Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Arbejdsmiljø sat i spil
Bedre næringsstofudnyttelse ved holdopdeling i malkekvægbesægninger
Bedre udnyttelse af potentialet i majsensilage
Beslutningsstøtte til dræning og vandløbenes afledningskapacitet
Big Data i planteavlen
Billigere mælkeproduktion og lavere miljøbelastning med beskyttede aminosyrer
BIO-VALUE SPIR Bioraffinering
Brugervenlig jura i landbruget
Budgettering og benchmarking, der giver landmanden grundlag for proaktiv ledelse
BufferTech – Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften
Det biobaserede samfund
Effektiv formidling til landmanden af økonomiske resultater og potentialer
Effektiv kombination af data og viden, der bidrager til fremtidssikring af landbrugsproduktionen
Efterafgrøder til gavn for landmanden
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Farmtest: Forbedret jordfrugtbarhed ved maskinløsninger til pløjefri såning om foråret
Foderforbrug 2020
Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår
Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter
Forbedring af landbrugets indtjening og finansiering
Future Cropping
Giv stafetten videre til nye kræfter i dansk landbrug
Hurtig og effektiv offentliggørelse af sortresultater
Hæv udbyttet i vinterraps
Højere klimaeffektivitet i dansk mælke- og kødproduktion
Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Håndtering af fosfor under ny fosforregulering
Innovation af stalde
Innovationer för Hållbar Växtodling
Kompetenceudvikling af nytilkomne og udenlandske medarbejdere
Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)
Kryds, test og vind - Videnoverførsel
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) (D)
Lønsomhed og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Merværdi af landmandens økonomiske data
Merværdi med multispektrale dronebilleder
MultiChick
Multifunktionelle flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion
Målrettet miljøregulering – optimale implementeringsstrategier
Nutrients for higher yield, NUTHY
Ny plantefaglig viden skal ud i marken
Nye veje til økonomisk optimering af landbrugsbedriften
Opbygning af præcisionsjordbrugsskoler for danske planteavlere
Operationelle og strategiske økonomiske værktøjer, som giver effekt på den enkelte bedrift
Oplandsproces
Optimal og bæredygtig grovfoderproduktion
Optimeret foderforbrug ved slagtesvin 2020
Optimeret landbrugsproduktion under ny natur- og miljøregulering
Optimering af gødningsstrategier med handels- og husdyrsgødning
Optimering af klimaindsatsen i markbruget
Optimering af planteværnsindsatsen
Plus 20.000 ha hestebønner
RISE Forankringsudvikling af bæredygtighedsvurdering
Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl (ROBUSTA)
Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems)
SEGES Innovationsplatform for drænvirkemidler
Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet - SOBcows
Stjernestøv – en brik i bekæmpelse af fravænningsdiarré hos økologiske grise
Sundere jord - nu og om 20 år
Topudbytter i korn, raps og bælgsæd
TReNDS - Nitrats transportveje
Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne
Undersøgelse af marginaludvaskning og virkemidler på dyrkningsfladen
Vandstatus i jord og afgrøder
Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen
Viden og formidling til økologiske landmænd
Vækst med bæredygtighed
Øget konkurrencekraft gennem brug af kunstig intelligens
Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter
Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning