Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.

Tabel 1-4 indeholder eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer. Produkter, priser og doseringer er oplyst af gødningsfirmaerne. De angivne priser er vejledende, og doseringerne skal nuanceres efter afgrøde. Afgrødespecifikke vejledende doseringer findes generelt på firmaernes hjemmesider (Bionutria, Yara, DLG).

Tabel 1

Eksempler på gødninger til udsprøjtning opdelt efter næringsstof. Indholdet af de enkelte næringsstoffer er vist i vægtprocent (g/100 g) for faste stoffer og i g pr. 100 ml for flydende midler.

Tabel 2

Eksempler på flydende gødninger med blandinger af forskellige næringsstoffer. Indholdet af næringsstoffer er angivet i g pr. 100 ml.

Tabel 3

Oversigt over anbefalede doseringer og priser for de eksempler på gødninger, der er vist i tabel 1. Doseringerne er baseret på firmaernes anbefalinger, men vær opmærksom på, at de skal afpasses efter afgrøde. Priserne er vejledende og oplyst af firmaerne.

Tabel 4

Oversigt over anbefalede doseringer og priser for de eksempler på gødninger, der er vist i tabel 2. Doseringerne er baseret på firmaernes anbefalinger, men vær opmærksom på, at de skal afpasses efter afgrøde. Priserne er vejledende og oplyst af firmaerne.

 

Svidninger og blandinger

Ved udsprøjtning af salte (f.eks. sulfat, nitrat, mv.) kan der typisk ved en dosering på mere end 10 kg pr. ha ske svidninger af afgrøden. For at modvirke svidninger skal man:

Vær opmærksom på at der kan være større risiko for svidninger af afgrøden, hvis afgrøden er stresset f.eks. af høje temperaturer eller vandmangel. Blanding af mikronæringsstoffer kan i stressede afgrøder øge svidningsrisikoen.

I visse situationer kan der blandes med plantebeskyttelsesmidler, se blandingstabeller i Middeldatabasen.dk. Blanding af bormidler med ukrudtsmidler fremgår af denne Plantenyt YaraVita-produkternes egenskaber ved blanding med pesticider kan ses på tankmix.com. BioNutria produkternes blandbarhed med plantebeskyttelsesmidler findes på BioNutria's hjemmeside. Læs også Vejledning i Planteværn 2018.

Generelt gælder, at mikronæringsstoffer ikke må blandes med vækstreguleringsmidler.

Ved sammenligning af blandinger - herunder priser - skal man være opmærksom på, at der er stor forskel i tilførslen af næringsstoffer med de enkelte produkter og dermed også på priserne. Der er ligeledes forskelle i, om midlerne er tilsat sprede-klæbemiddel, eller om det skal tilsættes særskilt. Ved blandinger er anvendt den dosering, der er anbefalet af firmaerne, men vær opmærksom på, doseringerne skal nuanceres efter afgrøder.

Behov for tilførsel af mikronæringsstoffer?

Optimal forsyning med mikronæringsstoffer er naturligvis en betingelse for fuldt udbytte. Men kun der hvor jorden ikke kan forsyne afgrøden tilstrækkeligt, er det nødvendigt at tilføre dem ved udsprøjtning eller via gødningen. Mikronæringsstoffer skal kun tilføres, hvor der er en begrundet mistanke om mangel. Behovet for tilførsel af mikronæringsstoffer er behandlet i denne artikel på LandbrugsInfo.

Planteanalyser er det bedste redskab til at fastslå, om afgrøden er tilstrækkeligt forsynet med mikronæringsstoffer, men der er ikke garanti for merudbytte, selvom planteanalysen viser mangel på et eller flere næringsstoffer. Det kan skyldes, at en eventuel mangel er forbigående, eller at tilførslen ikke har været tilstrækkelig til at afhjælpe manglen. Men planteanalysen forbedrer beslutningsgrundlaget væsentligt.

Planteanalyser er så billige, at hvis der er dårlig vækst i en del af marken, og årsagen hertil ikke umiddelbart kan identificeres, så kan en analyse af en planteprøve udtaget i områder med god henholdsvis dårlig vækst, være med til at afdække, om den dårlige vækst skyldes næringsstofmangel. I mange tilfælde vil resultaterne vise, at det er andet end næringsstoffer, der er skyld i den dårlige vækst, hvilket også en værdifuld information. Det kan være en god ide at gentage analysen 1-2 uger efter behandlingen for at tjekke, om behandlingen har afhjulpet manglen. På LandbrugsInfo ligger en vejledning til planteavlskonsulenter til udtagning og håndtering af planteanalyser.