Optimering af gødningsstrategier med handels- og husdyrsgødning

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at opnå en optimal driftsøkonomi hos landmanden samt en minimal miljøpåvirkning ved gennemførelse af uvildig udvikling af strategier for tilførsel af husdyr- og handelsgødning i de mest almindelige landbrugsafgrøder. Derudover ønskes det at tilvejebringe det forsøgsmæssige faglige grundlag for at fastlægge optimale kvælstofmængder til forskellige afgrøder. I projektet gennemføres der landsforsøg med forskellige mængder, typer og strategier for anvendelse af husdyrgødning og handelsgødning (kvælstof, fosfor og kalium samt mikronæringsstoffer) til vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, vinterraps, vårbyg, majshelsæd, hestebønner, slætgræs og efterafgrøder. Ud fra forsøgsresultaterne opstilles nye gødskningsstrategier, der forbedrer de eksisterende strategier. Udover markforsøgene gennemføres undersøgelser af årsagen til gylleskader i kornafgrøder, gevinsten ved at anvende næringsstofsensorer på gyllevogne og potentialet i at forbedre fordelingen af gylle under udbringning.

Link til egenkontrolskemaet samt kort gennemgang af teksten til Miljøstyrelsens logbog for gyllebeholderne.
Aarhus Universitet har i to markforsøg målt ammoniakfordampningen efter udbringning af henholdsvis kvæggylle og væskefraktion fra separeret kvæggylle til græs.
Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter anden tildeling og anden tildeling skal ske så tidligt, at der er 3 uger mellem 2. og 3. tildeling.
Præsentation fra Plantekongres 2018
SEGES has made a review on the effects of foliar urea fertilizer application for winter wheat.
Dyrkning af forskellige arter af efterafgrøder har medført neutral eller negativ påvirkning af udbyttet i efterfølgende vårbyg. Det er sandsynligt at vårbygudbyttet er begrænset af tørken. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Nanna Hellum Kristensen
Forsøgene med efterafgrøder har begrænset vækst og sparsomt plantedække på grund af sommerens tørke. Cikorie klarer tørken bedst. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Nanna Hellum Kristensen
Økonomi i gylles indhold af plantenæringsstoffer
Indlæg fra Plantekongres 2019
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
Det er vigtigt at sikre rapsens næringsstofbehov fra efteråret. Tilførslen af husdyrgødning bør begrænses til 60 kg ammonium-kvælstof pr. ha.
De lokale rådgivningsvirksomheder har en mangantester, som meget præcist kan måle, om afgrøden mangler mangan.
Skal N i gødningen være på nitratform, ammoniumform eller amidform? Og er mekanisk blandet gødning et alternativ til samgranuleret?
Der er normalt tilstrækkelige mængder næringsstoffer i jorden om efteråret. Vær dog opmærksom på manganmangel.
SEGES efterlyser kommentarer til kvælstofnormer for 2017/18 med henblik på at forberede normindstillingen for 2018/19.
Oftest betaler det sig ikke at gøde vintersæd i efteråret. I få tilfælde give gødskning i efteråret dog merudbytter. Vurder behovet ud fra, om der tidligere er set næringsstofmangel på den enkelte mark.
Kvælstofnormen for vårbyg kan med fordel reduceres 20kg under Landbrugsstyrelsens norm for vårbyg for 2017/18, hvis man skal ramme det optimale proteinindhold i vårbyg. N-min-prøver kan forbedre sikkerheden på fastsættelsen af kvælstofbehovet.
Det er fordelagtigt at kunne bestemme næringsindholdet i gylle der udbringes ved online NIR-bestemmelse. Præcisionen af NIR-bestemmelsen er undersøgt. Der er ikke fundet god overensstemmelse mellem NIR-bestemmelsen og samtidig udtagne gylleprøver.
For at belyse om kvælstofbehovet i majs er større end vi tror blev der i 2018 udført et forsøg med måling af mineralisering i majsmarker.
Kvælstof bør tredeles i hvede med sidste gang sidst i maj. vinterbyg skal have N tidligt. Rug skal færdiggødskes tifligt eller tredeles. Raps skal færdigødskes sent.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i dybstrøelse fra kvæg og svin.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i staldgødning og ajle.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i fjerkrægødning.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i kvæggylle.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i svinegylle.
Der er gennemført forsøg med kvælstofmængder og -strategier, gødskning af vintersæd om efteråret, mikronæringsstoffer, CULTA-gødskning og med gylle til vårbyg og vinterhvede.
Hvordan tjekker man, om indholdet af næringsstoffer i handelsgødning overholder deklarationen?
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
Den faktiske produktion af gylle kan beregnes ud fra dyrenes normproduktion af husdyrgødning korrigeret for aktuel fodring og vandspild. Beregningen illustrerer behovet for gylleudbringning i efteråret eller for udvidet opbevaringskapacitet.
Præsentation fra Plantekongres 2018
Indlæg fra Plantekongres 2019
Præsentation fra Plantekongres 2018
Selvom det er tørt, og der er udsigt til endnu en uges tørt vejr, kan der forventes effekt af 3. tildeling af kvælstof til vinterhvede
Majsen er i år meget udsat for specielt bormangel på grund af det tørre vejr. Forsøg med mikronæringsstoffer til majs har i 2014-2017 vist merudbytter (ikke signifikante) for tilførsel af mangan og bor.
Dyrkningsstrategi for tidlig såning af vinterrug med henblik på planteværn og vækstregulering. Inklusiv samlet oversigt over forsøg med tidlig såning 2016, 2017 og 2018. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Ghita Cordsen Nielsen
Vinterrug skal have tilført størstedelen af kvælstoffet senest omkring begyndende strækning (midt i april).
Præsentation fra Plantekongres 2018
I England anbefaler man generelt ikke tildeling af kvælstof til vintersæd og efterafgrøder i efteråret. En ny engelsk rapport belyser behovet for efterårsgødskning med kvælstof på arealer med reduceret jordbearbejdning.
Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter anden tildeling og anden tildeling skal ske så tidligt, at der er 3 uger mellem 2. og 3. tildeling.
Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i dybstrøelse fra kvæg og svin.
Gylle fører i visse situationer til afgrødeskader. Årsagerne til dette er søgt belyst ved markforsøg i 2017 og 2018. Markforsøgene har ikke fundet klare årsagssammenhænge mellem indholdet i den udbragte gylle og afgrødeskader.