Referat af Miljøstyrelsens logbog vedrørende egenkontrol af flydelag i gyllebeholdere

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Link til egenkontrolskemaet samt kort gennemgang af teksten til Miljøstyrelsens logbog for gyllebeholderne.

Link til Miljøstyrelsens skema til føring af logbog

Referat af Miljøstyrelens logbog vedrørende egenkontrol af flydelag i gyllebeholdere

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (§ 20) kræver, at flydende husdyrsgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal forsynes med fast overdækning eller tæt overdækning, medmindre der anvendes en teknologi der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste (Se her). Som led i egenkontrolordningen skal landmænd selv løbende og regelmæssig føre optegnelser over overdækningen i Miljøstyrelsens logbog til dokumentation (Se her). Staldforsuring og tankforsuring kan under de rigtige forhold erstatte tæt overdækning. Nedenfor gennemgås kort hvornår der skal føres logbog, hvad logbogen skal indeholde, og hvornår teknologier som staldforsuring og tankforsuring kan erstatte tæt overdækning.

1. Logbogens definition af overdækning

Miljøstyrelsens logbog skelner mellem tre muligheder for at etablere overdækning eller anden teknologi:

1. Fast overdækning: inkluderer flydedug, teltoverdækning og fast låg.

2. Tæt overdækning: kan være naturlig flydelag, halm, Leca-nødder eller lignende.

3. Anvendelse af ammoniakreducerende teknologi: teknologi der er optaget på teknologilisten og kan erstatte tæt overdækning (staldforsuring og tankforsuring). Der er endnu ikke optaget teknologier på teknologilisten, der kan erstatte fast overdækning.

Tæt overdækning kan være tilstrækkelig for at opfylde bekendtgørelsens krav, men afhængig af beholderens alder og beliggenhed i forhold til naboer og natur (naturtyper angivet i § 7, stk. 1 nr. 1 og 2) stilles der krav om fast overdækning. Tabel 1 viser derfor, hvilke overdækningsmuligheder der må benyttes, når tanken er etableret før eller efter den 1. januar 2007. En beholder er etableret, når kommunen har meddelt tilladelse eller godkendelse til etableringen.

Tabel 1: Tilladt overdækning opdelt i beholdere etableret før og efter 1. januar 2007 (Miljøstyrelsen, 2014).

2. Hvornår skal der føres logbog, og hvad skal den indeholde

Der stilles ikke krav om førelse af logbog for beholdere med fast overdækning, men for beholdere med tæt overdækning skal der føres logbog. Det skal bemærkes, at det er strafbart ikke at føre logbog, og kommunen kan i sidste instans påbyde etablering af fast overdækning hvis overdækningen er mangelfuld.

Der skal føres én logbog for hver beholder, hvor der skal foreligge en kortskitse af placeringen. Derudover skal logbogen gemmes i mindst 5 år. Logbogen består af to skemaer:

• Skema 1 indeholder alle vurderinger af overdækningen, og skal udfyldes senest 1 måned efter sidste føring, senest 2 uger efter tømning eller 7 dage efter omrøring/udbringning. Hvis det konstateres at overdækningen er defekt, skal det noteres i skema 1. Tiltag til etablering af overdækning beskrives i skema 2, og senest en uge efter skal skema 1 igen udfyldes. I skemaet skal procent overflade med tilfredsstillende overdækning noteres. Ved vurderingen ses dog bort fra de nærmeste 3 m3 ved indløbet.

• I skema 2 udfyldes aktiviteterne i beholderen, hvilket kan være datoen for omrøring, udbringning og tømning af gylletanken. Det beskrives ligeledes hvad der er gjort for at reparere eller etablere overdækningen.

Miljøstyrelsen har lagt et eksempel ud på anvendelse af skema 1 og 2 (Se her).

3. Teknologier der kan erstatte tæt overdækning

Der er endnu ikke optaget teknologier på miljøstyrelsens teknologiliste som kan erstatte fast overdækning. Derimod er der to tiltag der kan erstatte tæt overdækning, hvilket er staldforsuring og tankforsuring.

Ved forsuring i stalden tilsættes der svovlsyre (H2SO4) til forsuringsanlæggets procestank således, at gyllens pH sænkes til 5,5. Efter overførsel af gyllen til gylletanken skal pH-værdien holdes på 6 eller under, for at staldforsuringen kan erstatte tæt overdækning. Staldforsuring er en teknologi som foregår elektronisk, med dokumentation for pH-værdier i gyllen, kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter m.m. Derfor skal der ikke føres en manuel logbog ved anvendelse af staldforsuring.

Der findes forskellige tankforsuringsteknologier som kan erstatte tæt overdækning, hvilket fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste. Forsuringen finder sted i tanken, hvor gyllen reguleres med svovlsyre til pH 5,5. Ved tankforsuring skal parameter som dato for syretilsætning, tons gylle i beholderen, liter syre tilsat m.m. noteres i skema 3. Forsøg har vist, at gyllens buffer kapacitet kan få pH til at stige efter forsuringen. Hvis den med tiden overstiger pH 6,0, skal gyllen forsures igen til pH 5,5. Der må kun tilføres helt ubetydelige mængder uforsuret gylle efter forsuringen har fundet sted. Hvis der alligevel tilføres uforsuret gylle efter tankforsuring, kræves det, at den samlede mængde vurderes og indføres i skema 3, samt at der inden udbringning foretages en ny pH-måling.

Hvis du vil vide mere om etableringen af flydelag i gyllebeholdere, læses Planteavlsorienteringen Etablering af flydelag i gyllebeholdere.

Reference

Miljøstyrelsen. 2014. Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse. http://mst.dk/media/mst/7879772/logbog.pdf (Hjemmeside besøgt den. 13-01-2016).