Kartoffelafgiftsfonden - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Kartoffelafgiftsfonden.jpg
Betydning af delt gødskning, bladgødsk-ning og kamform for optagelse og udnyttelse af kvælstof i spise- og stivelseskartofler
Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler
Effekten af vækststimuleringsmidler på udbytte og kvalitet i økologisk og konventionel dyrkning af kartofler
Kartoffelmatch og ny inspiration i kartoffeldyrkningen
Registreringsnet for kartoffelskimmel og bladlus
Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i Danmark
Udbyttemåling på markniveau som en del af præcisionsjordbrug
Udvikling af den danske kerneplantesamling for kartofler
Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning
Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler
Økonomisk fosforoptimum i stivelseskartofler
Økonomisk kvælstofoptimum samt indhold af nitrat i bladstængler i stivelseskartofler