Måling og forbedring af Bæredygtig Dansk Mælkeproduktion med fokus på klima

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at udvikle et rådgivningsværktøj, som kan skabe synergi mellem klimatjekværktøjer og RISE’s bæredygtighedsvurdering og derved understøtte udviklingen og implementeringen af en bæredygtig produktionsmetode på mælkebedrifterne.

Klimatjek kan virke for snævre i sine mål, og bæredygtighedstjek kan virke for abstrakt. I projektet kombineres og implementeres de bestående værktøjer for bæredygtighedsvurderingen RISE med mere detaljerede klimavurderingsværktøjer, og resultaterne bruges til målrettet forbedring.

Basisregistreringerne, som indgår i bæredygtighedstjek mht. klimavurdering, gennemgås og kontrolleres i forhold til andre anvendte klimavurderingsværktøjer. Der udarbejdes en tilføjelse til RISE med mere udspecificerede klimavurderingsinput på 10 casebedrifter i samarbejde med de certificerede RISE konsulenter. Casebedrifterne vælges ud fra tidligere klimavurderinger og bæredygtighedsvurderinger for at sikre at specifikke udfordringer bliver belyst. Der analyseres, hvordan bedriftens bæredygtighed kan forbedres indenfor helheden som består af økonomi, miljø, og sociale forhold i strategiske og målrettede indsatser. En strategi og handlingsplan sættes i værk på bedrifterne og følges op året efter. Resultaterne præsenteres på kvægkongres og landbrugsmedier. Integration og synergi af RISE og bestående klimavurderingsværkstøjer sættes i system og operationaliseres.

Det er konklusionen i en ny rapport om afgræsning, udarbejdet af førende og anerkendte forskere fra Europa.
Af Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Foulum Temamøde om bæredygtighed på bedriftsniveau og anvendelse af RISE som redskab til bæredygtighedscheck. Tirsdag den 13. oktober kl. 13-16 hos SEGES
Indlæg ved NEPCon seminar: Food Trends, Responsible Beef Onsdag 8.november 2017
Indlæg på økologi kongres 2017. 29. november session C4, bæredygtig udvikling af økologi
Notat om resultaterne i en ny rapport om afgræsningens indflydelse på klimaet.
Udarbejdet af Jesper O. Lehmann og Tommy Dalgaard, AU
Hver Parameter i RISE scoren omsættes til en relativ værdi mellem 0-100. Parametrene for hver tema vægtes lige tungt, til den samlede gennemsnits score.
En RISE-analyse kan bidrage til udarbejdelsen af en konkret handlingsplan for den enkelte bedrift
Spørgeark, så der kan udarbejdes et klimatjek samtidig med der gennemføres en RISE-analyse
Supplerende spørgsmål til RISE, så der kan udarbejdes et klimatjek samtidig med der gennemføres en RISE-analyse