TReNDS - Nitrats transportveje

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at opnå forståelse af nitrats transportveje fra mark til vandløb, som er afgørende for en eventuel ny regulering af landbruget og dermed også rentabiliteten på den enkelte bedrift. Til forbedring af det videnskabelige grundlag og kvantificering af nitrats omsætning vil der i det samlede TReNDS projekt udvikles nye innovative metoder og redskaber til a) at kortlægge dræn og kvantificere deres betydning for transport af nitrat, b) at afprøve nye sensorteknologier til kortlægning af strømningsveje og omsætning af nitrat i lavbund, c) at udvikle sonde til måling af redoxforhold i undergrunden og udvikle metode til etablering af højopløseligt nationalt kort over dybden til redoxgrænsen, d) at integrere modellering af drændynamik, processer i lavbundsjorde og nitratreduktion i grundvandszonen på lokal, oplands- og national skala. SEGES er ansvarlig for arbejdspakke e) udvikling af nye koncepter for emissionsbaseret regulering ved brug af målinger og modellering, der øger sikkerheden og reducerer tidsforbruget til overvågning.

Transport and transformation of nitrate in a Danish riparian lowland.
Hvad betyder geologien for drænvand? Vand & Jord nr. 1, 2019.
Forvaltningskoncept tilpasset målrettet regulering, Vand & Jord nr. 1, 2019.
Modellering af vandstrømning i lavbundsområder, Vand & Jord nr. 1, 2019.
Transportveje for kvælstof i lavbundsarealer, Vand & Jord nr. 1, 2019.
Simpel målemetode til screening af nitrat i drænvand, Vand & Jord nr. 1, 2019.
The Danish agricultural knowledge centre SEGES has asked Deltares to link the Nitrate App to the accounts of Danish farmers on the agricultural website Landmand.dk.
Hør om den seneste forskning om forbedring af det faglige grundlag for differentieret kvælstofregulering. Det 4-årige forskningsprojekt TReNDS holder afslutningsseminar. SEGES har bidraget gennem 4 år med viden til projektet.
Notat v/ Charlotte Kjærgaard om test af N-strips og app.
På partnermødet var der fokus på status, resultater, aktiviteter og planlægning af de sidste aktiviteter.
Præsentation vedr. WP5 til partnermødet v/ Flemming Gertz og Charlotte Kjærgaard.
På partnermødet var der fokus på status i projektet, opfølgning på beslutninger fra sidste møde samt planlægning af afslutningsseminar.
Præsentation om resultatet af Nitratmålinger med N-strips v/Charlotte Kjærgaard, Flemming Gertz og Bo Vangsø Iversen.
Til hurtig screening af NO3-N koncentrationer i drænvand. V/ Charlotte Kjærgaard, Bo V. Iversen, Flemming Gertz og Joachim Rozemeijer.
Rapport.
Test af YSI Professional Plus nitratsensor med henblik på brug ved målinger i drænvand.
Accounting for natural reduction of nitrogen.
Advancing local engagement in nitrate regulation.
Artikel om involvering i forvaltning.
Read the book of Abstracts here.
This information with confirmation and instructions was sent out to alle registered conference participants.
Advancing local engagement in nitrate regulation - from top down regulation towards local engagement in Denmark - presentation by Flemming Gertz, SEGES.
Sustainable Ecosystem Governance under changing climate and land use in the Baltic Sea Region.
I TReNDS er der arbejdet med detaljerede feltundersøgelser, nye modelleringstilgange og nye metoder til involvering af interessenter. På afslutningsseminaret kunne man høre resultaterne af undersøgelserne.
On the track of targeted regulation of nitrate - experiences from Denmark. V/ Anker Lajer Højberg.
Modellering af grundvandsstrømninger og nitratfjernelse i lavbundsområder. V/Peter Engesgaard, Mads Steiness, Ida Karlsson, Anker Højberg, Rasmus Petersen og Charlotte Kjærgaard.
Nitratomsætning i vandløbsnære lavbundsarealer - nøglen til oplandets kvælstofbalance. V/Charlotte Kjærgaard, Rasmus Jes Petersen, Christian Prinds, Mads Stiness, Søren Jessen, Peter Engesgaard, Bo V. Iversen.
Nye vandforvaltningsstrukturer tilpasset en målrettet regulering. V/ Flemming Gertz, Charlotte Kjærgaard, Anker Lajer Højberg, Jens Christian Refsgaard.
Hvordan skabes mere lokalt forankrede vandområde- og indsatsplaner? Præsentation v/Flemming Gertz.