Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at give en lønsom og bæredygtig vækst såvel økonomisk som miljømæssigt på økologiske og konventionelle kvægbedrifter ved at udvikle en optimal produktion og udnyttelse af grovfoder.

Kløvergræs er en afgrøde, som har en rigtig miljøprofil med hensyn til tab af kvælstof og anvendelse af pesticider, men dyrkningen af kløvergræs er forbundet med betydelige omkostninger i forhold til majs, hvis ikke udbyttet og kvaliteten er i top. I kløvergræs udføres forsøg med såmetoder og forskellige strategier for tildeling af kvælstof og svovl for at øge udnyttelsen af kvælstof og andelen af græsmarksbælgplanter. På grundlag af forsøgsresultaterne udvikles værktøjer til bestemmelse af bælgplanteandel i marken og til fastsættelse af den optimale kvælstofmængde på grundlag af bælgplanteandel.

I majs udføres forsøg med metoder til udbringning af kvælstof til majs i vækstperioden, med typer af start-gødning med et lavt indhold af kvælstof og med placering af gylle til majs med og uden grønrug som mel-lemafgrøde for at forbedre udnyttelsen af kvælstof. Ny teknik til såning af efterafgrøder afprøves under praktiske forhold for at finde frem til såmetoder, som sikrer en god etablering af efterafgrøder i majs. De klimabaserede modeller for udviklingen i tørstofprocenten i majshelsæd og kernemajs, som anvendes i høstprognoserne for majshelsæd, kolbemajs og kernemajs samt i værktøjet til sortsvalg i majs, forbedres. Et klimabaseret værktøj til støtte for svampebekæmpelse i majs udvikles og testes i markforsøg.

Der udføres ensileringsforsøg på kvægbedrifter med forskellige metoder til at reducere tabet og forbedre kvaliteten og udnyttelsen af majsensilage herunder større komprimering samt nye typer ensileringsmidler og -folier. En ny metode til at opnå bedre fysisk struktur og kerneknusning i majsensilage med en ny type kerneknuser testes på en række kvægbedrifter. Den optimale fordøjelighed af grovfoder undersøges ved metaanalyser og økonomiske analyser af produktionsdata.

Det er forventningen, at resultaterne fra de 2 års aktiviteter inden for 2-3 år potentielt vil kunne anvendes til at øge udbytterne i græs og majs med ca. 15 pct., og at kvægbedrifterne dermed vil kunne opnå en merindtjening på ca. 100.000 kr. årligt pr. 100 køer.

Indlæg til Grovfoderseminar.
Præsentation på Kvægkongres 2017 af foreløbige resultater vedrørende test af ensileringsfolier og -midler i majsensilage
På sortsvalgmajs.dk kan du beregne majssorternes økonomiske værdi til malkekøer på din bedrift. Du kan også se sandsynligheden for, at majssorterne kan nå at modne til helsæd i dit område og se forsøgsresultater fra dit område.
Høstmetoden og den teoretiske snitlængde havde ingen effekt på ensilagens densitet. Kg tørstof pr. m3 steg ved stigende stakhøjde og tørstofindhold.
Densiteten i majsensilage – dvs. antallet af kg tørstof pr. m3 - er i gennemsnit steget med 12 pct. siden 90-erne. Tørstofindhold og stakhøjde forklarer over 80 pct. af variationen.
Majs. Såteknik til såning af efterafgrøder i majs.
Ny oversigt over de markedsførte ensileringsmidler i Danmark i 2016. Listen er afstemt med de firmaer, der positivt har medvirket til udarbejdelse af listen.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Bilag fra seminar om ny metode snitning og kerneknusning af majs
Dyrkningsforsøg - Såteknik til etablering af kløvergræs - Oversigt over Landsforsøgene 2016.
Dyrkningsforsøg. Slæt- og kvælstofstrategi i nye blandinger af kløvergræs.
Dyrkningsforsøg. Beluftning og undergrundsløsning i kløvergræs.
Gødskning. Kalium og svovl til kløvergræs.
Gødskning. Delt kvælstofgødskning til første slæt kløvergræs.
Gødskning. Kvælstofstrategi i blandinger med kløvergræs.
Indlæg til Grovfoderseminar.
Oversigt over forsøg i projektet 3769
Etablering. Dybdeharvning i særlige tilfælde.
Gødskning. Typer af startgødning til majs.
Gødskning. Placering af flydende ammoniak til majs.
Gødskning. Kvælstof til majs i vækstperioden.
Resultaterne fra forsøg med majssorter til helsæd, kolbe- og kernemajs kan nu ses på Sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet i Landsforsøgene.
Diasshow fra indlæg på plantekongres 2017
Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2017
Indlæg til Grovfoderseminar.
Indlæg til Grovfoderseminar.
På sortsvalgmajs.dk kan du se sandsynligheden for, at majssorter kan nå at modne til helsæd i dit område. Du kan også se forsøgsresultater fra dit område og beregne økonomien i majssorterne til dine malkekøer.
Grovfoderseminar 9.-11. februar 2016
Dias til Fodringsdagen i Herning, den 12. september 2016
Diasshow indlæg på plantekongres 2017
Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2017