Måling og forbedring af bæredygtig og klimavenlig dansk mælkeproduktion

Mælkeafgiftsfonden
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure
Mælkeafgiftsfonden

Formålet med projektet er at udvikle et rådgivningsværktøj, som kan skabe synergi mellem klimatjekværktøjer og RISE’s bæredygtighedsvurdering og derved understøtte udviklingen og implementeringen af en bæredygtig produktionsmetode på mælkebedrifterne.

Basisregistreringerne, som indgår i bæredygtighedstjek mht. klimavurdering, gennemgås og kontrolleres i forhold til andre anvendte klimavurderingsværktøjer. Der udarbejdes en tilføjelse til RISE med mulighed for mere udspecificerede klimavurderingsinput. Tilføjelserne afprøves på 10 case-bedrifter, som vælges ud fra tidligere klimavurderinger og bæredygtighedsvurderinger for at sikre, at specifikke udfordringer bliver belyst. Det analyseres, hvordan bedriftens bæredygtighed kan forbedres indenfor klimapåvirkning og i forhold til helheden, som består af økonomi, miljø, og sociale forhold i strategiske og målrettede indsatser. Resultaterne af arbejdet med forbedret og fleksibel klimavurdering implementeres i RISE vurderingsværktøjet.

CO2 skal i jorden.
Artikel Effektiv landbrug 3-10 2018
På en workshop om kulstofbinding på kvægbrug formulerede deltagerne en række indsatser, som kvægbrugere kan gøre for at få mindre udledning af klimagasser fra deres bedrift.
Workshoppen: "Kulstofbinding på kvægbrug - måling og tiltag" belyste hvor, langt man er kommet i bestræbelsen på at bruge kulstofbinding i jorden som et kilma-virkemiddel. Se præsentationerne fra workshoppen afholdt i Foulum den 1. oktober 2018.
Kvægbrugets klimapåvirkning er til diskussion mange steder, og et af spørgsmålene er, i hvor høj grad kulstofbalancen i jorden ved fx mere græs i sædskiftet, kan kompensere for metanudslippet fra dyrenes fordøjelse og gødning
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
Mængden af klimagasser skal ned. Vi kan bidrage ved at binde kulstof i jorden.