Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at øge landbrugets konkurrenceevne gennem et udbytte- og kvalitetsmæssigt løft i produktionen af de to vigtigste kornafgrøder, vinterhvede og vårbyg, med samtidig fokus på bundlinje og miljøbelastning. I projektet tages en ny tilgang til optimering af alle indsatsfaktorer i vinterhvededyrkningen. Med udgangspunkt i de enkelte hvedesorters varierende agronomiske egenskaber tilpasses gødningsstrategi, såtid og vækstregulering. Ny teknologi tages i brug ved karakterisering af sorternes vækst i form af biomassemålinger med multispektralt kamera fra drone, og detaljeret måling af sorternes rodudvikling. Det skal lede til udarbejdelse af sortsspecifikke dyrkningsvejledninger, der øger og stabiliserer udbytte og kvalitet. I vårbyg fokuseres på, at bringe de relativt lave gennemsnitsudbytter op, gennem en målrettet udnyttelse af efterafgrøder og forbedre afgrødeetablering. I projektet undersøges miljøpåvirkningen gennem etablering af et areal, hvor det er muligt at måle kvælstofudvaskningen gennem et helt sædskifte.

Skitsering af nyt system til automatisering af parceludklip fra dronebilleder.
Eftervirkning af efterafgrøderne i den efterfølgende vårbyg opnår højere kvælstof- og tørstofudbytter på sandjord end på lerjord. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Nanna Hellum Kristensen
I tre forsøgsserier med vårbyg undersøges, indflydelsen af såtid og udsædsmængde på udbyttet, hvordan maltbyg gødes til optimalt proteinindhold, samt hvordan vårbyg gødes optimalt når grundgødningen gives i form af gylle.
Danmark ligger stadig i top, hvad angår antallet af kontroller ved handel med næringsstoffer og ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og gødning.
Vinterhvedens udvikling følges fra satellit. Hvedens biomassen var lavere i foråret 2018 end i 2017
Der er i 2017 anlagt et fastliggende forsøg med et korn – raps sædskifte, hvor kvælstofudvaskningen skal følges i 1 og 2 m dybde over en længere årrække. De første resultater fra forsøget præsenteres.
De tyske landmænd skal som hovedregel udarbejde en gødningsplan og en markbalance. De største og mest husdyrtætte bedrifter skal også udarbejde en bedriftsbalance.
Se oversigt over alle forsøg 2018 i projektet.
Det er udarbejdet er Phyton script der kan beregne udvaskningen fra sugecelleforsøg. Scriptet kan kaldes fra en Phyton klient og kommandoen ”calculate_leaching.py -- help” angiver den syntaks der skal anvendes ved beregningerne
En forsøgsserie med såtider i vårbyg i 2016, 2017 og 2018 viser, at udbyttet falder kraftigt ved såtider senere end midten af april. Der kan ved udsigt til ringe høst i vintersæden omsås til vårbyg, men hvornår er det en økonomisk god forretning?
Landskonsulent Lars Bonde Eriksen fortæller om et forsøg med Septoria-bekæmpelse i sortsblandinger af vinterhvede. Filmen er optaget i det meget tørre år 2018.
Indlæg fra Plantekongres 2019
En forsøgsserie med såtider i vårbyg i 2016 og 2017 viser, at udbyttet falder kraftigt ved såtider senere end midten af april. Der kan ved udsigt til ringe høst i vintersæden omsås til vårbyg, men hvornår er det en økonomisk god forretning?
Efterafgrøder er kompliceret stof. Vi har kogt den vigtigst overordnede viden ned til ti korte punkter. Se planche med vigtig viden om efterafgrøder.
Vejret i dine marker er sjældent, som det DMI måler. SEGES har nu sat lokale vejrstationer ud i 30 landsforsøg. Målet er at udvikle modeller, så landmændene får bedre grundlag for at beslutte, om de skal køre sprøjten ud af maskinhuset.
I en række forsøgsserier med vinterhvedesorter er det undersøgt, hvordan sorternes udbytte er sammensat, hvordan sorterne reagerer på kvælstof tildelt tidligt i foråret, og hvordan kvælstofstrategien påvirker sorternes kvalitet.
Der er gennemført forsøg i vårbyg med vækstregulering, vækstregulering og svampebekæmpelse og med vækstregulering, kvælstoftilførsel samt forsinket høst. Der var dog meget lidt nedknækning og lejesæd i årets forsøg.