Håndtering af fosfor under ny fosforregulering

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at sikre, at bedrifterne tilpasser sig optimalt til en ny fosforregulering, og at fosforudnyttelsen i landbruget forbedres. Dette sker ved at undersøge forskellige tilpasningsmuligheder. Indenfor alle husdyr-grene fokuseres på at reducere udskillelsen af fosfor i husdyrgødning og opbygge systemer, der gør det muligt at anvende egne data fra bedriften i reguleringen. Problematikken om manglende overensstemmelse mellem fosforudskillelse beregnet ud fra målinger af fosforindholdet i gylle og den teoretisk beregnede udskillelse ud fra fodringen analyseres. Herunder ses på fosforindholdet i dyrene og på validiteten af gylleanalyser. Det undersøges, om der er arealer, hvor den ny fosforregulering giver problemer med at sikre afgrøderne en tilstrækkelig fosforforsyning. Tilpasning til ny fosforregulering ved reduktion i fosforud-skillelsen, gylleseparering mv. sammenlignes i case-beregninger. Rensning af drænvand for fosfor ved drænfilterteknologier undersøges. Betydningen af fosfortabet fra landbruget for miljøstilstanden i vandmiljøet afdækkes.

Behovet for tilførsel af gødning forud for såning af vintersæd forventes at være lavere i år, fordi kvælstoffrigørelsen fra jorden er større. Hvis der er stor risiko for manganmangel eller lave fosfortal, kan der være behov for efterårsgødskning.
Indlæg fra Plantekongres 2019
Efter et efterår og vinter med meget nedbør er det lige nu meget tydeligt, om der er erosion i marken. Vi opfordrer derfor til, at du går ud og tjekker efter, om der er tegn på erosion i din mark. Der er flere muligheder for at forebygge dette.
Temagruppen Ernæring 7. juni 2018
Kongres for svineproducenter 2018
Møde i Temagruppe Mineraler, 17. september 2018
Fagligt Nyt 2018
Fodringsseminar 2018
Bilag ved møde i Temagruppe Ernæring, december 2018
Der er undersøgt muligheden for at anvende overskud af fosfor eller Type 2 korrektion på kvægbrug.
De nye fosforregler betyder, at mange mælkeproducenter ikke har mulighed for at tilføre den normale mængde fosfor i startgødningen til majs.
Der er gennemført forsøg med gødskning af vinterhvede med fosfor og kvælstof om efteråret.
Landmænd og konsulenter kan se størrelsen af arealet indenfor og udenfor de skærpede områder. Landmænd kan se deres egne data på Landmand.dk. Konsulenter har adgang via et link.
Artikel bragt i Fagmagasinet Svin, februar 2019
Miljø- og Fødevareministeriet har netop udgivet en ny husdyrgødningsbekendtgørelse, som bl.a. indeholder reglerne for områderne med skærpede fosforkrav.
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet en vejledning i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og mink. Vejledningen er et supplement til vejledningen fra Landbrugsstyrelsen.
Den 3. januar blev der åbnet for en ny facilitet i Landmand.dk, hvor landmænd kan se konsekvensen af de skærpede områder og de nye fosforregler. Der har været efterspørgsel på konsulentadgang til disse data, og efterspørgslen er nu efterkommet.
Ved brug af høj dosering af fytase, fasefodring og fodring efter gældende næringsstofnormer kan man reducere kravet til udspredningsareal betydeligt for både søer, smågrise og slagtesvin
Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal 2018/19 eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft, jordens fosfortal og maks. 14 kg fosfor fra smågrisegødning ved brug af zink.
SEGES har udarbejdet et regneark, hvor man hurtigt kan beregne konsekvenserne af den ny fosforregulering og af indførelsen af områder med skærpede fosforkrav.
Landmænd kan nu se størrelsen af deres areal indenfor og udenfor de skærpede områder. Du kan se dine egne data på Landmand.dk.
For at få en retvisende analyse af næringsstofferne i gyllen er det altafgørende, at der er udtaget en prøve, som repræsenterer indholdet i hele gyllebeholderen. Læs her en vejledning i, hvordan du udtager en repræsentativ gylleprøve.