Måling og forbedring af bæredygtig og klimavenlig dansk mælkeproduktion

https://www.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at udvikle et rådgivningsværktøj, som kan skabe synergi mellem klimatjekværktøjer og RISE’s bæredygtighedsvurdering og derved understøtte udviklingen og implementeringen af en bæredygtig produktionsmetode på mælkebedrifterne.

Basisregistreringerne, som indgår i bæredygtighedstjek mht. klimavurdering, gennemgås og kontrolleres i forhold til andre anvendte klimavurderingsværktøjer. Der udarbejdes en tilføjelse til RISE med mulighed for mere udspecificerede klimavurderingsinput. Tilføjelserne afprøves på 10 case-bedrifter, som vælges ud fra tidligere klimavurderinger og bæredygtighedsvurderinger for at sikre, at specifikke udfordringer bliver belyst. Det analyseres, hvordan bedriftens bæredygtighed kan forbedres indenfor klimapåvirkning og i forhold til helheden, som består af økonomi, miljø, og sociale forhold i strategiske og målrettede indsatser. Resultaterne af arbejdet med forbedret og fleksibel klimavurdering implementeres i RISE vurderingsværktøjet.

Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden be-drift.
Mælkeproducenter klædt på til klimakamp
Potententialet ved øget kulstofbinding i landbrugsjorden
Side 27 - En bæredygtig kost skal være sund og næringsrig
CO2 skal i jorden.
CO2 skal i jorden
Artikel Effektiv landbrug 3-10 2018
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få mindre udledning af klimagasser fra deres bedrift.
Den 1. oktober 2018, afholdt SEGES i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, i anledning af et projekt i bæredygtighedsudvikling på kvægbrug støttet af Mælkeafgifts Fonden, en workshop på Foulum omkring kulstoflagring i kvægbruget.
WORKSHOP KULSTOFBINDING PÅ KVÆGBRUG – MÅLING OG TILTAG
I anledning af en ny rapport, som er lavet af en række fremtrædende og anerkendte forskere fra Europa, præsenteres herved en række af deres konklusioner med kommentarer fra SEGES Økologi-Innovation. Titlen på rapporten er Grazed and confused?
Workshoppen: "Kulstofbinding på kvægbrug - måling og tiltag" belyste hvor, langt man er kommet i bestræbelsen på at bruge kulstofbinding i jorden som et kilma-virkemiddel. Se præsentationerne fra workshoppen afholdt i Foulum den 1. oktober 2018.
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning
I denne rapport sammenlignes RISE klimavurderingen med ARLA’s-klimatjek klimavurdering. Begge to værktøjer samler data som bruges til beregningen af klimaudledninger på årsbasis.
Kulstofbinding i jorden kan løse en del af klimaudfordringen - men der er udfordringer der skal løses først.
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
Mængden af klimagasser skal ned. Vi kan bidrage ved at binde kulstof i jorden.
Datagrundlaget for nærværende interne notat består af i alt 50 RISE-analyser foretaget på 50 forskellige bedrifter henover årene 2016 og 2017.