Fodringsbiologisk optimering af fremtidens mælkeproduktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at give mælkeproducenter mulighed for at opnå en mere præcis styring af produktionen og få et stærkere grundlag for valg af fodermidler, sammenkædning mellem mark og stald, opbygge grundlag for værdiansættelse af indkøbt foder samt optimering af foderblandinger og fodringsstrategier. Via datafangst fra foderblanderen (FBO tablet), en række analyseinstrumenter (bl.a. NIR på foderblander) og laboratorier (bl.a. grovfoderanalyser og KMP-fuldfoder), komplekse dataanalyser og modellering (Big data) udvikles brugervenlige værktøjer, som øger præcisionen i fodringen, forbedrer kortlægningen af foderforbruget, sikrer løbende kontrol med næringsstofgrænser og optimerer i henhold til fodermidlernes reelle produktionsværdi. Det forventes, at der kan opnås højere fodereffektivitet, forbedret produktivitet, større effektivitet og mindre belastning af besætninger forårsaget af uhensigtsmæssigt sammensatte rationer eller tilskudsfoder med afvigende indhold eller kvalitet. Formålet er at give mælkeproducenter mulighed for at opnå en mere præcis styring af produktionen og få et stærkere grundlag for valg af fodermidler, sammenkædning mellem mark og stald, opbygge grundlag for værdiansættelse af indkøbt foder samt optimering af foderblandinger og fodringsstrategier. Via datafangst fra foderblanderen (FBO tablet), en række analyseinstrumenter (bl.a. NIR på foderblander) og laboratorier (bl.a. grovfoderanalyser og KMP-fuldfoder), komplekse dataanalyser og modellering (Big data) udvikles brugervenlige værktøjer, som øger præcisionen i fodringen, forbedrer kortlægningen af foderforbruget, sikrer løbende kontrol med næringsstofgrænser og optimerer i henhold til fodermidlernes reelle produktionsværdi. Det forventes, at der kan opnås højere fodereffektivitet, forbedret produktivitet, større effektivitet og mindre belastning af besætninger forårsaget af uhensigtsmæssigt sammensatte rationer eller tilskudsfoder med afvigende indhold eller kvalitet.

In vitro opløseligheden af NDF fraktionen fra majs var ikke påvirket af høsttidspunkt, men der blev fundet væsentlige forskelle mellem EFOS og IVOS opløseligheden af NDF fra kolbe- og stængelfraktionerne i majs
Ny model af Cyclotec mølle (CT293 FOSS A/S) kan ikke sættes i drift og erstatte den tidligere version (CT193) i KMP-fuldfoder uden rekalibrering.
Præsentation af status på digital foderstyring og in-line fra Fodringsdagen 2017
Ny mulighed for automatisk lagernedskrivning med data fra fuldfoderblanderen.
Prædiktion af fordøjelighed i majsensilage baseret på EFOS fordøjelighed i frisk majs
Ved SEGES udvikles kalibreringsmodeller til analyser baseret på FT-NIR til anvendelse inden for kvægbruget.
Målet med digitalisering af foderkæden i kvægbruget er at give landmand, leverandører, rådgivere og forarbejdningsindustrien redskaber til opgørelse af status, optimering og dokumentation for foderomsætningen i produktionen
Indholdet af råprotein i rapskage faldt fra første kvartal i 2014 og frem til medio 2016, hvorefter indholdet steg til et niveau i 2017 tæt på udgangspunket i 2014
Mange mælkeproducenter bruger ikke deres analyseresultater af fuldfoderet til at få rettet op på blandefejl. Derfor har SEGES udarbejdet en vejledning i at tolke resultater af KMP-fuldfoder scorer
Anvendelse af in-line NIR på foderblandere i kvægbruget, forventes at blive et redskab til at opnå bedre foderstyring.
Verdens eneste fuldfoderblander med NIR-sensor afprøves i disse dage på Mors som en helt ny teknik til at finjustere fodringen.
Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af kraftfoder og råvaremix.
Prøver af fuldfoder neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af fuldfoder ved FT-NIR.
Prøver af græsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Prøver af majsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dob-beltpakning af prøvekopper.
Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på knivmølle (Retsch GM200) og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på Cyclotec 1093 og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Få besøg af SEGES Foderblander – og få dit fuldfoder analyseret. Ved SEGES arbejdes der på at opbygge kalibreringer til NIR på foderblandere, ved at besøge interesserede mælkeproducenter med fuldfoderblander monteret med 2 NIR instrumenter.
Workshop med tema: Digital Foderstyring og SARF