Grønt udviklings- og demonstrationsprogram - 2018

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Avl for fodereffektivitet og adfærd hos grise i grupper
CSR Pork 4.0 - dokumenteret bæredygtighed og ressourceoptimering i hele svinekødets værdikæde
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (demo)
Fodring af økologiske grise – bedre økonomi og miljø - (udv.)
Fodring i tidlig drægtighed skal sikre større, mere ens og mere livskraftige grise (feed4life)
Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønnesorter
Greening of Organic Eggproduction
Grise opdrættet uden antibiotika
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter
Hele haler
Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Implementering af grøn bioraffinering
ManUREA technology
Nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Næringsstofregnskab med jordpuljeændring og tabsposter som beslutningsstøtte
Online beslutningsværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning
Ornelugt - hurtigmetode til samtidig måling af skatol og androstenon
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsuring af gylle
Specialiserede økologiske produktionsdyr, avlsmål og avlsplaner for malkekvægholdet - SOBcows
StraWell
SuperGrassPork
Sustainability in pork production with immmunocastration (SUSI)
Udnyt satellitmålt kvælstofoptagelse i efterafgrøder til forbedring af N-udnyttelse
Vinderfrø 2025
Økologisk dyrkning af sukkerroer