Efterafgrøder til gavn for landmanden

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at sikre, at der kan dyrkes et meget stort areal med efterafgrøder i Danmark med en stor reduktion i kvælstofudvaskningen uden, at det medfører problemer med sædskiftesygdomme eller på anden måde reducerer udbyttet i hovedafgrøden. Det undersøges, om angreb af kålbrok hos olieræddike betyder, at olieræddike må frarådes som efterafgrøde i sædskifter med raps. Der gennemføres en undersøgelse af forskellige olieræddikesortes modtagelighed for kålbrok, og en monitering af kålbrokangreb i olieræddike i 50 marker. Med henblik på at finde alternative arter til olieræddike anlægges demonstrationsforsøg med nye arter i 20 marker. Udvikling af efterafgrøderne moniteres ud fra satellitdata. For at kunne vælge de bedst egnede efterafgrøder og tilrettelægge en målrettet afprøvning udarbejdes der et koncept til karakterisering af de enkelte efterafgrøders egenskaber. Der udarbejdes en beskrivelse af arternes egenskaber i forhold til sædskiftesygdomme, jordens frugtbarhed, fosformobilisering mv.

Godkendte og ikke-godkendte arter og blandinger af efterafgrøder testes og bedømmes på dækningsgrad ved forskellige såtidspunkter. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Lea Staal
Artikel til Mark om valg af efterafgrødeart.
Præsentation til møde med ADAS, Boxworth. Formålet med mødet var erfaringsudveksling om efterafgrøder i Danmark og England.
Dyrkningsvejledning om efterafgrøder beskriver dyrkningsmæssige forhold, herunder valg af arter, artsblandinger, kvælstofoptagelse, såtidspunkt og etableringsmetoder. Etableringsmetoder af efterafgrøder i forskellige hovedafgrøder beskrives.
Behovet for efterafgrøder til at opsamle ikke udnyttet kvælstof er stort i år. Men en sikker etablering er afhængig af, at der kommer betydelige mængder nedbør. Og hvad gør man i forhold til lovgivningen?
Forslag til valg af artsblandinger af efterafgrøder ved forskellige sædskifter med fokus på kartoffelgrøntsagssædskifter.
Forsøgene med efterafgrøder har begrænset vækst og sparsomt plantedække på grund af sommerens tørke. Cikorie klarer tørken bedst. Oversigt over landsforsøgene 2018. v/ Nanna Hellum Kristensen
Handout til markvandring 2018 i Ringsted og Aabybro
Den vejrtype, der har givet den langvarige tørke, ser foreløbig ud til at fortsætte. Udsigterne tyder ikke på større mængder regn eller et egentligt vejrskifte i nær fremtid.
Ved høj risiko for udvaskning, på sandjord i nedbørsrige områder, bør man vente med at pløje eller på anden måde nedmulde efterafgrøden til foråret.
Kom og hør om efterafgrøder, udvaskning og aktuelt inden for planteavl
Jordens indhold af kvælstof vil i mange tilfælde kunne forsyne efterafgrøder med tilstrækkeligt kvælstof, til at de kan opnå en rimelig størrelse.
Forsøget vurderer risikoen for opformering af kålbrok i efterafgrøder af olieræddike i sædskifter med hyppig raps. Olieræddike opformerer kålbrok i mindre omfang end spildplanter af raps i olieræddikemarkerne. v/ Ghita Cordsen Nielsen
Fristen for såning af efterafgrøder er udsat til 3. september, men med udsigt til op mod 20-30 mm regn i den kommende uge kan det være en god idé at så snarest.
Følgende notat beskriver, hvordan der kan opstilles en officiel procedure for godkendelse af efterafgrødearter samt referencegruppens rolle i dette.
Demonstration af efterafgrøder 1. november 2018 i Brædstrup
I efteråret 2018 kan efterafgrøder være vigtigere end nogensinde. Hvis udbyttet bliver væsentligt lavere end forventet, vil der være en rest af kvælstof i jorden. Derfor er valg af efterafgrøder ekstra relevant i år.
Tidlig høst og desværre udsigt til en dårlig høst efterlader meget kvælstof i jorden. Derfor er efterafgrøder, mellemafgrøder eller tidlig såning af vintersæd særlig relevant, men pas på tidlig såning af vintersæd, hvor der er græsukrudt.
Efterafgrøder er kompliceret stof. Vi har kogt den vigtigst overordnede viden ned til ti korte punkter. Se planche med vigtig viden om efterafgrøder.
I England anbefaler man generelt ikke tildeling af kvælstof til vintersæd og efterafgrøder i efteråret. En ny engelsk rapport belyser behovet for efterårsgødskning med kvælstof på arealer med reduceret jordbearbejdning.
Der blev fundet kålbrok i olieræddike i ca. 15 procent af markerne (op til 4 pct. angrebne planter). Der var rapsspildplanter i ca. 80 procent af markerne med olieræddike.
Kom og deltag i diskussionen om, hvordan vi løser de praktiske problemer med efterafgrøder i fremtiden.
Informationsvideo vedrørende om der skal sås efterafgrøder nu.
Efterafgrøderne skal snart sås. Der ligger kvælstof i jorden, som skal samles op, men indtil videre er det for tørt at så.