Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl (ROBUSTA)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det overordnede formål med projektet er at sikre danske landmænd adgang til sorter af korn, græs og kartofler, med en bedre udnyttelse af de for plantevæksten afgørende ressourcer kvælstof og vand. I projektet kombineres Genomisk Selektion ved forædling af nye plantesorter med avanceret kvantificering af udnyttelse af vand og kvælstof (fænotypning) i et nyt unikt anlæg; RadiMax. I RadiMax måles på rødder og overjordiske plantedele samtidigt, og vha. sensorer og sporstoffer kan vand, kvælstofudnyttelse og rodudvikling kvantificeres på et relativt stort antal sorter. Ved at analysere disse sorters DNA (genom), identificeres hvilke dele af afgrødens genom, der er afgørende for udnyttelse af vand og kvælstof. Det muliggør forædling for egenskaben, fordi de planter der besidder flest gener, der bidrager til bedre ressourceudnyttelse, kan udvælges ved en simpel DNA test i laboratoriet. En test der kan udføres på det store antal planter, der arbejdes med i et moderne forædlingsprogram.

Artikel i Politikken den 10. juni 2018
Præsentation vedrørende dyb rodvækst - målemetoder, variation og betydning. Af Kristian Thorup-Kristensen, Københavns Universitet.
Program for Robusta statusmøde på Flakkebjerg 1. marts 2018
Statusrapport 2018
Bliv klogere på hvad der foregår i de dybe jordlag, hvordan afgrøder reagerer på vandstress, hvordan planter henter vand og næring i de dybe jordlag og meget mere
Artikel i Magasinet Mark, Maj 2018.
For første gang er det vist, at der er forskel på kornsorternes roddybde. Kombineret med en ny effektiv forædlingsmetode, giver det gode muligheder for at skabe planter, som både er robuste og giver højere udbytter.