pEcosystem - Svineproduktion i miljøeffektive økologiske systemer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/ICROFS_organicRDD_GUDP.jpg
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Projektet er en del af Organic RDD programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Projektet vil gennem nytænkning af det eksisterende produktionssystem understøtte udbredelsen af en mere konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion. I de nuværende økologiske systemer er klima- og miljøbelastningen ikke væsentlig forskellig fra konventionel produktion. Samtidig fungerer de nuværende stalde med befæstede udearealer ofte uhensigtsmæssigt i forhold til hygiejnestyring og er karakteriseret ved en stor ammoniak-fordampning. Velfærdsmæssigt er fravænningsdiarré hos smågrise et stort problem i nogle besætninger.

Vi foreslår et nyt produktionskoncept baseret på integreret produktion af træbiomasse og frilandssvin, hvor smågrisene går på friland sammen med soen i en længere periode og slutfedes i et nyt staldkoncept uden befæstet udeareal. Træer i svinefoldene forventes at reducere udvaskning af næringsstoffer, at opsamle noget af ammoniakfordampningen samt forbedre grisenes velfærd. Den producerede træbiomasse forventes delvist at kompensere for produktionens udledning af drivhusgasser. Længere tid på friland sammen med soen forventes at give mere robuste og sunde grise med forbedret dyrevelfærd og reduceret antibiotikaforbrug til følge.

Projektets tværfaglige og innovative tilgang forventes på afgørende måde at bidrage til forbedret effektivitet samt reduceret miljø- og klimabelastning ved produktion af økologisk svinekød, og herved skabe grundlag for betydelig vækst i primærproduktionen.

1.5. Projektets produktionsform
Overordnet er projektet økologisk, men resultaterne kan også anvendes i konventionel frilandsproduktion.

Artikel i Effektivt Landbrug d. 7. januar 2016.
Program for temadagen afholdt d. 21. november 2016. Dagen startede hos hos Bertel Hestbjerg, Vestergaard, Torstedvej 86, 6980 Tim.
Oplæg af Heidi Mai-Lis Andersen ved temadagen "Fra pEcosystem til Pig Academy" d. 21. november 2016.
Oplæg af Merete Studnitz ved temadagen "Fra pEcosystem til Pig Academy" d. 21. november 2016.
Oplæg af Anne Grethe Kongsted ved temadagen "Fra pEcosystem til Pig Academy" d. 21. november 2016.
Oplæg af Anne Grethe Kongsted ved temadagen "Fra pEcosystem til Pig Academy" d. 21. november 2016.