Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Det er projektets formål at øge bedriftens samlede dækningsbidrag ved dyrkning af vellykket økologisk vinterraps, som med stabile og høje udbytter er en højværdiafgrøde. Det skal ske ved at forsyne økologiske landmænd med fakta-baseret viden, så de kan opnå et frøudbytte på minimum 3 ton pr. ha og derigennem sikre en dansk selvforsyning med økologisk raps.

Der skabes viden ved monitering af 100 økologiske vinterrapsmarker over 3 år. Faktorer af betydning for rapsudbytterne registreres i vækstsæsonen og analyseres i forhold til de opnåede udbytter. Både rapsens næringsstofstatus og fysiologiske udvikling samt angreb af sygdomme og skadedyr vil blive fulgt. Hertil kommer registreringer og indsamling af oplysninger vedr. dyrkningsmæssige forhold som såtidspunkt, kvalitet af såbed, ukrudtsforekomst i markerne, forfrugtshistorie, jordbundstype, gødskning m.m. Denne viden vil blive leveret direkte til de økologiske landmænd og deres konsulenter bl.a. som ”Hands on” videoer.

Dagsorden og referat af møde den 14. december 2018.
Afsnit i Oversigt over Landsforsøgene 2018 s. 258-260.
Annonce i Økologi – Inspiration til Jordbruget nr. 4, maj 2018. Markvandringer sommeren 2018.
Artikel bragt i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 4 i maj 2018.
Økologisk vinterraps sæson 2017/2018.
Økologisk vinterraps sæson 2017/2018.
Økologisk vinterraps sæson 2017/2018.
Bilag Markvandring Sønderjylland d. 20. juni 2018, Raps
Bilag og billeder fra 3 rapsmarkvandringer
Hvis glimmerbøsser og ukrudt er ved at tage magten i din vinterrapsmark, så er det nu ved at være sidste chance for at pløje marken om.
Torkil Brandt-Pedersen, Økologisk mælkeproducent, er i færd med at udvide og udvikle sin planteavl. Torkil dyrker i år sin første vinterrapsafgrøde. Med kløvergræs som forfrugt i sædskiftet, er der basis for en flot og robust afgrøde, der lige skal hjælpe
Landmandsdata fra 37 økologiske vinterrapsmarker i 2018 viser store udbytteforskelle og potentielle udbytte-begrænsende faktorer. Sammenligning med data fra tilsvarende registreringer i 31 marker i 2017.
Den rigtige forfrugt, styr på ukrudtet og nok af enkelte næringsstoffer.