Økologisk vidensindsamling og formidling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet medvirker til, at der gennem indsamling af viden, demonstration og formidling sikres, at økologiske landmænd og deres økologirådgivere kan tage ny viden i brug i primærproduktionen. Således får de økologiske bedrifter de bedste forudsætninger for at fortsætte udviklingen af en bæredygtig økologisk produktion med mulighed for at fokusere på såvel økonomi som den faglige udvikling. Dette projekt vil med direkte fokus på indsamling af viden, demonstration og formidling bidrage til, at ny viden fra både ind- og udland direkte bliver indarbejdet i den økologiske landbrugsproduktion gennem en effektiv formidling via artikler og ved temamøder, markvandringer, staldbesøg mv. Projektets formål er med til at udfylde en væsentlig opgave i arbejdet for at bringe ny viden om økologi til anvendelse i primærproduktionen.

Projektets indhold vil være at planlægge og gennemføre formidlingsaktiviteter gennem skriftlig formidling og artikler på relevante hjemmesider, i fagblade og i landbrugspressen. Formidlingen vil ligeledes ske gennem mundtlig formidling ved workshops, temamøder og demonstrationer, hvor den nyeste viden formidles til landmænd og deres rådgivere. Viden bliver indsamlet gennem studie og deltagelse i faglige relevante kongresser og konferencer, både nationalt og internationalt. Det faglige indhold vil dække over den bredde af faglige områder, som økologisk landbrugsproduktion spænder over. Den indsamlede viden vil som udgangspunkt blive formidlet gennem artikler, der bringer viden ud til alle, der har interesse for de økologi faglige områder.

Dette projekt vil inddrage anbefalingerne i Natur- og Landbrugskommissionens rapport: ”Natur og landbrug - en ny start”, samt skele til den politiske målsætning om en fordobling af det økologiske areal og dermed bidrage til, at det økologiske landbrug i Danmark vil være i stand til at nå målsætningerne.

 

Fødevarestyrelsens generelle regler om brug og opbevaring af veterinære lægemidler er altid gældende. Derudover skal de mere restriktive økologiregler for sygdomsbehandling og brug af veterinære lægemidler overholdes.
Gennemgå dine marker nu i juli måned, hvor rodukrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.
SEGES' økologiske billedværktøj er velegnet til at skabe afklaring for landmænd, der overvejer omlægning til økologisk drift. F.eks. som optakt til et omlægningstjek.
Oversigt over gødningsregler ved omlægning til økologi.
Gips som svovlgødning er nu tilgængeligt for økologer på det danske marked.
Artikel i magasinet SVIN, nr. 3 d. 21. marts 2016 (s. 38-39).
Økologiske og frilandsslagtesvin skal have grovfoder. Grisene er vilde med det, så det gælder om at få det bedste ud af det.
Marker, som uventet fragår en økologisk bedrift og overgår til konventionel drift, skal nu opfylde de grønne krav for at få den grønne støtte udbetalt.
Den tilladte gødningsmængde på økologiske bedrifter er reguleret af flere forskellige regelsæt, og det er altid den laveste værdi, som skal overholdes.
Herunder beskrives håndtering af antibiotika, smertelindrende midler til brug for kastration af grise, smertelindrende midler til brug ved andet end kastration, parasitmidler (antiparasitære midler, ormemidler) og zink.
Kravet om at opsætte en plakat er ophævet pr. 1. juli 2016. Derfor har NaturErhvervstyrelsen opdateret vejledningen om Økologisk Arealtilskud.
Flere økologiske bedrifter har valgt tilskudsordningen med 60 kg N pr. ha, hvilket kan betyde at de skal have en større andel pligtige efterafgrøder i sædskiftet.
Oplæg af Finn Strudsholm og Arne Munk ved udviklingsdagene for økologikonsulenter d. 7. december 2016.
Information til Forum for Økologisk Rådgivning juni 2016 om mulighederne i arbejdet med bæredygtig landbrugsdrift.
Kursus i bæredygtighed og -analyser for bæredygtighedskonsulenter og andre konsulenter. Kurset er tilrettelagt af SEGES Økologi, og undervisningen er primært udført af Dr. Jan Grenz, Bern University of Applied Sciences.
Oplæg af Erik Fog, SEGES Økologi, på internationalt husdyrseminar i Herning d. 28. november 2016.
Producenten har nu valgt alene at anvende gmo-soja i deres produktion, og derfor kan sojamelasse ikke længere anvendes i økologisk jordbrug.
Reglerne for sundhedsrådgivningsaftaler i økologiske svinebesætninger beskrives i dette kapitel.
Effekten af bekæmpelsen afhænger af tidspunktet – jo tidligere des større effekt .
På meget varme sommerdage kan det være en fordel at skifte til natafgræsning for at sikre en høj græsoptagelse hos køerne. Samtidig er det afgørende, at køerne har let adgang til vand.
Kvægbesætninger i kategorien ”Almindelig rådgivning med basisaftale om sundhedsrådgivning” kan vælge en aftale med staldskole.
Er der søgt tilsagn om Økologisk Arealtilskud i fællesskema 2016, skal der indsendes en autorisationsansøgning senest 1. september 2016. Ønskes der alligevel ikke tilsagn bør ansøgningen trækkes tilbage.
Teknologiliste og vejledning til denne sidste ansøgningsrunde er nu sendt ud. Ansøgningsperioden er åben fra 1. november 2016 til 17. januar 2017.
Der er i den økologiske frødatabase en række vinterhvedesorter til rådighed til høst 2017. Flere af sorterne er egnet til brødhvede.
Har man anvendt den generelle tilladelse til at anvende konventionelt ubejdset udsæd af ærter til helsæd, er man bundet af sit valg. Man kan ikke vælge at høste afgrøden til modenhed uden, at den nedklassificeres.
Hvis der skal sås en afgrøde til et formål, hvor der ikke skal høstes efterfølgende, skal frøene altid være økologiske - hvis der er økologiske frø af den ønskede sortsgruppe på markedet.
Græsmarker med tilsagn om Økologisk Arealtilskud, skal udnyttes i perioden fra den 1. juni til den 15. september med afgræsning eller slæt.
Hvis man vil etablere en produktion af økologiske juletræer eller pyntegrønt, skal der bruges økologiske frø eller udplantningsplanter.