Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at udvikle dyrkningen af både korn og såkaldte sædskifteafgrøder, så landmanden dels får en højere selvforsyning med protein på den enkelte bedrift dels et højere udbytte i kornafgrøderne via sædskiftet. For at øge udbyttet i sædskiftet skal der både arbejdes med at øge udbytte og udbyttestabilitet i sædskifteafgrøderne. Her fokuseres der dels på etableringen af afgrøderne dels på anvendelsen af hjælpestoffer under dyrkningen. Formålet er derudover at sikre en effektiv både økonomisk og miljømæssig udnyttelse af de muligheder, den varslede ændring af kvælstofnormerne giver. 

I projektet gennemføres forsøg med dyrkning af de nævnte afgrøder med henblik på at optimere dyrkningen af afgrøderne og anvendelsen af hjælpestoffer, så der sikres et højt og stabilt udbytte af en ønsket kvalitet, samtidig med at der fokuseres på det økonomiske resultat af dyrkningen og på den miljømæssige effekt.

I projektet gennemføres dyrkningsforsøg med vårsåede afgrøder, der høstes i 2016 samtidig med, at der anlægges forsøg i vintersæd, vinterraps og vinterhestebønner med henblik på høst i 2017. De opnåede resultater kan udnyttes som en del af beslutningsgrundlaget for fortsat udvikling af både konventionel og økologisk produktion.

FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.
Hvilken indvirkning har graddage på vårbyggens modning, og skal der et vist antal graddage til for at vårbyggen er moden?
Vinterhvede - Oversigt over Landsforsøgene 2016 siderne 56-58. Siderne 58-60 i den trykte udgave af oversigten.
Oversigt over forsøg i projektet: Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Vårbyg - Oversigt over Landsforsøgene 2016 siderne 108-109. Siderne 110-111 i den trykte udgave af oversigten.
En forsøgsserie med såtider i vårbyg i 2016 viser, at udbyttet falder kraftigt ved såtider senere end midten af april.
Der blev i 2015 anlagt forsøg med udsædsmængder i hestebønner og disse forsøg er fortsat i 2016.
Bælgsæd - Oversigt over Landsforsøgene 2016 siderne 130-131. Siderne 132-133 i den trykte udgave af oversigten.
Vårbyg - Oversigt over Landsforsøgene 2016 siderne 106-108. Siderne 108-110 i den trykte udgave af oversigten
Prisen på 1 hkg hestebønner skal falde med 12 kr. pr. hkg for at være konkurrencedygtig i forhold til sojabønner, men kun lidt over 1 kr. pr. hkg ved 10 % hestebønner.