Optimering af planteværnsindsatsen

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sikre danske landmænd ny viden om optimale bekæmpelsesstrategier mod ukrudt og skadevoldere i landbrugsafgrøder samt at yde varsling for skadevoldere, så økonomien ved anvendelse af plantebeskyttelse bliver optimal og miljøpåvirkningen mindst mulig. Der gennemføres markforsøg med bekæmpelsesstrategier, som bl.a. belyser bekæmpelse af græsukrudt, svampesygdommen Septoria, ukrudt og skadevoldere i hestebønner, skadevoldere i vinterraps, græsserne grøn skærmaks og hanespore i majs samt behov for vækstregulering med nye højere kvælstofnormer. Aarhus Universitet undersøger bl.a. anvendelse af additiver til effektforbedring af ukrudtsmidler.Projektet indeholder landsdækkende monitering og varsling, så landmændene får beslutningsstøtte til at vurdere behov for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr mere præcist og kan behandle rettidigt. Moniteringen sker i korn, majs og raps. Det centrale element i varslingen er en ugentlig kommentering af angrebsniveau, formidling af viden om skadetærskler og anvisninger om evt. bekæmpelse.

Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. De første registreringer er foretaget. Der er fundet bladlus i enkelte tilfælde.
De første registreringer er foretaget, og der er pt. ikke bekæmpelsesbehov rettet mod larver. Hold dog øje med evt. bladgnav.
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. relativ få bladlus.
Der er pt. ikke bekæmpelsesbehov rettet mod larver. Hold dog øje med evt. bladgnav.
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. kun fundet angreb af bladlus over bekæmpelsestærsklen i få marker.
Forekomsten af rapsjordlopper følges via gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Formålet er at vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordloppens larver. bladgnav.
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. Der er pt. relativ få bladlus. Bekæmpelsestærsklen er i tidligt såede marker overskredet i ca. 10 procent af hvedemarkerne og i ca. 15 procent af vinterbygmarkerne.
Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo oktober.
De milde vejr har været gunstig for bladlusene, så det er derfor nu vigtigt at undersøge markerne for evt. angreb først og fremmest de tidligt såede marker.
Der er udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 30 procent af markerne. Bekæmpelse kan udføres fra 4-5 løvbladstadiet og indtil medio til ultimo september.
Bekæmpelsestærsklen er i dette efterår pt. overskredet i 32 procent af de tidligt såede hvedemarker og i 36 procent af de tidligt såede vinterbygmarker.
Pt. er tærsklen for bekæmpelse af larver overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne.
Bekæmpelsestærsklen er dette efterår overskredet i ca. 40 procent af markerne. Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes at være truffet og skal ellers træffes nu. Ved sen indflyvning af bladlus bliver viruspletterne alt andet lige mindre.
Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne.
Beslutning om evt. bekæmpelse vurderes at være truffet og er ikke længere aktuel.
Bekæmpelsestærsklen er overskredet på ca. 35 procent af lokaliteterne. Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.
Bekæmpelse rettet mod larver blev i år overskredet på 35 procent af lokaliteterne. Der skal nu ikke foretages flere registreringer.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Der er foretaget en analyse af evt. sammenhænge mellem angreb af bladsvampe i majs i registreringsnettet i 2013-2018 og oplysninger om dyrkningsteknik.
Der er fundet gulrust i triticale på enkelte lokaliteter. Der er udløst bekæmpelse af lys bladplet i nogle vinterrapsmarker.
Der er udløst gulrustbekæmpelse i triticale på enkelte lokaliteter. Der er pt. kun ingen eller svage angreb i den øvrige vintersæd og rajgræs.
Der er udløst meldugbekæmpelse i de første marker med Torp hvede. I vinterbyg giver det fugtige vejr gode betingelser for skoldplet.
Der er fundet gulrust i Benchmark og Kalmar.
Der er pt. et lavt smittetryk i mange hvede-, vinterbyg- og rugmarker.
Det tørre vejr hæmmer Septoria, men vær opmærksom på gulrust i flere hvedesorter. Der er begyndende angreb af bladlus.
I hvede skal indsatsen ved svampebekæmpelse tilpasses de tørre forhold. Der er udløst skadedyrsbekæmpelse i flere vårbyg- og havremarker.
Bladlusene breder sig. Træf beslutning om bekæmpelse nu.
Der skal nu ikke foretages flere registreringer i korn.
Evt. svampebekæmpelse i hvede skal nu afsluttes. Træf beslutning om evt. bladlusbekæmpelse nu.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Der er kun foretaget registreringer i vinterhvede. Der har været overvejende svage angreb af bladlus og ingen eller svage angreb af havrerødsot.
Sprøjtebommene bliver bredere, men hvad betyder bombredden for stabiliteten? I denne Farmtest er to sprøjter, der bortset fra bombredden er ens, testet for at vise, hvad stigende bombredde gør ved stabiliteten.
Indlæg fra Plantekongres 2019
En del af de indkomne data kan pt. ikke findes. Vi håber, at problemet er løst i morgen den 18. april.
Artikel fra Magasinet Mark - Oktober 2018
Indlæg fra Plantekongres 2019
De første registreringer i ca. 45 vinterrapsmarker kan ses fra 3.-4. april.
Varmen har fået bladribbesnudebillerne på vingerne på nogle lokaliteter.
Du kan fra nu af følge udviklingen af forskellige skadegørere på Landbrugsinfo.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Applied Crop Protection 2018.
Applied Crop Protection 2018.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Applied Crop Protection 2018.
Applied Crop Protection 2018.
Bekæmpelsestærskel er pt. overskredet på ca. 45 procent af lokaliteterne. Mange marker er nu ikke længere modtagelig for hvedegalmyg, og bekæmpelse er her ikke længere aktuel.
Bekæmpelsestærsklen er pt. overskredet på ca. 1/3 af lokaliteterne. Der er således tidligere og kraftigere flyvning end normalt.
Artikel fra Magasinet Mark - August 2018.
Præsentation fra Plantekongres 2018.
Første registrering af angreb af bladsvampe er foretaget, og der er ingen eller kun meget svage angreb.
Der er pt. svage angreb af svampesygdomme.
Der er pt. stadig svage angreb af svampesygdomme.
Angrebene af svampesygdomme i majs er fortsat svage. De første registreringer af angreb af bladsvampe i sukkerroer foretages i denne uge.
Angrebene af svampesygdomme i majs er fortsat svage.
Angrebene af svampesygdomme i majs er fortsat svage.
Præsentation fra Plantekongres 2018.
Se udviklingen af skadegørere i rug og triticale i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2018.
Se udviklingen af skadegørere i vinterbyg i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2018.
Se udviklingen af skadegørere i vinterhvede i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2018.
Se udviklingen af skadegørere i vårbyg og havre i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2018.
Bekæmpelsestærsklen er pt. overskredet på 2 af 26 lokaliteter
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.
Tilmelding foretages senest den 2. marts 2018.
Igen i år kan konsulenter melde sig til at følge flyvningen af rapsjordlopper i vinterraps via gule fangbakker.
Tilmelding til registreringsnet for bladribbesnudebiller skal ske senest 16. februar 2018.
Tilmeldingen til registreringsnet for hvedegalmyg skal ske senest 12. marts 2018.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Angrevene af bladsvampe var meget svage.
Hestebønner tåler dyb såning, så der er mulighed for at et hold ukrudt kan nå at spire frem, som kan nedvisnes med glyphosat inden afgrøden spirer frem.
Hestebønner tåler dyb såning. Det giver mulighed for, at et hold ukrudt kan nå at spire frem og blive nedvisnet med glyphosat, inden afgrøden spirer frem.
Stor spredning i såtid, forskelle i ukrudtsbestand og øget dosis af DFF i efteråret giver mulighed for at spare kemi.
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Fra Oversigten over Landsforsøg 2018.
Vårbyg og havre er meget konkorrencedygtige over for ukrudt. Resultatet er et meget lavt frøkast, som sanerer ukrudtsbestanden.
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
Præsentation fra Plantekongres 2018.