Optimeret landbrugsproduktion under ny natur- og miljøregulering

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at skabe grobund for fortsat driftsøkonomisk og miljømæssig optimal produktion ved at sikre hurtig og effektiv formidling af både ny faglig viden og ændringer i reguleringen af dansk planteproduktion til landmanden. Den nye viden formidles ud både direkte til landmanden og gennem lokale rådgivere, og dækker over alt lige fra nyeste viden om planteavl, driftens teknologiske muligheder, produktionsfaglige viden indenfor markdrift og økonomi samt specialrådgivning om nye regler og rammebetingelser. Projektet vil via diverse målrettede former for formidling såsom digitale kanaler, afholdelse af workshops og webinarer, artikler i landbrugets fagblade, nyhedsbreve, mundtlige oplæg mv. henvende sig til landmænd samt rådgivere og præsentere den nyeste plantefaglige viden med henblik på at skabe et optimalt videnbaseret beslutningsgrundlag samt en høj konkurrenceevne hos danske landmænd i en global verden.

Miljøregler for svinebrug er opdateret: https://svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/Love-_regler-og-standarder/Husdyrlov/

Anmeldeordninger for svinebrug er kontrolleret og konstateret fortsat gældende: https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/oekonomi_ledelse/beregningsvaerktoejer/anmeldeordninger_paa_svinebrug/ 

På programmet var blandt andet reglerne for ekspropriation og erstatning – i relation til ammoniakkrav.
Der er blevet søgt nye tilsagn på i alt 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere, end der er afsat på budgettet for 2018.
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, der var gældende frem til 1. august 2017. I sagen tages også stilling til, hvad der afbryder kontinuitetsbrudsperioden.
Den 1. august 2018 gennemføres en række ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De vigtigste af disse skal kort omtales i det følgende.
Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
Der gælder efter husdyrgødningsbekendtgørelsen et forbud mod at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg i kategori 1- og 2-natur samt inden for nærmere fastsatte afstandskrav.
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede påbud om retablering af en strækning af et offentligt vandløb, da der ikke var tilstrækkelige holdepunkter for, at der på kommunens afgørelsestidspunkt (stadig) var tale om et ulovligt forhold.
Hvis en kommune ønsker at nedklassificere et offentligt rørlagt vandløb til et privat vandløb skal det være vedligeholdt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver kommunal afgørelse om, at en mindre grøft, der er tildækket, ikke er omfattet af vandløbsloven.
Regulativer og klimatilpasning.
Samling af vandløbsafgørelser fra 1. halvår 2018.
Inddragelse af tilforpagtede og samejede arealer.
Hvad kan du gøre, hvis du har modtaget påbud om retablering af et jorddige?
Byggeri på en landbrugsejendom er omfattet enten af husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning eller planlovens landzonebestemmelser.
Straffen for ikke at retablere et jorddige består i bøde og tvangsbøder, indtil diget er retableret.
Få mere viden om, hvornår et byggeri på en landbrugsejendom er omfattet af husdyrbruglovens tilladelses- og godkendelsesordning eller planlovens landzonebestemmelser.
Overholdelse af reglerne i tilbudsloven har stor betydning, når du søger projekttilskud, og det kan være dyrt at overtræde reglerne.
Nye lofter for udbringning af fosfor på landbrugsjord betyder, at interessen for at kunne anvende egne tal for fosfor i husdyrgødningen stiger. Type 2 korrektioner er ikke for alle, og dokumentationen skal være i orden. Her er tallene opdateret til det ny
Den danske model for beskyttelse af grundvandet og dermed drikkevandet mod forurening med pesticider og nitrat indbefatter både elementer, der bidrager til den overordnede miljøbeskyttelse og specifikke tiltag af hensyn til drikkevandet.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
Oplæg af landskonsulent Poul Henning Petersen, SEGES på møde med lokale planteavlsformænd den 20. november 2018.
Oplæg af landskonsulent Poul Henning Petersen, SEGES på møde mellem SEGES og lokale plante- og miljøchefer den 13. november 2018.
Aarhus Universitet har i forbindelse med EU-projektet LIFE IP Natureman (Da: Landmanden som naturforvalter) udgivet en rapport, der skal understøtte det videre arbejde mod en effektbaseret tilskudsordning for biodiversitet på naturarealer.
DCE har udgivet en rapport om erstatningsnatur, der sætter fokus på udvikling af ny natur på landbrugsjord, som tages ud af drift.
Ekspertdeltagelse om naturbeskyttelse.
De nye områder var ikke en del af høringsmaterialet, da forslagene til de justerede områdeafgrænsninger var i høring.
Ændring af Gødningsbekendtgørelsen betyder, at man kan beregne næringsstofmængderne fra jerseykrydsninger ud fra raceandel, og at der ikke længere er krav om udskrift af fodermidler i NorFor, fra foderkontroller anvendt til type 2 korrektion.
Det skyldes i høj grad, at portalen har haft sit hovedfokus på at skabe en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata og endnu ikke på brugervenlighed for borgere og private virksomheder.
Klagenævnet tilsidesætter Aalborg Kommunes registrering af græsningsareal, som beskyttet overdrev.
Miljø- og fødevareklagenævnet lægger tilsyneladende stigende vægt på vegetationskriteriet ved afgørelse om registreringer af beskyttet natur.
Før man søger EU-støtte (Grundbetaling, plejegræstilskud og økologitilskud) til et landbrugs- og naturareal, er det vigtigt at være helt sikker på, hvem der råder over arealet.
Naturplejeprojekter handler meget ofte om samarbejde mellem forskellige lodsejere og dyreholdere, men der kan opstå tvivl om, hvordan ansvarsfordelingen er.
Før man indgår en græsningsaftale, bør man forberede sig ved at tage stilling til en række spørgsmål. Forberedelsen og klare aftaler er vigtige i forhold til den kvalitet, man får ud af naturplejen.
Der må udbringes flydende husdyrgødning, flydende affald, afgasset vegetabilsk biomasse eller bundfald til grøngødning bestående af gul sennep og/eller olieræddike forud for sukkerroer, hvor der er indgået en kontrakt om afsætning af sukkerroerne.
Braklagte arealer, herunder brakarealer der anvendes til opfyldelse af kravet om 5 pct. MFO, kan forud for såning af en støtteberettiget afgrøde i efteråret, nedvisnes fra 1. juli og jordbearbejdes fra 1. august.
GEUS har til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fremsendt den årlige rapport over grundvandsovervågningen. Den bekræfter konklusionen fra sidste år om, at miljøindsatsen virker. Omtalt på LandbrugsInfo 6. februar 2017.
Appen for Beskyttet Natur giver lettilgængelig information om den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegningen af § 3-beskyttede vandløb, mens du er i marken.
Miljøstyrelsen gennemførte i 2017 et projekt (nabotjek), der sammenligner ammoniakreguleringen af husdyrbedrifter i Danmark, Holland og Tyskland.
Hvis din virksomhed er omfattet af reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, skal den registreres i Landbrugsstyrelsens Register for Gødningsregnskab senest 31. juli 2018 for planperioden 2017/18.
Læs om de forventede og få ændringer i reglerne til grundbetaling, grøn støtte og ung støtte i 2019. Bekendtgørelsen er i høring frem til 26. november.
Miljøstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i offentlig høring. SEGES orienterer hermed om muligheden for at indsende høringssvar.
Inden 1. september 2018 skal der indberettes gødningsleverancer i Leverandørregistret. Indberetningsfristen gælder oplysninger for planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018.
Udmøntning af Landbrugspakkens forslag om kortlægning af ammoniakfølsomme naturtyper.
Udmøntning af Landbrugspakkens forslag om kortlægning af ammoniakfølsomme naturtyper.
Internationale eksperter inviteres til deltagelse i seminar i den biogeografiske proces.
Der skal udvekles erfaringer med implementeringen og forståelsen af habitatdirektivet.
Arrangement med indlæg for Agrarøkonomi- og driftlederstuderene om naturbeskyttelse og rammer for produktionen den 13. november.
Få overblik over de forskellige muligheder for MFO-brak og MFO-bræmmer, herunder krav til landbrugsaktivitet, forbudsperiode, krydsoverensstemmelse og krav til ændring af afgrødekode
Miljøstyrelsens forslag til ændringer af ammoniakreguleringen er blevet miljøkonsekvensvurderet.
Minivådområder med tilsagn kan få arealstøtte, hvis arealet overholder betingelserne under art. 32. Etableres minivådområdet efter 15. maj 2018, skal der ansøges "normalt", og indsendes dispensationsansøgning før gravearbejdet.
Formålet med mødet var at sikre størst mulig faglig videndeling og erfaringsudveksling.
Høringssvar fra første høring har givet anledning til mindre ændringer, der sendes i fornyet høring hos berørte jordejere.
Det er planlagt, at tilskudsordningen til fremme af naturpleje i Natura 2000-områder vender tilbage i 2019.
Den 7. november blev der afholdt Natur-ERFA-møde for naturkonsulenter på SEGES. Se programmet her.
En Ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet stiller spørgsmålet, om grænseværdien på 50 mg nitrat pr l i drikkevand er for høj. Men den påståede årsagssammenhæng synes ikke dokumenteret.
Fagligt notat om samspillet mellem faglige anbefalinger og praktiske muligheder i forhold til at tilgodese viben.
Der er kun enkelte ændringer i reglerne om gødskning til planperioden 2018/19. Lovgivningen for de skærpede fosforlofter findes i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Møde med lokale planteavlsformænd den 20. november 2018.
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for fosfor, hvorfor forholdet mellem kvælstof og fosfor i gødningen falder. Det betyder ekstra behov for arealer til udbringning af husdyrgødningen
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre regelsæt, der kan være i spil.
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder, miljøfokusarealer og historisk gennemgang af regler for obligatorisk braklægning.
Forskningen har skabt en god forståelse af transport af pesticider i jord. Men der mangler stadig forskning, der kan redegøre for transport til dybere jordlag på lerjord.
Møde mellem SEGES og lokale plante- og miljøchefer den 13. november 2018
Oplæg i Varde for ca 50 lodsejere om regulering af habitatområde ved Ho Bugt efter udløb af 20 årige MVJ tilsagn.
Der er oprettet normtal for de vigtigste produktionssystemer for økologiske søer, smågrise og slagtesvin ud fra foderforbrug, fodersammensætning og staldsystemer ved økologisk svineproduktion.
Ved brug af høj dosering af fytase, fasefodring og fodring efter gældende næringsstofnormer kan man reducere kravet til udspredningsareal betydeligt for både søer, smågrise og slagtesvin
Opdatering af normtal for husdyrgødning
Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal 2018/19 eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft, jordens fosfortal og maks. 14 kg fosfor fra smågrisegødning ved brug af zink.
Ambitioner om at skabe ny natur kan ved ammoniakreguleringen skabe udfordringer for husdyrbrugene, SEGES holder sig opdateret på trends, så vi er bedst muligt klædt på til at se løsninger og muligheder.
Invitation til stormøde om paradoksale ammoniakregler den 18. juni i Vingsted Centret, Bredsten.
Hvad betyder ammoniak for naturen? Præsentation v Winnie Helborg Brøndum, SEGES ved stormødet om ammoniakregler.
Miljøportalen har oprettet et webinar 20-08-2018 kl. 10:00-10:30​ for landmænd, konsulenter og andre, der ikke har myndighedernes adgang til data.
Pga. tørken er der mange med kontrol efter fast græsningstryk, som har eller kan få problemer med af have foder nok til dyrene på arealet. Der er mulighed for at omdanne forpligtigelse til synlig afgræsning.
Tilskuddet kan søges af private ejere af jord, der ligger indenfor specifikt udpegede Natura 2000-områder. Samtidig er det et krav, at arealet, skal være beliggende i direkte tilknytning til et eller flere af de 5 udpegede habitatnaturtyper.
På grund af tørken og den tidlige høst, har Landbrugsstyrelsen kunnet fremrykke den fysiske kontrol. Det betyder, at udbetalingerne til landmænd, der har haft MFO-græsudlæg i majs, begynder samme dato.
En ny vejledning til ansøgningsrunden for 2018 til den 5-årige tilskudsordning til ”Pleje af græs- og naturarealer er klar.
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal pr. ko. Nye normtal viser desværre, at efter mange år med stigende effektivitet, viger protein- og fosfor udnyttelsen.
I "Affald til jord-bekendtgørelsen" reguleres tørstof, tungmetaller, miljøfremmede stoffer - og som noget nyt bliver der indført grænseværdier for fysiske urenheder i biopulp.
Pr. 1. januar 2018 er der foretaget en række overvejende mindre justeringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De vigtigste af disse skal omtales kortfattet i det følgende.