Future Cropping

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_Innovationsfonden.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at udnytte præcisionsjordbrug og nye digitale løsninger til at forbedre planteavlerens økonomi samtidigt med at miljøpåvirkningen reduceres. Projektets mål er at udvikle nye intelligente beslutningsværktøjer og differentierede dyrkningsteknikker, der kan være med til at øge afgrødeudbytter- og kvalitet uden at gå på kompromis med miljøpåvirkningen.

Projektet er et såkaldt INNO+ samfundspartnerskab under Innovationsfonden med deltagelse af universiteter og virksomheder. I projektet skal data fra sensorstyrede markredskaber og traktorens computer samt markens dyrkningshistorie, dronefoto m.m. integreres med andre data fra databaser, for at kunne udvikle nye løsninger til præcisionsdyrkning. SEGES deltager med landbrugsfaglig viden på højt niveau i innovations- og forsøgsak-tiviteterne inden for intelligent jordbearbejdning og gødskning, afgrødemonitering og differentieret kvælstofudnyttelse for at sikre, at partnerskabets aktiviteter målrettes planteavlerens reelle behov, og hurtigt kan tages i brug. Som eksempel kan nævnes den faglige viden bag beslutningsstøtteprogrammet Biomasse Benchmark i Crop Manager platformen.

Der søges om medfinasiering af de landbrugsfaglige aktiviteter, der i det sidste år sikrer formidling til landmænd via artikler, videoer og deltagelse i møder. Den enkelte landmand vil som direkte følge af projektet få mulighed for at anvende nye præcisionsteknologier og løsninger, beslutningsstøttesystemer og decentrale styringsværktøjer. Det vil understøtte både en økonomisk og miljømæssig bæredygtig produktion. Samlet forventes den danske planteproduktion pr. arealenhed at opnå årlige udbyttestigninger på 0,5-2 pct. ligesom der forventes betydelige omkostningsbesparelser på input-siden.

Præsentation af Jens Bligaard, director, Digital Solutions, til Slutkonferencen i Future Cropping
Artikel
For five years, the Future Cropping partnership has developed innovative farming methods – and helped to make precision agriculture farming part of everyday life for a growing number of Danish farmers.
I dag kan danske landmænd gøde og sprøjte meget mere præcist end for fem år siden, og partnerskabet Future Cropping bærer en stor del af æren for denne udvikling.
Gennem fem år har partnerskabet Future Cropping arbejdet på nye metoder som bidrager til, at præcisionsjordbrug er blevet hverdag for en del danske landmænd og flere er på vej.
Præsentation af landskonsulent Leif Knudsen til Slutkonferencen i Future Cropping
Præsentation af Jens Bligaard, director, Digital Solutions
Til brug ved konferencen Digitale teknologier til fremtidens planteavl
Så kunne et kursus i præcisionsjordbrug være noget for dig. Efter to dages kursus er de bornholmske landmænd klar at køre gradueret tildeling til den kommende vækstsæson. Kontakt din lokale planteavlskonsulent for at høre om mulighederne.