Undersøgelse af marginaludvaskning og virkemidler på dyrkningsfladen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at opnå en stærkere faglig viden om miljø- og udbytteeffekten af reduceret kvælstoftilførsel således, at landmanden kan beregne omkostningerne ved reduceret kvælstoftilførsel korrekt.I den målrettede regulering vil virkemidler på dyrkningsfladen, f.eks. efterafgrøder og reduceret kvælstoftilde-ling, indgå i en økonomisk optimal tilpasning af driften. Derfor er det vigtigt, at effekten og omkostningseffektiviteten af virkemidlerne er fastsat på et solidt fagligt grundlag. Det nuværende datagrundlag for fastsættelse af effekten af reduceret gødningstildeling er ca. 20 - 40 år gammelt.I dette projekt gennemføres 5 forsøg med udvaskningsmålinger med sugeceller ved forskellige kvælstoftilde-linger. Der gennemføres en følsomhedsanalyse, der skal belyse hvordan udvaskningsmålinger påvirkes af nøjagtigheden af beregnet vandafstrømning. Analyse vil kvalitetssikre de data, der indsamles i dette projekt, samt ældre udvaskningsforsøg foretaget af universiteterne.

Video om resultaterne af udvaskningsforsøgene. Videoen er henvendt til landmænd og rådgiver.
Video om resultaterne af følsomhedsanalyse. Videoen er henvendt til landmænd og rådgiver.
Der er udarbejdet en rapport om, hvor følsom kvælstofudvaskningen er overfor bias i beregning af vandafstrømningen i sugecelleforsøg. Konklusionerne er sammenfattet i denne artikel.
Der er udarbejdet et notat der belyser omkostningseffektiviteten ved at reducere kvælstofudvaskningen gennem en reduktion af kvælstoftilførselen til under det økonomisk optimale niveau.
Udvalgte billeder fra markvandring/efterårsarrangement på Lolland. Markvandringen handlede om udvaskning ved stigende mængder kvælstof, kvælstofudvaskning ved forskellige efterårsdækker. Arrangeret i samarbejde mellem SEGES og VKST.
Udvalgte billeder fra markvandring/efterårsarrangement i ved Ringsted. Markvandringen handlede om udvaskning ved stigende mængder kvælstof, efterafgrøder, og aktuelle opgaver i vintersæden i efteråret. Arrangeret i samarbejde mellem SEGES og VKST.
Dagsorden for følgegruppemøde d. 27/11-2018.
Exceldatabase med rådata fra sugecelleforsøg.
Handout med forsøgsresultater til deltagerne i markvandring på Lolland.
Handout med forsøgsresultater til deltagerne i markvandring i Ringsted.
Kom og hør om efterafgrøder, udvaskning og aktuelt inden for planteavl
Teknisk beskrivelse af exceldatabasen med rådata fra sugecelleforsøg.
Klimadata fra vejrstationer i forsøgene er sammenlignet med DMI 10x10 km grid data, og kvaliteten af de to forskellige datatyper er sammenlignet.
Forsøg med måling af kvælstofudvasknings størrelse er opgjort tidligere end kvælstoftabet til marine vande.
Der er udarbejdet et notat der beskriver opsætning af pejlerør til monitering af grundvandsstand på arealerne.
Præsentation af de planlagte aktiviteter i sugecelleforsøgene i 2019. Fra følgegruppemøde d. 27/11-2018.
Præsentation af forsøg med måling af kvælstofudvaskning, med særlig fokus på marginaludvaskningens størrelse. Fra temadagen: ”Workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof.”
Præsentation af den gennemførte følsomhedsanalyse, der bl.a. undersøger den beregnede kvælstofudvasknings følsomhed overfor unøjagtigheder i nedbør, vandbalancemodel og beregninsmetoder. Fra følgegruppemøde d. 27/11-2018.
Præsentation af den foreslåede kvalitetsikringsprocedure til kvalitetsikring af data fra sugecelle forsøg. Fra følgegruppemøde d. 27/11-2018.
Præsentation af de gennemførte resultater af kvælstofudvaskningsforsøg for følgegruppen. Herun-der præsentation af forsøgsarealer og metodik. Fra følgegruppemøde d. 27/11-2018.
Præsentation af resultater fra sugecelleforsøg med måling af udvaskning fra sukkeroer ved Roedag i Sakskøbing.
Præsentation af Svenske forsøg med måling af udvaskning ved stigende kvælstofmængder. Ved Sofia Delin SLU. Fra følgegruppemøde d. 27/11-2018.
Præsentation om hvordan dyrkningen påvirker marginaludvaskningens størrelse på kort og langt sigt. Fra temadagen: ”Workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof.”
Der er udarbejdet en rapport om, hvor følsom kvælstofudvaskningen er overfor bias i beregning af vandafstrømningen i sugecelleforsøg. Rapporten findes her.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Indlæg om kvælstofudvaskning ved dyrkning af sukkerroer. Inspirationsdag for sukkerroedyrkere hos Nordic Beet researc.
Indlæg om forsøg med måling af udvaskning på: ”Workshop om grundlaget for beregning af marginaludvaskning af kvælstof”, Aarhus Universitet
Indlæg om udvaskningsforsøg for Udvalget vedr. konkurrencedygtig planteproduktion
Video af paneldiskussionen fra workshoppen. Deltagelse af forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, Bjørn Molt Petersen, BMP Analytics og Leif Knudsen, SEGES.
Video af præsentation om dyrkningens betydning for marginaludvaskningens størrelse på kort og langt sigt, inklusiv de efterfølgende spørgsmål.
Video af præsentation om landsforsøg med måling af udvaskning, inklusiv de efterfølgende spørgsmål.