveau i realtid året rundt. Projektet skal sikre det faglige grundlag for beregning af vandbalancedata, der på sigt kan anvendes i styringsværktøjer, f.eks. til styring af markvanding, beregning af kvælstofbehov og eftergødskning, timing af vækstregulering, med henblik på optimering af udnyttelsen af kvælstof og vand. Der beskrives en model til beregning af vandbalancer og tørkestress i afgrøder med udgangspunkt i de data om klima, jordbund og afgrøder, der er tilgængelige med moderne teknologier. Som grundlag for styring af markvanding udvikles modeller til beregning af udbyttetab ved vandmangel. Der udarbejdes et kortmateriale over vandingsbehov og potentielle merudbytter for markvanding som grundlag for investeringsberegninger. Information til landmænd og andre interesserede formidles via møder, video og faglige artikler.

DMI har 31. juli udarbejdet en 6-ugers vejrprognose, der siger, at den højtryksprægede vejrtype med varme og næsten ingen nedbør sandsynligvis fortsætter hele perioden, evt. med et lille afbræk i uge 32.
Det er usikkert, hvor meget nedbør, der kommer i denne uge. I de kommende uger forventes fortsat højtrykspræget vejr med varme og ringe nedbør. Mulighed for lokale tordenbyger.
Der er gennemført interview af landmænd vedr. deres behov for vanddata. Referat af interview med Egebjerg Agro.
Der er gennemført interview af landmænd vedr. deres behov for vanddata. Referat af interview med Aalykke Landbrug.
Der er foretaget en analyse og beskrivelse af anvendelsesområder for vandbalancedata til produktionsstyring og minimering af miljøpåvirkningen i markbruget.
Rapport vedr. satellitdata som input til vandbalanceberegninger, afgrødemodel for efterafgrøder, effektiv roddybde, rodzonekapacitet, model til beregning af udbyttetab som følge af vandmangel og potentielle merudbytter for markvanding.
Systembeskrivelse af nyt vandbalanceprogram byggende på beskrivelsen af MARKVAND-modellen.
Møde for landmænd i samarbejde med Sønderjysk Landboforening den 2. marts 2018.
Vandunderskuddet beregnet som potentiel fordampning minus nedbør har aldrig været større i en maj måned end i maj 2018.
Værktøj (regneark) til beregning af merudbytte for markvanding afhængig af klimalokalitet, jordtype (rodzonekapacitet) og afgrøde.
Indlæg på møde om markvanding den 23. august 2018 i Holstero.
På grovsandet jord er det aktuelt at markvande vinterraps og andre overvintrende afgrøder.
De normale tilladelser til indvinding af vand til markvanding er ikke tilstrækkelige i år. Søg om en midlertidig tilladelse til ekstra vand til markvanding.
Målt på både nedbør, temperatur, soltimer og vandunderskud i maj, juni og juli slår 2018 klart alle tidligere tørkeår siden de meteorologiske målinger startede i 1874.
1992 har i mange år haft rekorden som det værste tørkeår, der er målt. Tørken i maj og juni 2018 er imidlertid værre end i 1992.
Præsentation fra arrangement i Billund den 25. september 2018
Det anbefales at holde majs velforsynet med vand indtil 2 uger før forventet høst.
Prognoserne om tørke flere uger endnu har igangsat overvejelser om ekstraordinært at vande roer med saltholdigt vand.
Hvor der ikke er kommet nedbør af betydning den seneste uge er der nu også vandingsbehov i majs. Vand evt. majs før slætgræs.
Værktøj (regneark) til beregning af vandingsbehov på egen bedrift afhængig af klimalokalitet, jordtype (rodzonekapacitet) og afgrøde. Beregningen foretages for lang tidsserie (26 år) ud fra faktiske klimadata.
Møde om markvanding for landmænd i Billund 15. marts 2018.
Vejret i maj, juni og juli er blevet varmere, lidt vådere og uændret med soltimer set over en periode på 145 år. Variationen i vejrforholdene er ikke med sikkerhed blevet større, men 2018 er helt speciel.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Den ekstreme tørke vil få mange landmænd til at overveje, om de fremadrettet skal etablere markvanding eller udvide vandingskapaciteten. SEGES opdaterer et kalkuleværktøj.