Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at udvikle monitering og varslingssystemer, som vil sikre, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler under hensyn til årets klimaforhold bliver så målrettet som muligt og dermed både sikrer optimale udbytter og forebygger udvikling af resistens. Endvidere er formålet, under hensyn til den nye pesticidafgift, at finde frem til den mest optimale anvendelse af de plantebeskyttelsesmidler, som er til rådighed for landbruget, herunder at udvikle alternative mekaniske bekæmpelsesmetoder, hvor det er muligt, så afhængigheden af specifikke plantebeskyttelsesmidler bliver mindre.

I korn gennemføres markforsøg med bekæmpelse af græsukrudt og bladsvampe. Ved bekæmpelse af græsukrudt fokuseres på tidlig såning og strategier for forebyggelse af herbicidresistens. I svampeforsøgene fokuseres på at kunne gennemføre en sikker bekæmpelse af de fugtelskende bladsvampe, herunder udnyttelse af klimadata til at varsle for bladfugt. Arealet med rug er stigende, og dyrkningen finder nu også sted på de mere lerede jordtyper. Der gennemføres markforsøg, som skal belyse, hvilke strategier for svampebekæmpelse der er optimale. Endelig gennemføres markforsøg med varierende vandmængder ved sprøjtning mod svampe på forskellige tider af døgnet.

Det stigende majsareal har medført nye udfordringer med visse ukrudtsarter og bladsvampe. Der gennemføres markforsøg med bekæmpelse af vanskelige ukrudtsarter og mekanisk bekæmpelse. I majs er der også behov for at udvikle monitering og varsling, som inddrager dyrkningsteknik og klimadata. Inddragelse af klimadata vil ske på samme platform som i korn.

I vinterraps vil der i efteråret blive gennemført en monitering og varsling for rapsjordlopper.

Hestebønne vinder indpas som proteinafgrøde. Der gennemføres forsøg med svampe- og bladlusbekæmpelse for at klarlægge behovet for bekæmpelse.

Grundet det varme vejr i september er der fundet mange bladlus i flere tidligt såede marker. Bekæmpelse er aktuel fra 3-4 udviklede blade.
Grundet det varme vejr i september er der fundet mange bladlus i flere tidligt såede marker. Bekæmpelse er aktuel fra 3-4 udviklede blade.
Der er fortsat mange bladlus i flere tidligt såede marker. Bekæmpelse er aktuel fra 3-4 udviklede blade. Gentagen behandling kan være aktuel ved mange bladlus.
Der er fortsat mange bladlus i flere tidligt såede marker. Gentagen behandling kan være aktuel ved mange bladlus. Angrebene udvikler sig nu langsommere end i efteråret 2014, hvor der var meget kraftige angreb.
Der er fortsat mange bladlus i flere tidligt såede ubehandlede marker. Angrebene udvikler sig nu noget langsommere end i efteråret 2014, hvor der var meget kraftige angreb.
Der er fortsat mange bladlus i flere tidligt såede ubehandlede marker. Angrebene udvikler sig nu noget langsommere end i efteråret 2014, hvor der var meget kraftige angreb.
Bladlusene udvikler sig stadig i de ubehandlede tidligt såede marker.
Bekæmpelse vurderes nu at være udført i marker med behov.
Vinterhvede - Oversigt over Landsforsøgene 2016. Resultater fra registreringsnet og forsøg med bekæmpelse af ukrudt, svampe og skadedyr (s. 72-73, 90-91, 96-99)
Applied Crop Protection 2016.
Aarhus Universitetet, Flakkebjerg har i potteforsøg undersøgt effekten af herbicider ved tilsætning af nye additiver og N32 samt ved forskellige pH i sprøjtevæsken.
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
Tilmelding til registreringsnettet i korn skal ske senest 29. februar 2016.
Der er endnu relativ få rapsjordlopper i de fleste marker. Hold især øje med bladgnav i marker med ubejdset udsæd.
Diasshow indlæg på plantekongres 2017
Applied Crop Protection 2016.
Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2017
Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2017
Der er udløst bekæmpelse mod bladsvampe i 35 procent af de pløjede marker med forfrugt majs i registreringsnettet. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales bekæmpelse generelt i vækststadium 51-65.
Der er udløst bekæmpelse mod bladsvampe godt halvdelen af de pløjede marker med forfrugt majs i registreringsnettet. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales bekæmpelse generelt senest i vækststadium 65
Evt. svampebekæmpelse i majs er nu ikke længere aktuel i ret mange marker
Majsøjeplet trives godt i det fugtige vejr.
Der er udløst bekæmpelse af majsøjeplet i de første pløjede marker med forfrugt majs. I upløjede marker med forfrugt majs anbefales bekæmpelse generelt i vækststadium 51-65.
Der er udløst gulrustbekæmpelse i mange triticalemarker og hvedemarker med sorten Substance. I vinterbyg er der behov for bekæmpelse af skoldplet i flere marker, og i Wootan er der behov for bygrustbekæmpelse i nogle marker.
Der er meget skoldplet i flere vinterbyg- og rugmarker og fortsat meget gulrust i triticale samt Substance hvede. I nogle hybridvinterbygsorter er der udløst bekæmpelse af bygrust.
Der er fortsat meget skoldplet i flere vinterbyg- og rugmarker og meget gulrust i triticale samt Substance hvede. I nogle hybridvinterbygsorter er der behov for bygrustbekæmpelse. I rajgræs og engrapgræs er bekæmpelse af rust aktuel i nogle marker.
Der er udløst bekæmpelse af Septoria i nogle hvedemarker. Der er fortsat meget gulrust i modtagelige hvede og triticalesorter.
Der er behov for Septoriabekæmpelse i mange hvedemarker. Gulrust har bredt sig meget i den forløbne uge i ubehandlede marker med modtagelige hvede- og triticalesorter. Der er behov for meldugbekæmpelse i flere marker med vårbygsorten Propino.
Nedbøren er de seneste uger faldet meget forskelligt, og smittetrykket af Septoria i hvede er derfor også meget forskelligt. Især på Sydsjælland, Lolland Falster og Bornholm har der været tørt.
Doserne ved den sidste del af den delte akssprøjtning i hvede skal reduceres mange steder. I ikke gulrustmodtagelige sorter kan bekæmpelse også trækkes i de mest tørre områder, og det skal overvejes om yderligere svampesprøjtning er nødvendig.
Der er stor forskel på smittetrykket af Septoria. I områder med megen nedbør for 3 uger siden ses nu Septoria. Der er udløst bekæmpelse af bygrust i ca. 15 procent af vårbygmarkerne. Evt. brunrustbekæmpelse i rug skal nu afsluttes.
Svampebekæmpelse er nu ikke længere aktuel i de fleste hvedemarker. Bygrust har bredt sig en del i flere vårbygmarker. Der er fundet majshalvmøl på flere lokaliteter.
Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel i hvede og mange vårbygmarker.
Der er begyndende angreb af majsøjeplet i nogle majsmarker.
Der er udløst gulrustbekæmpelse i flere triticalemarker og nogle hvedemarker med Substance. Der er fundet mest bygrust i Trooper vinterbyg.
Diasshow indlæg på plantekongres 2017
Der er fortsat udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 25 procent af markerne. Flyvningen er nu aftagende.
Der er fortsat udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 25 procent af markerne. Flyvningen er nu aftagende.
Sidste registrering er foretaget. Der er i år udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 25 procent af markerne. Det varme vejr i september gav gode æglægningsbetingelser.
Der er endnu relativ få rapsjordlopper i de fleste marker. Hold især øje med bladgnav i marker med ubejdset udsæd.
Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 15 procent af markerne. Der lægges væsentlig flere æg i varme efterår.
Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 20 procent af markerne. Der lægges væsentlig flere æg i varme efterår.
Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 25 procent af markerne. Der lægges væsentlig flere æg i varme efterår.
Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 25 procent af markerne. Der lægges væsentlig flere æg i varme efterår som i år.
Du kan følge udviklingen af forskellige skadegørere på LandbrugsInfo fra 18. april.
Se udviklingen af skadegørere i rug og triticale i planteavlskonsulenternes registreringsnet i 2016.
Se udviklingen af skadegørere i vinterbyg i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2016.
Se udviklingen af skadegørere i vinterhvede i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2016.
Se udviklingen af skadegørere i vårbyg og havre i planteavlskonsulenternes registreringsnet 2016.
Bælgsæd - Oversigt over Landsforsøgene 2016. Resultater af forsøg med svampebekæmpelse i hestebønner (s. 133-135)
Vinterbyg - Oversigt over Landsforsøgene 2016. Resultater fra registreringsnet og forsøg med svampebekæmpelse (s. 32-34)
Sammendrag af indlæg på Plantekongres 2017
Angrebene af svampesygdomme i 2016 har været moderate. Majsøjeplet var mest udbredt. De stærkeste angreb er fundet i upløjede marker.
Majs - Oversigt over Landsforsøgene 2016. Resultater fra registreringsnet og forsøg med ukrudtsbekæmpelse (s. 382-385, 386-387)
Raps - Oversigt over Landsforsøgene 2016. Resultater af forsøg med vækstregulering i vinterraps (s. 169-170)