Bedre udnyttelse af potentialet i majsensilage

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at forbedre dækningsbidraget i mælkeproduktionen ved at øge køernes udnyttelse af majsensilage via en mere effektiv fysisk bearbejdning af majsafgrøden ved høst. Det sker ved at teste en ny metode til kerneknusning og fysisk behandling af afgrøden ved høst af majshelsæd til malkekøer. 

Den nye metode giver en mere kraftig fysisk bearbejdning af både majsens kerner, stængler og blade samtidig med, at den giver mulighed for at øge snitlængden og dermed ensilagens fysiske struktur. Ved den nye metode forventes en bedre knusning af kernerne og en bedre fysisk bearbejdning af stængler og blade, der kan øge fordøjeligheden af henholdsvis stivelse og fibre. En højere fordøjelighed giver grundlag for en højere mælkeydelse og betyder, at køerne udnytter en større andel af majsensilagen.

Forsøget gennemføres under kontrollerede forsøgsbetingelser ved Aarhus Universitet, Danmarks Kvæg-forskningscenter (DKC), Foulum. Projektet er to-årigt, og det første år testes den nye metode i kombination med forskellige snitlængder af majsen. I det andet år testes metoden i kombination med varierende andel græsensilage i rationen. 

Projektet vil forbedre konkurrenceevnen i den danske mælkeproduktion og give en miljøeffekt via lavere næringsstofudskillelse pr. kg mælk som følge af en forbedret fodereffektivitet.

Produktionsforsøg som tester effekten af Shredlage majsensilage og forskellige snitlængder på foderoptag og mælkeydelse
Rapport med samlede resultater fra projektet
Poster med resultater om forsøget formidlet til børn og voksne ved Åbent landbrug
Hverken foderoptagelse eller mælkeydelse bliver tilsyneladende påvirket af Shredlage eller snitlængde.
Den samlede statistiske opgørelse af alle resultater i AP1 og AP2
Dagsorden til 2. styregruppemøde 2018
Præsentation af status på aktiviteter i projektet