Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2017

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
2030-kvægstalden - den klima-, miljø- og velfærdsoptimale kvægstald
Acceptable niveauer for kvælstof-overskud og/eller grønne marker
Afvanding, klimatilpasning og fremtidens vandløbsregulering
Bedre udnyttelse af poteintialet i majsensilage
Bedriftsoptimering på et solidt juridisk grundlag
Billigere mælkeproduktion og lavere miljøbelastning med beskyttede aminosyrer
Biochain – Biogas værdikæder
Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
BioValue – bioraffinering
Budgettering og benchmarking, der giver landmanden grundlag for proaktiv ledelse
BufferTech – Optimering af økosy-stemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Business Intelligence, der omsætter data til handling på bedriften
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Det biobaserede samfund
Digitale relationer og datadreven informationsformidling
DNMARK – Danish Nitrogen Mitiga-tion Assessment: Research and Knowhow for a sustainable, low Nitrogen food production
Ejerskifte 2020
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Etablering af fundamentet for anvendelse af Big Data i landbruget
FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter
Fastlæggelse af jordens udbyttepotentiale, rodzonekapacitet og tekstur
Fokuseret ledelse af landbrugsbedriften under hårde markedsvilkår
For en sikkerheds skyld
Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
Fosforbehov og tilpasning til ny fosforregulering
Future Cropping
Generering og formidling af ny markbrugsviden
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GødP)
Hvor skal væksten komme fra i landbruget?
Hæv udbyttet i vinterraps
Højere klimaeffektivitet i dansk mælke- og kødproduktion
Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder - RowCrop
Implementering af ny miljøregulering på svinebrug
Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
KløKo - Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Kompetenceudvikling af nytilkomne og udenlandske medarbejdere
Korndyrkning på vej mod maksimal produktivitet og kvalitet (ProKorn)
Kortlægning og formidling af økonomiske og finansielle potentialer og risici i landbruget
Kryds, test og vind - Udvikling
Kryds, test og vind - Videnoverførsel
Kvægbrugets Testplatform - til udvikling af en effektiv og moderne kvægproduktion
Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Landmænd udvikler landmænd
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) - (U)
Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise (VIPiglets) (D)
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Levedygtige oekologiske kalve
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - videnoverførsel
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Managing fertility building in organic cropping systems (FertilCrop)
MixBar
Mod et vidensbaseret landbrugsbyggeri
MultiChick -Diversitet og troværdighed i økologisk slagtefjerkræproduktion (MultiChick
MultiPlant
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Målrettet regulering - konsekvenser og succesfuld udrulning
Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Naturen i landbruget
New-Cut - Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
NOVAGRASS – Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer i landbruget
Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Nyttiggørelse af landbrugets datagrundlag
Operationelle og strategiske økonomiske værktøjer, som giver effekt på den enkelte bedrift
Oplandsproces
Optimal anvendelse af landbrugets data, der skaber værdi for landmanden
Optimering af gødningsstrategier med handels- og husdyrgødning
Optimering af klimaindsatsen i markbruget
Optimering af planteværnsindsatsen
Optimering af vanding og afvanding
OrganoFinery - (F)
OrganoFinery (U)
PattegriseLIV
Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl
Samarbejdsplatform om præcisionsjordbrug - Innovationer för hållbar växtodling
Samskabende vandforvaltning (Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems
Specialrådgivning og kompetenceudvikling i svinefodring
Styrkelse af den økologiske bundlinje
SubCows
Sundere jord – nu og om 20 år
Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer (pECOSYSTEM)
Sådan skaber digitalisering af markens udbytte værdi for landmanden
Test af fuldfoderblandere
Tjek økonomien - Styrk bundlinjen
Topudbytter i korn, raps og bælgsæd
TReNDS - Nitrats transportveje
Træf rentable beslutninger på baggrund af nye analyser af landbrugets internationale konkurrenceevne
Træk mere viden ud af Landsforsøgene
Undersøgelse af effekter af miljøvirkemidler
Viden ned fra hylderne og ud på staldgangen
Viden og formidling til økologiske landmænd
Vidensformidling, der giver effekt hos den økologiske landmand
Videnskabelig demonstration og formidling om økologisk produktion
Videnskabelig demonstration og formidling om økologisk produktion
Virkemidler og målrettet indsats
Virksomhedsledelse i landbruget - det skal du kunne!
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipientens følsomhed, del II
Økologisk vidensindsamling og formidling
Økologisk vinterraps – landmandens vej til stabile og høje udbytter
Økonomi-, ressource- og risikostyring
Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning (2017)