Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
AgroIT – fælles EU platform for landmandsrettede IT-tjenester
Anvendelse af finansielle instrumenter i primærproduktionen
Bedre avlsværdital for frugtbarhed
Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
Biochain – Biogas værdikæder
Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
BioValue - bioraffinering
BufferTech – Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Bæredygtig intensiv kvægproduktion
Bæredygtig intensiv svineproduktion
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Bæredygtigt jordbrug gennem præcisionsdyrkning
Deltidslandmandens samfundsøkonomiske potentiale og effekt
Det Biobaserede Samfund
Digitale relationer og datadreven informationsformidling
DNMARK – Forbedret udnyttelse af kvælstof
Drift og optimering af nyt og eksisterende landbrugsbyggeri
Dyrkning og høst af pil og poppel
Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
Ejerskifte 2020
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønner
Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning – Kombi-Kryds
Foder og fødevaresikkerhed 2016
Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion
Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
Forbedring af afgrødernes udbytte og produktionsmæssige egenskaber (FAUPE)
Forundersøgelse til regnskabsanalyse af slagtesvineproducenternes internationale konkurrenceevne
Frej - Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug
Fuldt udbytte af nye værdiskabende data i markbruget
Generering og formidling af ny markbrugsviden
GIS baseret ruteplanlægning og logistik
God ledelse og gode produktionsresultater - Udvikling
God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)
Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
Implementering af systematiske krydsningsprogrammer - KombiKryds - Videnoverførsel
Juridisk specialviden til bedriftsoptimering
Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Udvikling
Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Videnoverførsel
KløKo - Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Kom godt i gang med omlægning til økologisk produktion
Kompetenceudvikling – når landmanden har tid og behov
Kortlægning af økonomiske og finansielle potentialer i landbruget
Kvægklynger 2018 – Testplatform i praksis
Landbruget – en sund og sikker arbejdsplads
Landbruget i Planlægningen
Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Landmandsakademiet – strategisk kompetenceudvikling for landmænd
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - videnoverførsel
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Mere viden i arbejde – bedre bundlinje hos landmanden
Minus 30 FE pr. produceret gris
MixBar
MultiPlant - Multifuncional perennial high-value crops in organic plant production
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Naturen i landbruget – og landbruget i naturen
NewCut - nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
NOVAGRASS – Inno-vative teknikker til genetablering af ålegræs
Ny metode til bestemmelse af jordens fosforstatus
Ny udbyttefremgang i planteproduktionen
Ny videnskabelig demonstration og formidling om økologisk prodktion
Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget
Nye værktøjer til analyse af komplekse data i besætningen
Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Nyttiggørelse af landbrugets datagrundlag
Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
Operation Paratuberkulose 2.0 – et nyt overvågningsprogram for kvæg
Optimal anvendelse af landbrugets data, der skaber værdi for landmanden
Optimal næringsstofhåndtering i husdyrgødning via biogasfællesanlæg
OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
Optimering af brugen af landmandsrettede IT-værktøjer
Optimering af ny miljøregulering
Optimering af vanding og afvanding
Optimering og bevaring af jorden som ressource
OrganoFinery - (F) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
OrganoFinery - (U) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
Reduktion af pattegrisedødelighed
RowCrop - Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder
SobCows - Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
Specialrådgivning - Svineproduktion
Styr kapacitetsomkostningerne - og øg indtjeningen!
Styrkelse af den økologiske bundlinje
Styrket indsats mod Mycoplasma Bovis
Sunde køer og kalve dør ikke - UDVIKLING
Sundere køer og bedre produktionsstyring
SædskifteTjek i Dansk Markdatabase
Sænk din ko- og kalvedødelighed
Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere ejendomme
Test af fuldfoderblandere
Tjek økonomien – Styrk bundlinjen
To treat or not to treat – praktisk beslutningsstøtte til behandling af yverbetændelse
TReNDS – Nitrats transportveje
Træk mere viden ud af Landsforsøgene
Udvikling af nye metoder til at skabe adfærdsændringer og implementering i landbrugserhvervet
Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg
Udvikling og implementering af virkemidler - landbrug og vandmiljø
Undersøgelser af effekter af miljøvirkemidler
Vidensformidling, der har effekt hos den økologiske landmand
VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipientens følsomhed, del II
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipienters følsomhed
Økologisk vidensformidling og demonstration
Økologisk vidensindsamling og formidling
Økonomi-, ressource- og risikostyring
Økonomisk optimal produktion af kælvekvier via kvalitet og strategisk tilpasning
Økonomisk optimering af markdriften ved mark- og gødningsplanlægning
Økonomiske analyser – Få inspiration til handling