Tredje kvælstoftildeling i vinterhvede

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter anden tildeling og anden tildeling skal ske så tidligt, at der er 3 uger mellem 2. og 3. tildeling.

Hvis foderhvede endnu ikke er færdiggødet, skal det ske st. 34-37 for at få fuldt kerneudbytte. Sker det først senere, kan det begynde at koste udbytte. Til brødhvede skal kvalitetsgødskningen ikke foretages før st. 57-65.

Kvælstofmængden bestemmes af, hvor stort et restbehov marken har brug for. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at kvælstofbehovet i 2018 vil afvige betydeligt fra normalen. Ved udsigt til lavere udbytte i marken end forventet, kan kvælstoftildelingen reduceres med 1,5 kg kvælstof pr. hkg afvigende udbytte - og tilsvarende øge tildelingen, hvis udbyttet ser ud til at blive højere end forventet.

Under meget tørre forhold kan der være problemer med at opnå fuld gødningsvirkning. Erfaringen er dog, at traditionelle faste ammoniumnitratgødninger (f.eks. NS 28-5, NS 27-4) virker også under relativt tørre forhold, og der ingen grund til at erstatte dem med kalksalpeter, der er lettere opløselig. Ved brug af flydende gødninger skal man passe på svidninger. Hvis der ikke anvendes dribleslanger bør der i flydende gødninger ikke udbringes mere end 15 kg kvælstof pr. ha på én gang. Risikoen for svidninger minimeres endvidere ved at udbringe på tørre blade ved en temperatur på under ca. 15 °C og udlade udbringning i solskin og på planter, der er stresset af f.eks. tørke.

Omfordeling af kvælstof kan foretages ud fra programmet CropSat og CropManager. Se nærmere beskrivelse i artiklen Kom godt i gang med graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.