Kommentarer til kvælstofnormer 2018/2019

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg

SEGES efterlyser kommentarer til kvælstofnormer for 2017/18 med henblik på at forberede normindstillingen for 2018/19.

Udarbejdelse af normerne for afgrødernes kvælstofbehov finder sted i februar måned.

Ifølge kommissoriet for ”Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning” skal beregningen af de økonomisk optimale kvælstofnormer foretages af SEGES i samarbejde med Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Indstillingen sker fra Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (Aarhus Universitet).

Begrundede forslag
SEGES vil gerne have forslag til ændringer af normerne for 2017/2018 som grundlag for udarbejdelse af normerne til 2018/2019. Det gælder forslag til konkrete ændringer af kvælstofmængder, korrektioner mv., og det gælder forslag til nye afgrøder eller afgrødekombinationer, der ikke er dækket af det nuværende normsæt.

Vær opmærksom på, at normerne for 2017/18, der fremgår af den nuværende bekendtgørelse, skal være et udtryk for det økonomiske optimum ved det prisniveau og retningslinjer, som var udgangspunktet for indstillingen. Forslag til ændringer bedes i så høj grad som muligt være begrundet i forsøgsresultater.

Med hensyn til husdyrgødning modtages også gerne bemærkninger om, hvorvidt de eksisterende normer er dækkende med hensyn til staldsystemer mv.

Forslagene vil efterfølgende blive vurderet i arbejdsgruppen for normindstilling.

Kommentarer bedes sendt inden den 12. februar 2018 til Leif Knudsen.