Topudbytter i korn, raps og bælgsæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at forbedre produktionsøkonomien i planteproduktionen ved at sikre landmanden topudbytter i korn og sædskifteafgrøder, der sås forår og efterår.Projektets resultater skal sikre landmanden en øget selvforsyning med protein og et højere udbytte i kornafgrøderne via et forbedret sædskifte. Der arbejdes med at øge udbytte og udbyttestabilitet i sædskifteafgrøderne og i de mindre kornafgrøder som havre, vinterbyg og vinterrug. Der gennemføres forsøg med fokus på etablering af afgrøderne og på anvendelse af hjælpestoffer under dyrkningen. I 2017 og 2018 anlægges og gennemføres forsøg i vårsåede hestebønner og korn, og der er anlagt forsøg i vintersæd og vinterhestebønner i efteråret 2017, disse færdigbehandles og høstes i 2018.

Resultaterne af forsøg og FarmTest indgår i produktionsøkonomiske analyser, som sammen med forsøgsresultaterne bliver anvendt i foredrag, artikler og ved møder.

Præsentation fra Plantekongres 2018
Præsentation fra Plantekongres 2018
Der er anlagt 4 forsøg med: Etablering af vinterraps
En økonomisk analyse af forskellige etableringsformer i vinterraps
I efteråret 2016 og 2017 blev der i regi af Landsforsøgene® anlagt fem forsøg med fire etableringsmetoder i vinterraps; to metoder med pløjning og to uden pløjning.
Der er anlagt 6 forsøg hvoraf de 3 har givet brugbare resultater med: Høst af hestebønner
Stålsiloer med omrøresystemer anvendes flere steder til sammenblanding af flere kornarter til foderbrug. Denne FarmTest giver et indblik i siloernes evne til at lave en ensartet opblanding.
Oversigt over forsøg i 2018 i projekt 3838: Topudbytter i korn, raps og bælgsæd.
Der er anlagt 5 forsøg hvoraf de 4 har givet brugbare resultater med: Styr vinterrapsens udvikling
Der er gennemført to forsøg med tidlig og sen såning af en toradet sort, en seksradet sort, og en seksradet hybridsort, af vinterbyg. Forsøgene var præget af tørke og lave udbytter.
Tre forsøg med såtid og udsædmængde i havre viser, at såning efter midten af april er forbundet med store udbyttetab.
Økonomisk konsekvens ved sen såtidspunkt for havre.
Der er gennemført 4 ud af 5 anlagte forsøg med to såtidspunkter, to udsædsmængder og to vækstreguleringsstrategier i vinterrug
Forsøg med etablering af vårhvede i oktober – november viser, at der opnås et væsentlig højere udbytte end ved etablering i foråret. Udbyttet i sent etableret vinterhvede er dog større end i vårhveden.
I Landsforsøgene beregnes nettomerudbytte ud fra fastlagte stykomkostninger, afgrødepris ved forsøgsårets høst samt marginalomkostninger for behandlinger i marken. Artiklen redegør for eksempler på, hvad ændrede forudsætninger betyder for resultaterne.
En økonomisk analyse af vårhvede sået om efteråret.