Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipientens følsomhed, del II

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektets formål er at analysere og diskutere praktiske, produktionsmæssige og økonomiske muligheder og begrænsninger for de økologiske bedrifter, og konventionelle bedrifter der overvejer omlægning til økologi, når den kommende N-regulering implementeres. N-regulering defineres på baggrund af recipienternes (fjord, kystvand) følsomhed og af retentionen fra rodzonen og ud til recipienten. Projektets omdrejningspunkt er landmændenes muligheder for at udvikle deres bedrifter, så vel de økologiske landmænd som de konventionelle, der overvejer at lægge om til økologi. Styrelser og organisationer er i proces med at udforme rammere for N-reguleringen. Nærværende projekt vil lægge sig tæt op af dette arbejde og projektaktiviteterne vil være baseret på løbende dialog med landmænd, konsulenter, forskere, politikere, ”styrelser” samt Danmarks Naturfredningsforening.

Projektet er opdelt i fem arbejdspakker: AP1 tager sig af projektledelsen og koordineringen mellem arbejdspakkerne, AP2 afholder case-møder på konkrete økologiske bedrifter med inviterede ressourcepersoner. Her præsenteres og diskuteres bedriftens muligheder under de nye betingelser. AP3 sætter en økologisk lup på de virkemidler og styringsværktøjer, der vil blive anvendt i N-reguleringen. Udfordringen er, at udviklingen af beregningsmodeller og styringsværktøjer i høj grad er foregået med baggrund i forsøgsmæssig viden hentet fra det konventionelle landbrug, da datagrundlaget her er størst. AP4 vil regne på en række forskellige dyrkningsmæssige scenarier for økologiske landbrug, der ligger på arealer med lav retention og/eller udleder til følsomme recipienter. Fokus er på bedriftsøkonomi og praktiske forhold. AP5 vil arbejde med mulighederne for den økologiske produktion på de arealer, der har høj retention og/eller udleder til mindre følsomme vandoplande. Projektet vil løbende levere artikler, notater og fakta-ark, overvejende målrettet landmænd og deres konsulenter, så de kan agere optimalt i forhold til de nye rammebetingelser. Det forventes, at den viden der genereres i projektet, kan få en afsmittende effekt på de landbrugspolitiske beslutninger.