Optimering af klimaindsatsen i markbruget

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projekts formål er at give landmænd mulighed for at vurdere effekter og konsekvenser af virkemidler til reduktion af drivhusgasudledningen i markbruget, herunder de reelle økonomiske omkostninger for erhvervet og de reelle klimaeffekter set i et globalt perspektiv. Desuden er formålet at belyse potentialet i afgrøder til bioenergi og at sikre dansk raps bedst mulig adgang til det europæiske marked for biobrændstoffer. EU’s målsætning for klimagasudledning i landbruget og andre ikke kvotebelagte sektorer kan få store konsekvenser for landbruget afhængigt af, hvordan målene skal opnås. I projektet arbejdes med at redegøre for klimavirkemidlers effekt på nationalt og globalt plan, at opgøre biobrændstoffers klimaprofil samt at vurdere og anskueliggøre, hvilke konsekvenser klimamålene får for dansk planteproduktion. Der lægges vægt på at formidle information om konsekvenserne af klimamålene for dansk planteproduktion til primærproducenterne og på klimatiltagenes effekt på den globale klimagasudledning. Dette er andet år af et toårigt projekt.

Aarhus Universitet og Københavns Universitet har udarbejdet et katalog over virkemiddel til reduktion af landbrugets klimaaftryk. Artiklen gennemgår de virkemidler der er relevante i markbruget.
Flere studier af kulstofsbinding i jord viser, at landmandens bedste redskab til at øge jordens kulstofindhold, er at øge mængden af planterester der nedmuldes i jorden.
Præsentation fra møde/miniworkshop om klimavirkemidler med planteavlsformænd fra landbofor-eningerne om klimamål og klimavirkemidler. Fokus i denne workshop var på virkemidler til kulstof-opbygning i jorden.
Præsentation fra møde/miniworkshop om klimavirkemidler med plantefagligtforum om klimamål og klimavirkemidler.
Der er afholdt to workshops om klimavirkemidler med landmænd. De deltagende landmænds holdninger til de enkelte klimavirkemidler er sammenfattet i dette notat.
SEGES afholdt en workshop for 20 landmænd og rådgivere den 19. december 2018 om kulstoflagring og andre klimaeffekter af bl.a. Conservation Agriculture. Der er udarbejdet et notat med en opsamling på workshoppen.
Program fra møde i EU Nitrogen Expert panel med fokus på virkemidler til reduktion af landbrugets klimagasemission.
Præsentation fra møde i EU Nitrogen Expert panel om mulige virkemidler til reduktion af landbru-getsklimagas emission.
Præsentation fra Plantekongres 2018