Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at understøtte optimal produktion og udnyttelse af grovfoder af høj kvalitet, samtidig med at der sikres en bæredygtig husdyrproduktion såvel økonomisk som miljømæssigt på økologiske og konventionelle bedrifter. Det sker ved at udvikle nye eller forbedre eksisterende dyrknings-, fodrings- og managementprocesser.

I græs genereres der ny viden om kvælstoftildeling og slætstrategi i nye typer af kløvergræsblandinger. Der udvikles en model, som løbende i vækstsæsonen kan optimere slætstrategien ud fra viden om udbytte og kvalitet i de forrige slæt. Slætprognosen udvides med en prognose for fordøjeligheden af organisk stof for 2. og 3. slæt. Fortørringsprognosen udvikles til at kunne håndtere dug i det tidlige forår. Betydningen af græssets snitlængde for høstkapacitet, kapacitetsudnyttelse af silo og økonomi ved fremstilling af kompakt foder undersøges. For at forbedre varigheden af græsmarkerne undersøges betydningen af beluftning med forskellige typer af maskiner til beluftning og grubning. Effekten af biologiske ensileringsmidler på den aerobe stabilitet og gæringskvaliteten af kløvergræsensilage høstet i sommerperioden undersøges.

I majs udvikles der et beslutningsstøttesystem til optimalt valg af sorter til majshelsæd.  Der udføres forsøg med metoder til udbringning af kvælstof til majs i vækstperioden for at forbedre udnyttelsen af kvælstof. Med henblik på at øge dyrkningssikkerheden og reducere brændstofforbruget gennemføres forsøg med forskellige dyrkningssystemer. For at optimere indsatsen mod bladsygdomme og reducere behovet for svampebekæmpelse moniteres bladsygdomme i forskellige majsmarker, og der afprøves en klimabaseret model, som varsler for angreb af bladsvampe i majs.

I korn undersøges udnyttelsen af stivelse og økonomien ved ribbehøst i forhold til traditionel høst af korn med mejetærsker ved kornets modenhed.

Den teoretiske snitlængde havde ingen virkning på ensilagens densitet. Derimod steg kg tørstof pr. m3 ved stigende tørstofindhold og stakhøjde.
Tilsætning af ensileringsmidlet SiloSolve® FC i 2.- og 3. slæt græsensilage i 16 besætninger forbedrede ensilagens stabilitet.
Ribbehøst af korn kan være et økonomisk godt alternativ til mejetærskning. Men det kræver korrekt høsttidspunkt og rigtig indstilling af ribbebordet.
Slætstrategi værktøjet er et nyt planlægnings værktøj, hvor det er muligt at finde den optimale slætstrategi, og dens betydning for udbyttet, fordøjelighed af organisk stof og indholdet af protein i kløvergræs.
Der kan være besparelser i at indføre ribbehøstet korn i foderplanen, hvis man ikke har mulighed for at opbevare modent korn på bedriften og indkøber valset korn.
Ribbehøst af korn kan være et økonomisk godt alternativ til mejetærskning. Men det kræver korrekt høsttidspunkt og rigtig indstilling af ribbebordet.
Artikel om forsøg med tilsætning af et biologisk ensileringsmiddel (SiloSolve FC) til sommerslæt af kløvergræsensilage.