Grønt udviklings- og demonstrationsprogram - 2016

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_GUDP_16.jpg
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.
3030 i 2020 – mere græsfrø med relativt mindre input
Avl for fodereffektivitet og adfærd hos grise i grupper
BioPunkt
Drænfilterteknologier til optimeret nærings-stofreduktion (IDRÆN)
Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering
En ny spinatfrøsucces
FABARES - Forbedret resistens mod lus og sygdomme i økologiske hestebønner
Fodring af økologiske grise - bedre økonomi og miljø
Frej - Forædling af robuste og ernæringsrigtige sorter til økologisk jordbrug
Genomisk selektion IV
Gødningsværdi af fosfor i restprodukter (GØDP)
Hele haler
Intelligente virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskningen (VIRKN)
KløKo - Højere økologisk egenproduktion af protein med tidlige kløversorter
Kontrolleret dræning som virkemiddel til reduktion af kvælstofudledningen til vandmiljøet
ManUREA technology
MixBar
Målrettet kontrol af sygdomsfremkaldende bakterier i ferske fødevarer (TOP SAFE)
NewCut - nye værktøjer til mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Nyt varslingssystem mod gulrust i økologisk hvede og triticale
Online beslutningsstøtteværktøj til beregning af næringsstofudnyttelsen i husdyrgødning (Gylle-IT)
OptiMek - Optimering af mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Optimeret jordbearbejdning i kornbaserede planteproduktionssystemer (OptiTill)
Ornelugt - hurtigmetode til samtidig måling af skatol og andrestenon
pECOSYSTEM
Reduceret kvælstoffordampning ved hjælp af bioforsyning fra gylle
Reduceret kvælstofudvaskning fra majs ved målrettet brug af efter-afgrøder (EfterMajs)
StraWell
Svineplasma immunoglobolin mod fravænningsdiarre