Reduceret kvaelstoffordampning ved hjælp af bioforsyning fra gylle

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_maelkeafgiftsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at udvikle en ny miljøteknologi til reduktion af fordampningen af ammoniak fra gylle. Teknologien er baseret på tilsætning af sukkerholdigt materiale til gyllen og efterfølgende syrning med mælkesyrebakterier. Foruden den miljømæssige effekt, vil teknologien understøtte økologiske kvægbrugeres muligheder for at få miljøgodkendelse til nybyggeri og udvidelse af stalde, idet gylleforsuring med svovlsyre ikke er i økologisk produktion.

I projektet testes i laboratorium forskellige sukkerholdige materialer som tilsætning til gylle ved bioforsuring samt værdien af at tilsætte kulturer af mælkesyrebakterier.
De bedste sukkerkilder og bakteriekulturer testes i et pilotanlæg, og resultaterne derfra bruges til at bygge et fuldskala prototypeanlæg.
Prototypeanlægget testes under normal driftspraksis efter en VERA-test-protokol, og metoden søges godkendt på Miljøministeriets liste over godkendte miljøteknologier.

 

Roll Up
Forventede resultater fra projektet. Roll UP