FarmTest: Forrensning af korn

FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.

Ud fra frarensningsprocenten er den økonomiske betydning af forrensning belyst ved beregningseksempler.

Se hele FarmTesten via dette link.

Forrensning er når en afgrøde renses før tørring og indlagring. Forrensning er typisk indbygget i transportforløbet fra korngrav til kornlager. Da transportkapaciteten typisk er mellem 40 og 80 ton pr. time, fjerner forrensning kun en mindre del af urenhederne.

Faktorer som kornets renhed efter høst (den råvare maskinen skal forrense) har meget stor betydning for, hvor meget der kan frarenses. Den hastighed kornet føres gennem forrenseren har også meget stor indflydelse på, hvor meget der frarenses.

Det skal understreges at FarmTestens målinger af den procentvise frarensning, opnået med de forskellige renserier, ikke nødvendigvis afspejler maskinernes evne til rensning.

Der sås en meget stor variation i den frarensede mængde. Frarensningsprocenten for landbrug 3 var exceptionel høj. Det skyldes, at landbruget anvender en praksis, hvor der høstes med meget åbne solde, for at fjerne så mange ukrudtsfrø fra marken som muligt.

Vandindholdet for frarensets tunge fraktion (frarenset på sold) er bestemt, for at fastslå om der var forskel mellem afgrødens og frarensets vandprocent. Der var en variation på mere en 10 procentpoint.

Forskellen i vandindhold er størst, hvor der hjemtages en stor andel af grønne plantedele. Hvor der høstes en moden afgrøde, samtidigt med at mejetærskeren er korrekt indstillet, vil forskellen være tæt på 0 pct.

Økonomi

Der er regnet på den marginale driftsudgift til olie ved tørring, da det forudsættes at kapitalomkostninger, løn og vedligehold er afholdt på tørrings- og opbevaringsanlægget.

I et af flere eksempler er besparelsen beregnet for et parti på 14.000 hkg korn. Der er regnet på 6 pct. nedtørring og 2,0 pct. frarens. Der sparet godt 4.000 kr. pr. år - eller ca. 30 øre pr. hkg urenset afgrøde.

Et par eksempler på investeringsberegninger viser, at forrensning kan forventes at koste i størrelsesordenen 35 - 75 øre pr. hkg. Det betyder, at forrensning isoleret set ikke kan betale sig ud fra en besparelse i tørringsomkostningerne.

Der er til gengæld mange andre forhold, som taler for rensning af kornet.

Ud over førnævnte grunde viser erfaringer med kornrensning (Hjemmeblandermanagement, ”SEGES Videncenter for Svineproduktion”):

Når disse aspekter medregnes, kan de give yderligere økonomisk bidrag, så forrensning samlet set kan være en god forretning.