BIO-VALUE SPIR Bioraffinering

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

SEGES’ formål med at deltage i BioValue er at sikre, at der skabes nye markeder og produkter for landbruget gennem bioraffinering. Der skal skabes mere værdi ud fra samme biomasse, og restprodukter skal anvendes optimalt. Landmændene skal være leverandører af biomasse til de nye bioraffinaderier og gerne ejere/medejere af bioraffinaderierne. BioValue er en strategisk platform, der udgøres af universiteter, virksomheder og teknologiorganisationer.  Platformen støttes af Innovationsfonden. Formålet med platformen er at etablere en stærk, strategisk platform for forskning, udvikling og innovation. SEGES er leder af projektet ”Innovative biomasseproduktionssystemer, høst og lagringsteknologier”. I projektet optimeres dyrkningssystemer, så afgrøder og afgrødesammensætningen opnår øget udbytte og kvalitet, næringsstofbalancer optimeres, og der udvikles logistik- og økonomiplanlægningsværktøjer. En af bioraffineringseksemplerne er at opnå højere værdi ved produktionen af græs til kvægfoder, idet der udtrækkes protein til svinefoder uden at forringe græssets værdi som kvægfoder.

Artikler fra magasinet kvæg november 2018
Dagen byder på de nyeste resultater fra projekterne BioValue, MultiPlant og SuperGrassPork, der er finansieret af Innovationsfonden og Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram
I BioValue-projektet er der siden 2013 udført et omfattende forsknings- og udviklingsarbejde omkring bl.a. grøn bioraffinering. For dansk landbrug åbner grøn bioraffinering op for en lang række nye spændende produktionsmuligheder.
I december 2017 var SEGES bioøkonomiteamet på studierejse til Brasilien som led i projektet BioValue Spir.
I BioValue-projektet er der siden 2013 udført et omfattende forsknings- og udviklingsarbejde. I denne statusrapport (på engelsk) beskrives fremdriften i Projekt 1, der omhandler biomasseproduktion, sammen med hovedresultaterne fra de sidste 5 år.
PPTX om studieturen til Brasilien i december 2017
Notat.
SEGES arrangerede sammen med Agro Business Park og Aarhus Universitet et fællesseminar for projekterne BioValue, SuperGrassPork og Multiplant.
SEGES arrangerede sammen med Agro Business Park og Aarhus Universitet et fællesseminar for projekterne BioValue, SuperGrassPork og Multiplant. Præsentationerne.
Produktion af en protein-pasta til svin og fjerkræ gennem grøn bioraffinering er et nyt interessant forretningsområde, hvor det er muligt at skabe forøget værdi af græsmarksafgrøder.
Produktion af højværdiprodukter baseres på en betragtning af planten som en kemisk fabrik, der indeholder en lang række komponenter, der potentielt kunne anvendes til en lang række formål.
Cost-effektiv biomasseleverance er en forudsætning for at kunne producere effektivt. Med dette værktøj kan biomasse- og transportomkostningerne til bl.a. grøn bioraffinering beregnes.
SEGES bioøkonomi deltog onsdag den 6. juni 2018 i Græsland hos Elmegaarden, Benskehøjvej 1, 7470 Karup J.
I forbindelse med projektet det Biobaseret Samfund blev der udarbejdet en model, der med udgangspunktet i en massebalance for bioraffinering gør det muligt at beregne bl.a. økonomi og proces i produktion af protein til enmavede dyr fra kløvergræs.
Notat BioValue Spir
Hvor meget proteinfoder kan man producere fra græs og hvad koster det? Denne artikel forsøger at belyse produktionsudbytter og -omkostninger ved grøn bioraffinering
Notat til belysning af transport og logistik af dansk halm ud fra praktisk erfaring - 2017/2018.
Aarhus Universitet har undersøgt forskellige afgrøders indhold af protein. I forbindelse med undersøgelsen af proteinindholdet i afgrøderne, blev der analyseret for vandopløselige og ikke-vandopløselige proteiner.
BioValue-projektet er efter 5 år netop afsluttet. I projektet har virksomheder, universiteter og innovationsnetværker sammen arbejdet i en tværgående satsning på at løfte udvikling af alle led i bioraffineringskæden.
Eksemplificeret med cases fra videnskabelige studier
Kom med til spændende seminar og hør om produktion af protein fra græs. Der vil blive præsenteret nøgleresultater fra tre store forskningsprojekter samt være mulighed for at besøge Aarhus Universitet, Foulums pilotanlæg.
Spørgeskema med det formål af indsamle praktisk viden omkring logistik af halm i Danmark.