Anden kvælstoftildeling i vinterhvede – gem 40 kg kvælstof pr. ha til omfordeling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter anden tildeling og anden tildeling skal ske så tidligt, at der er 3 uger mellem 2. og 3. tildeling.

Anden kvælstoftildeling skal foretages nu her i sidste halvdel af april. Specielt hvor der er tildelt mindre end 40 kg kvælstof pr. ha, skal man passe på ikke at komme for sent. Hvis marken allerede er tildelt 60 kg kvælstof pr. ha eller mere, er udbyttet normalt ikke særligt påvirket af, om tildeling sker midt i april eller først i maj. I nogle år er vejret meget tørt i en periode fra midt i april til hen på sommeren.

Hvis man planlægger at tilføre 3. kvælstoftildeling positionsbestemt efter biomasse (CropSat, CropManager eller sensorer) skal anden tildeling også gives relativt tidligt, fordi det er en fordel med 3 uger mellem anden og tredje tildeling. Så kan gødningseffekten af anden tildeling slå fuldt igennem på biomassen, som er udgangspunktet for graduering af kvælstofmængden i tredje tildeling.

3. deling af kvælstofmængden

Med en 3. deling af kvælstofmængden forstås her ikke en kvalitetsgødskning af brødhvede, der først skal ske st. 55-60. Her tales om en 3. tilførsel i sts. 34-37, hvor der fortsat kan opnås fuld effekt på kerneudbyttet af kvælstof, men derimod en mindre effekt på protein end tilførsel st. 55-60.

En tredeling af kvælstofmængden giver normalt et lidt højere proteinindhold og samme udbytte som ved en todeling af kvælstofmængden, mens risikoen for lejesæd reduceres. Samtidig kan man høste en lille ekstra udbyttegevinst, hvis kvælstof omfordeles med en postionsbestemt tilførsel af kvælstof.

Ved en tredeling gives anden tilførsel midt i april og sidste tilførsel medio maj (st. 34-37). Evt. kan tredje tilførsel skydes til st. 45 ultimo maj, hvilket giver en lidt højere proteinprocent.

Hvis man vil tilføre kvælstof positionsbestemt skal der gemmes 30-50 kg kvælstof pr. ha til dette. Det bør man specielt overveje, hvis marken er meget uensartet.

Udarbejdelse af tildelingskort for tildeling af positionsbestemt kvælstof ved tredje tildeling kan igen i år ske i programmet CropSAT.dk, der er gratis at anvende. I år kan udarbejdelse af tildelingskort også ske i programmet CropManager.dk, der er SEGES nye internet program til præcisionsbestemt planteavl. SEGES vil ca. 1. maj udsende en vejledning i, hvordan tildelingskortene kan udarbejdes i CropSAT og CropManager.

For at kunne graduere automatisk skal man have en gødningsspreder eller en sprøjte, hvortil man kan indlæse tildelingsfiler i den tilhørende traktorterminal. Har man ikke det, kan et alternativ til at lave automatisk graduering være at bruge den gratis CropSAT-app (Dataväxt Mobil), hvor man manuelt kan variere gødningstildelingen – læs mere om CropSAT-app her.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.