Økonomi-, ressource- og risikostyring

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet er at udvikle nye rådgivningsmetoder og værktøjer til styring af bedriften ud fra et helhedsperspektiv, så landmanden kan optimere bedriftens produktion og økonomi i en sammenhæng. Dermed opnås et bedre overblik over bedriftens udvikling og en mere effektiv bedriftsstyring, der sikrer en bedre indtjeningsevne og reducerer risikoen.

Der udvikles en Best Practice for sammenhængende produktions- og økonomistyring, hvor der bl.a. er fokus på øget datavaliditet i landmandens beslutninger, herunder vurdering af risici og følsomheder. Det betyder, at der i metoderne og værktøjerne f.eks. vil indgå sandsynlighedsfordelinger, følsomhedsanalyser, datavalidering, vurderinger og prognoser, hvilket vil give landmanden bedre mulighed for kvalificeret bedriftsstyring både inden for økonomi og produktion.
Der vil desuden indgå en vurdering af bedriftens potentialer og alternativer ved anvendelse af de relevante metoder og værktøjer.
Endvidere udvikles nye værktøjer og metoder til likviditetsstyring (cash management). Desuden udvikles værktøjer og metoder til opgørelse og styring af bedriftens beholdninger samt metoder til optimering af indkøbsstrategi.

Effekten vil være, at den enkelte landmand har baggrund for at sikre en rentabel virksomhed, baseret på et tværfagligt fokus og en bedre produktionsstyring.

Spørgsmål og udsagn, der skal diskuteres.
Præsentation af konklusioner på fokusgruppeinterviews.
Interviews med landmænd og rådgivere. Afdækning af behov for sammenhængende produktions- og økonomistyring.
Artikelopslag bragt i magasinet Svin november 2016.
Kapacitetsomkostninger: Der kan være mange penge at hente, hvis man gør en indstas for at budgettere og styre sine kapacitetsomkostninger.
Hvad er forskellen på flerfaglighed og tværfaglighed; hvornår kan man med fordel anvende tværfaglighed, og hvorfor er det så svært? Bliv klogere på begreberne og værdien af tværfaglighed, og få gode råd til at komme i gang med det tværfaglige arbejde.
Handlingsplaner bliver mere og mere udbredte, men for at få dem til at lykkes er det nødvendigt, at rådgiveren har fokus på processen før, under og efter handlingsplanens udarbejdelse.
En sammenhængende produktions- og økonomistyring styrker landmandens beslutningsgrundlag, og rådgivernes mulighed for at yde helhedsorienteret rådgivning.
Der er et stort behov for styring af kapacitetsomkostningerne i landbruget – bl.a. på grund af hurtigt skiftende markedsvilkår. Men styring af kapacitetsomkostningerne er også en vigtig disciplin, fordi de har indflydelse på bedriftens resultat.
Se tidslinjer
Se tidslinjer.
Tidslinjer giver overblik over, hvilke værktøjer, der findes indenfor produktions- og økonomistyring i de forskellige produktionsgrene. Det kan øge landmandens udbytte af produkterne og løfte det tværfaglige samarbejde i rådgiverteamet.
Tidslinjer giver overblik over, hvilke analyser og værktøjer der findes indenfor produktions- og økonomistyring i de forskellige produktionsgrene. Det kan øge landmandens udbytte af produkterne og løfte det tværfaglige samarbejde i rådgiverteamet.
Artikelopslag bragt i magasinet Mark december 2016.
Aktiv økonomistyring: Bedre sammenhæng mellem bedriftens produktions- og økonomistyring giver overblik og mulighed for at inddrage medarbejderne i udvalgte indsatser.
Et gennemarbejdet budget, en opfølgning på, om man er ”on track”, og en afrapportering til banken, hvor man forholder sig til afvigelser. Det er ifølge Stine Hjarnø Jørgensen, landbrugschef i Nordea, opskriften på god likviditetsstyring.
Kan likviditet fremskaffes internt på bedriften? Hvor kan likviditet være bundet? Hvad bør man undersøge forud for et møde i banken, når der skal drøftes likviditetsfremskaffelse?
En kort introduktion til formålet med likviditetsstyringsregnearket.
I denne artikel foreslås der en række forskellige aktiviteter og overvejelser, som landmanden bør arbejde med i den løbende likviditetsstyring på bedriften.
Konklusion på udvikling og respons på regnearket til likviditetsstyring.
På baggrund af en række interviews med landmænd, DLBR-rådgivere og pengeinstitutter har SEGES udarbejdet et notat, der opsummerer deres syn på den nuværende praksis samt mulige indsatsområder indenfor likviditetsstyring i landbruget.
Sådan får du bedre styr på din likviditet. Likviditetsstyring - Hvad er det? Hvordan skabes likviditet? Og hvilke muligheder er der for at arbejde med likviditet på bedriften? Få svaret her.
Artikel bragt i november udgaven af magasinet Kvæg: Hvilke overvejelser skal du gøre dig efter en god majshøst i år?
Artikel bragt i maj-udgaven af magasinet Kvæg: Der er gang i ideudviklingen af it-løsninger til automatisk udbytte- og foderregistrering. De nye løsninger vil lette registreringsarbejdet og gøre det nemmere at optimere i både mark, stald og silo.
Artikel bragt i oktober-udgaven af magasinet Kvæg: Når høsten er i hus, og beholdningerne gjort op, kan du udarbejde et solidt funderet forventet resultat for året og beregne bedriftens markøkonomi.
Datadisciplin i forbindelse med lagerstyring er en vigtig forudsætning, for at landmanden kan stole på de analyser af bedriften, som han baserer sine beslutninger på.
Få ideer til, hvordan du foretager udbyttemålinger og registreringer af dine beholdninger, når du skal ud og tage første slæt, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til din lagerstyring.
Der kan være både likviditet og besparelser at hente ved en strammere styring af beholdningerne af foderkorn og grovfoder.
Synes du også, at det er svært at ramme en bare nogenlunde korrekt status, når du skal lave næste års budget? Bliver du i tvivl om, hvad du skal gøre med status i budgettet, hvis du har store afvigelser allerede fra dag 1? Så læs med her.
Når høsten er i hus, og beholdningerne gjort op.
Lagerstyring kan give et overblik over, hvor mange penge man reelt har bundet i beholdninger. Og hvis lageret er for stort, kan overblikket være med til at frigøre likviditet.
Et hjælpeværktøj til beregning af omkostninger og likviditet ved forskellige strategier for beholdninger af foderkorn og grovfoder
Løbende styring og opgørelse af bedriftens beholdninger og forbrug er en forudsætning for at få et overblik over bedriftens økonomi og rentabilitet og dermed træffe de rigtige beslutninger.
Hvorfor er det en fordel at bruge lidt tid på at sætte sig ind i sin bedrifts beholdningsstørrelser - og ikke mindst begynde arbejdet med at styre dem?
SEGES-projekt om lagerstyring sætter fokus på, hvordan mere præcise pogørelser over bedriftens beholdninger og forbrug er en forudsætning for at få styr på forholdet mellem mark og stald og dermed vurdere driftsgrenenes rentabilitet.
Lagerstyring er en forudsætning for at få et overblik over bedriftens økonomi og rentabilitet og dermed træffe de beslutninger, der kan styrke landmandens bundlinje. Men for mange landmænd er lagerstyring en udfordrende disciplin.
SEGES sætter sammen med en række rådgivningsvirksomheder fokus på lagerstyring, fordi det kan være med til at styrke landmandens økonomi.
Er du mælkeproducent med egen grovfoderproduktion, og vil du gerne i gang med at foretage løbende opgørelse og styring af dine beholdninger? Læs her, hvordan du kommer godt i gang med arbejdet.
Nyhedsbrev til de ledende økonomikonsulenter og direktører om, at SEGES har sat fokus på lagerstyring via tre erfagrupper og nu søger flere erfagrupper til projektet.
Med en løbende styring og opgørelse af bedriftens beholdninger kan der foretages budgetopfølgning på resultat. Det betyder færre afvigelser, når der gøres status til regnskabet og dermed færre ubehagelige overraskelser ved årsafslutningen.
Et forventet resultat giver landmand og bank et overblik over forventet indtjening for året. Men har man ikke fortaget de nødvendige overvejelser under udarbejdelsen, risikerer man, at arbejdet bliver ubrugeligt og i værste fald skadeligt for landmanden.
Når høsten er i hus, og beholdningerne gjort op, kan du udarbejde et solidt funderet forventet resultat for året og beregne bedriftens markøkonomi. Det er vigtige input til den kommende markplan og næste års budget.
Bedriftsprognosen har til formål at give et overblik over den forventede udvikling af en bedrifts regnskabsresultater. Ud fra de offentliggjorte prognosepriser og informationer om den enkelte bedrift, beregnes udviklingen tre år frem.
Landmand og rådgiver kan få overblik over landmandens låneportefølje ved at reducere antallet af lån ud fra fire optimeringsbegrænsninger.