Promilleafgiftsfonden for landbrug - 2015

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Promilleafgiftsfonden.jpg
Agro IT - fælles EU platform for landmandsrettede IT-tjenester
Anvendelse af termografisk udstyr
Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
Bedre mælkekvalitet
BeeFarm - vilde bier og bestøvning på økologiske bedrifter
BioChain – Optimisation of value chains for biogas production in Denmark
Biokul til landbruget fra termisk forgasset organisk affald
BIO-VALUE, Value-added products from biomass
BufferTech – Optimering af økosystemtjenesteydelser fra randzoner ved hjælp af nye teknologiske metoder
Bæredygtig intensiv kvægproduktion
Bæredygtig intensiv Svineproduktion
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Deltidslandmandens samfundsøkonomiske potentiale og effekt
Demo af helhedsorienterede tiltag
Digitale relationer og datadreven informationsformidling
DNMARK – Forbedret udnyttelse af kvælstof
Drænfilterteknologier til optimeret næringsstofreduktion (IDRÆN)
Effektiv formidling af økonomiske analyser
Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
Efter- og mellemafgrøder til optimering af kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiPlant)
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Energirigtig og helhedsfokuseret landbrugsbyggeri
FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønner
Farmtal Online
FarmTracking – fremtidens kontekstafhængige managementsystem
Fastlæggelse af værdien af Kombi-Kryds - Udvikling
Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
Forbedring af afgrødernes udbytte og produktionsmæssige egenskaber (FAUPE)
FREJ (D) - Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug
Få mere og hurtigere viden ud af Landsforsøgene
God ledelse og gode produktionsresultater - Udvikling
God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)
Hvad gør de bedste bedre
Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
Implementering af Kombi-Kryds - Demonstration
INNO+ Future Cropping
Intelligente virkemidler til forbedring af miljøtilstanden
Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
International inspiration til miljøvirkemidler (WaterCap Hub)
Klovsundhed - Demonstation
Klovsundhed - Udvikling
Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov
Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet
Kvægklynger 2018
Landbruget i Landskabet
Landbruget i planlægningen 2020
Landbruget som sikker og tryg arbejdsplads
Landbrugsfaglige tilbud i landbrugsuddannelsen
Landbrugsproduktion og bioraffinering
Landbrugsvirksomhedens placering i en ny økonomisk normal
Landmandsakademiet - strategisk kompetenceudvikling for landmænd
Lavere frekvens af gennem avl
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Maksimal dataudnyttelse på landbrugsbedriften
Mark- og kulturteknik til optimering af udbyttet i planteproduktionen
Minus 30 FE pr. produceret gris
MixBar - Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger
MRSA vejledning og overvågning
MultiPlant - multifunktionelle flerårige økologiske højværdiafgrøder
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Natur, miljø og øget landbrugsproduktion
Naturen i landbruget – og landbruget i naturen
NewCut - ny værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
NOVAGRASS – Innovative teknikker til genetablering af ålegræs
Ny udbyttefremgang i planteproduktionen
Ny viden, der skaber effekt hos den økologiske landmand
Nye værktøjer til analyse af data
Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
Optimering af forvaltningen af kvælstof og vand i landbruget
OrganoFinery - (F) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
OrganoFinery - (U) - Organic growth with biorefined organic protein feed, fertilizer and energy
pEcosystem - Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer
RAMP – Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efterafgrøder (EfterMajs)
Reduktion af pattegrisedødelighed
RowCrop - Højere udbytter med rækkedyrkning og efterafgrøder
SMART Natura
SobCows - Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet
Styrket indsats mod Mycoplasma Bovis
Sunde køer og kalve dør ikke - Demonstration
Sunde køer og kalve dør ikke - Udvikling
Sundere køer og bedre produktionsstyring
SupremeTech – Sustainable Phosphorus Remediation and recycling Technologies in the Landscape
Sæt omverdensanalysen i spil
Træning i anvendelse af managementprogram
Udvikling af sammensat aktivitetsmåling hos malkekvæg
Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter
Videnbase og specialrådgivning
Videnformidling og dialog via nye kanaler
Videnskabelige veje til udvikling af den økologiske produktion vha. udvikling og demonstration
VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise
VIPiglets - Lav dødelighed via vitalt fødte pattegrise, Demonstration
Økologisk produktion uden hensyntage til variation i recipientens robusthed
Økologisk vidensformidling og demonstration
Økonomi, ressource og risikostyring
Økonomidatabase med kvalitet og kontinuitet for maksimalanvendelse
Økonomisk optimal produktion af kælvekvier
Økonomisk optimering af den målrettede miljøregulering
Økonomiske analyser - få inspiration til handling
Økonomistyring som beslutningsunderstøttende værktøj