Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_LD_16.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Formålet med projektet er at udvikle værktøjer og rådgivningskoncepter, der giver landmanden som virksomhedsleder et bedre fundament til at træffe beslutninger omkring den strategiske, ledelsesmæssige og forretningsmæssige udvikling af bedriften samt den praksisnære drift og arbejdsmiljø.

Projektet er delt op i fem koordinerede arbejdspakker med hvert sit formål:

Kompleksiteten både i landbrugserhvervet generelt og på den enkelte bedrift er øget. Det er ikke længere nok at være en dygtig håndværker og være dygtig til sit fag. Nye kompetenceområder indenfor strategi, økonomisk ledelse og forretningsudvikling bliver vigtige fokusområder for, at landmanden kan udvikle sin virksomhed og sin forretning og dermed bidrage til at realisere vækstpotentialet i erhvervet. Bedriftens konkurrenceevne skal fremover sikres ved en høj faglig praksisnær indsats indenfor ledelse, strategi, forretningsudvikling og arbejdsmiljø.

I otte vejledninger med tilhørende strategikort inspireres du til at arbejde med strategiske emner som forretningsudvikling, rapportering, organisering, kompetenceudvikling, rekruttering, netværk og samarbejdspartnere, interessentanalyse samt omverden.
Opslag om en video, der inspirerer landmanden til, hvordan han kan arbejde strategisk med rekruttering. Videoen er både blevet delt på Ø&V's Facebook-side og siden Koledelse
Når du arbejder med strategi, har du ofte brug for at tænke i forretningsudvikling. Du vil måske lave et nyt produkt eller ændre på en arbejdsgang. Forretningsudvikling handler ikke kun om at tænke nyt. Det handler også om at udvikle det eksisterende.
Notatet tager udgangspunkt i hovedkonklusionerne fra udsendt survey primo 2016.
Skal du have rekrutteret en ny medarbejder? Er du i tvivl om, hvordan du griber det an? Se videoen og få et hurtigt overblik over, hvordan du arbejder strategisk med rekruttering
Det har stor økonomisk betydning for din virksomhed, om du rekrutterer de rette medarbejdere. Rekruttering er derfor en vigtig strategisk indsats, når opgaverne bliver flere eller ændrer sig, f.eks. som følge af nye mål i din strategi.
Når der er overensstemmelse mellem de kompetencer, du har, og de kompetencer der er behov for i din virksomhed, skaber du det bedst mulige rum for din virksomheds udvikling.
Vidensindsamling - Implementeringsindsatsen
Inspiration til hvordan rådgiveren kan benytte sig af interessentanaylsen.
Med interessantanalysen får du et hurtigt overblik over, hvor din virksomheds styrker såvel som svagheder ligger. Analysen er et stærkt og virkelighedsnært værktøj, fordi det tager udgangspunkt i, hvordan dine vigtigste interessenter oplever virksomheden.
Hvordan vil en investering påvirke dine nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer din økonomi. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.
Hvordan vil en investering i en ny stald påvirke landmandens nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer deres landmandskunder. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.
Hvordan vil en investering i en ny stald påvirke landmandens nøgletal for soliditet og likviditet? Det nye Kreditvurderingsværktøj viser de nøgletal, bankerne bruger, når de vurderer deres landmandskunder. Det giver værdifuldt input i strategiprocessen.
I foråret 2016 har vi afprøvet nye metoder og værktøjer i forbindelse med afprøvning hos en caselandmand
Efter afprøvning ved flere DLBR virksomheder er der fastholdt input til den gode proces og områder til videreudvikling
Du kan ikke styre omverdenen. Til gengæld kan omverdenen styre og påvirke de muligheder, din virksomhed har for at flytte sig strategisk. Ved at kvalificere dit strategiarbejde med en omverdensanalyse sikrer du, at du til slut står med en solid strategi.
Når du udvider produktionen eller ansætter flere medarbejdere, kalder udviklingen ofte på ny organisering og nye ledelseskompetencer. Du udnytter bedst din virksomheds fulde potentiale ved at have fokus på at tilpasse virksomheden til den nye situation.
Regneark udviklet, derefter afprøvet hos rådgivningsvirksomhed og landmænd. På podcasten spørger vi ind til hvordan regnearket kan bruges hos de enkelte landmænd
Baggrund af survey udsendt primo 2016 er hovedkonklusionerne samlet i denne præsentation.
Rapportering er ikke kun til for kreditgivers skyld. Det handler om at skabe gennemsigtighed i virksomheden, så du som ejerleder får et solidt beslutningsgrundlag. Rapportering er derfor et oplagt indsatsområde i din næste strategiproces.
Notat der omhandler vidensindsamling om hvordan nøgletal i landbruget sættes i spil i strategiprocessen
Notat der omhandler videnindsamling om hvordan landmandens kompetencer indenfor det strategiske arbejde kan analyseres og hvordan landmandens erkendelsesproces bedst håndteres gennem optimal rådgivning
Dit valg af både faglige og sociale netværk og af samarbejdspartnere har fortsat stor betydning for udviklingen af din landbrugsvirksomhed.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få optimeringen til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Har du og dine medarbejdere de kompetencer, der skal til, for at få din forretningsidé til at lykkes? Har du et overblik over alle interessenter, og ved du, hvilke risici der kan vælte din forretningsudvikling? Det skal du have afklaret i denne fase.
Her får du afdækket, hvilke kompetencer du mangler på ledelsesniveau ved hjælp af bestyrelsesværktøjet. Værktøjet hjælper dig med at udpege, om din virksomhed har de rette kompetencer på ti forskellige områder.
Her får du afdækket, hvilke kompetencer du mangler på ledelsesniveau ved hjælp af bestyrelsesværktøjet. Ved hjælp af værktøjet får du udpeget, i hvor høj grad din virksomhed har de rette kompetencer på 10 forskellige områder.
Dit optimeringsprojekt er implementeret. Det handler nu om at sikre, at projektet overgår til driftsfasen og fortsat holdes på sporet. Også i denne fase vil du kunne nikke genkendende til værktøjerne.
Mange landmænd arbejder med forretningsudvikling på bedriften.
Du skal have sat flere ord på dit optimeringsprojekt. Med udgangspunkt i de forbedringspotentialer, du fandt med Fraktilanalysen, dykker du og din rådgiver nu længere ned i tallene og finder ud af, hvordan du indfrier potentialerne på din bedrift.
Du har nu været igennem alle faser af forretningsudviklingen og har undersøgt din forretningsmodel til bunds. Nu er du klar til at samle trådene i forretningsplanen.
Podcast - Hvorfor er det vigtigt at arbejde med forretningsudvikling og hvilke udfordringer kan der være ved netop dette?
Med en Dynamisk Strategi fastlægger du strategien for din virksomhed og får en klar sammenhæng mellem din daglige ledelse og dine langsigtede mål.
Fraktilanalysen giver dig et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer med udgangspunkt i driftsgrenanalysens resultater.
Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- og regeljunglen og få gode råd til, hvordan du tackler de udfordringer, som dukker op i forbindelse med din forretningsudvikling.
Landbrugs- og fødevareområdet er gennemreguleret. Når du planlægger dit optimeringsprojekt, bør du derfor sikre dig, at dit projekt lever op til gældende lov.
Lad dig inspirere af, hvad rådgivere fra Heden & Fjorden, Sønderjysk Landboforening og Centrovice bruger Fraktilanalysen til.
Der er flere faktorer, der kan spænde ben for, at en forretningsudvikling realiseres. Særligt fordi ethvert landbrug skal stå på to ben og både fokusere på den daglige drift og udviklingen af virksomheden.
Fundamentet for dit optimeringsprojekt er lagt. Nu gælder det om at implementere projektet i din virksomhed. Mange af de værktøjer, du brugte i løbet af idé- og udviklingsfasen, kan også give dig en hjælpende hånd med på vejen i implementeringsfasen.
Nu gælder det kundedelen af din forretningsmodel. Du og din rådgiver skal nu et spadestik dybere i analysen af kunderne for dit nye produkt.
Bedrifterne bliver større og større. Det stiller krav om, at du er struktureret og uddelegerer ansvar for fortsat at kunne effektivisere bedriften og skabe større produktivitet. Du skal med andre ord kunne involvere og sætte mål for dine medarbejdere.
Brug Porter’s Five Forces-model til at få et overblik over, hvem dine konkurrenter er, hvor stor gennemslagskraft dine leverandører og kunder har, og om der er nye konkurrenter eller produkter, som kan true dit eget produkts position på markedet.
Hver af de syv kundetyper har nogle vigtige karakteristika. Brug kundetypernes karaktertræk til at finde ud af, hvordan dit produkt giver dem værdi.
I fasen ”Find potentialet” syretestede du, om dit projekt hang sammen økonomisk, da du udarbejdede en business case. Nu skal du lægge budget for dit optimeringsprojekt og sætte værktøjer i spil, som kan styre forløbet i din forretningsudvikling.
I fasen ”Styrk idéen” syretestede du, om dit projekt hang sammen økonomisk, da du udarbejdede en business case. Nu skal du lægge budget for din forretningsidé og sætte værktøjer i spil, som kan styre forløbet i din forretningsudvikling.
Når forretningsmodellen er fastlagt, og kunderne er defineret, skal du beslutte, hvordan du konkret vil afsætte dine produkter på markedet. De taktiske redskaber, du kan anvende, når du vil afsætte dine produkter, kaldes under ét for ”marketingmiks”.
Du er uden tvivl vant til at optimere din bedrift. For danske landmænd er flasket op med at tænke i, hvordan de og deres medarbejdere kan forbedre effektiviteten. Få inspiration her til at arbejde endnu mere målrettet med dine forbedringspotentialer.
Før du arbejder videre med dit optimeringsprojekt, bør du afdække de potentialer og udfordringer, din bedrift står overfor, så du sikrer, at det hænger sammen med strategien for din virksomhed. Det gør du bedst ved hjælp af et dynamisk strategiforløb.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Du og din rådgiver har tænkt i finansieringsmuligheder igennem alle faser, men i denne fase afgøres det endeligt, om du kan finde finansiering til at gennemføre din forretningsidé.
Spørgeguide til interview af landmænd der har forretningsudviklet
Præsentation af hvorfor forretningsudvikling er vigtig og hvordan man arbejder strukturet med forretningsudvikling
Tiden er inde til at sætte endnu flere ord på din idé. Med udgangspunkt i den feedback, du fik i fasen ”Ny start”, begynder du nu at undersøge sammenhængen mellem din idé og forretningsmodellen for din virksomhed.
Følgende proces anbefales for at få de bedste resultater ud af arbejdet med den udvidede SWOT.
Arbejd videre med, hvem kundetyperne er, og hvilke ønsker de har som forbrugere, ved at undersøge, hvad der ligger bag definitionen af den enkelte kundetype.
Du har nu været igennem alle relevante faser i forbindelse med dit optimeringsprojekt og har undersøgt din forretningsmodel til bunds. Nu er du klar til at samle trådene i udviklingsplanen.
Det kan være svært at finde ud af, hvordan man påbegynder arbejdet med strategisk ledelse. Men du kan tage udgangspunkt i tre områder: Afklaring, retning og handling. Herved sikrer du, at du kommer bredt omkring områder, der berører dit ledelsesarbejde.
Spørgeguide til at afdække bedriftens udfordringer ift. strategisk ledelse
Mange landmænd har en plan eller strategi for deres forretning. Men alt for få har forholdt sig til, hvilke konsekvenser strategien eller planen har for deres ledelse af medarbejderne. PowerPoint-indlæg og bilag fra Kvægkongressen.
Tag temperaturen på, hvordan du udfører din ledelsesopgave i dag, ved at svare på nedenstående inspirationsspørgsmål. Tag din rådgiver med på råd.
Kan medarbejderne se meningen med deres arbejde? Trives de godt med deres arbejdsopgaver? Værktøjerne GROW og Medarbejderafklaring hjælper dig med at kommunikere med dine medarbejdere, så de udvikler sig. Det gør dig til en bedre leder for dine ansatte.
Med diagnosemodellen bliver du udfordret til at se på din virksomhed ude- og oppefra. Modellen hjælper dig med på et overordnet niveau at udpege vigtige informationer om, hvordan din landbrugsvirksomhed er skruet sammen organisatorisk.
En enkel og effektiv model for dialog der udvikler. Kortet er en struktur for hvordan man kan gennemføre gode dialoger med sine medarbejdere. Udleveret til landmænd som vi træner i udviklingsdialoger
2/5 og 3/5 Invitation og PowerPoint-præsentation til opfølgningssamtaler med medlemmerne i udviklingsgruppen udviklingsdialoger
Opsamling på erfa-grupper og ledernes udfordring med udviklingsdialoger
15/6 Evaluering og rettelser af spørgsmål og præsentationer omkring strategisk ledelse
De fire trin i værktøjet GROW hjælper dig til at holde dialogen med dine medarbejdere åben, nysgerrig og undersøgende. En sådan udviklende dialog sætter dine medarbejdere fri til at arbejde selvstændigt og vælge løsninger på egen hånd.
A5-kort uddelt på Svinekongressen 25./26. oktober 2016 ved indlæg af Jørgen Kroer, Strategisk ledelse på bedriften
Står du i et vadested med din virksomhed? Passer organisationen ikke helt til den retning, du ser for dig? Via modellen ”Virksomhedens livscyklus” kan du spore dig ind på, om din landbrugsvirksomhed er tæt på at blive ramt af en krise.
27/5 Fokusgruppemøde i Gefion. GROW-modellen er justeret og gjort enklere
14/12 andet møde med landmænd der arbejder med deres ledelsesudfordringer udfra KKC-ledelsesprincipper
Dialogformer i ledelsesopgaven, coaching med inspiration i GROW-modellen. Magt i dialoger og dialogværktøjer
Fokus på de kulturelle udfordringer og barrierer ifm uddannelse af udenlandske medarbejdere, baseret på kurs, koordinering og commitment - spørgeguide, rapport
Understøtter virksomhedskulturen din strategi? Ved hjælp af værktøjet ”Bedriftens kultur” kan du og din rådgiver spotte, om du er nødt til at ændre dit fokus i retning af enten delegering eller instruktion for at nå dine strategiske mål.
Udsendt materiale til deltagerne
Spørgeskemaet om ledelsesprincipper tilføjet en vurdering af såvel kvalitet som vigtighed
Program og opsamling fra møde den 18. marts 2016
Forskellige ledelsesprincipper er afdækket ved individuelle og fokusgruppeinterview og resultaterne har dannet udgangspunkt for udvikling af ledelsesprincipper
Indlæg på Plantekongres 2016
Commitment handler om, i hvor høj grad medarbejdere og leder af virksomheden er villige til at indordne deres individuelle mål og interesser under virksomhedens fælles overordnede mål og interesser.
Når koordineringen af opgaverne lykkes, hænger medarbejdernes arbejde godt sammen med det arbejde, som andre medarbejdere i organisationen udfører. Tandhjulene griber ind i hinanden på den rigtige måde.
Når du og dine ledere lykkes med at sætte en fælles kurs, skaber I en fælles forståelse blandt medarbejderne af virksomhedens overordnede vision, mission, strategi, mål og metoder, og hvorfor den retning, I har udpeget, er vigtig.
Succesfulde ledelser arbejder sig typisk igennem ni trin for at sætte kurs, koordinering og commitment endnu bedre i spil i virksomheden. Ikke alle trin handler om forenkling, men alle trin har fokus på at håndtere kompleksitet og skabe KKC.
14/12 Ledelsesudfordringer og arbejde med ledelsesprincipper ud fra Kurs, Koordinering og Commitment
Erfaring med afprøvning af ledelsesprincipper ved 8 landmænd ud fra deres ledelsesudfordringer
På baggrund af arbejdet med konkrete ledelsesværktøjer fremsættes her to case-eksempler på, hvordan en proces med værktøjerne kan se ud samt hvilke erfaringer, der kan drages ud fra arbejdet
17/11 GROW-light er justeret med erfaringer med fra nye afprøvninger med landmænd i erfa-gruppe - drejebog og PowerPoint fra dagen
Inspiration til hvordan man kan arbejde med ledelsesprincipper for landmænd og rådgivere
Version 1. Forslag til inspiration for landmanden der vil udviklingsdialoger
29/9 God ledelse afhænger af hvad der skal ledes og handler om at blive enig om hvad der skal gøres og hvordan og motivere og hjælpe
God ledelse handler om at skabe Kurs, Koordinering og Commitment blandt medarbejderne. Er der enighed om retningen, er fordelingen af ansvar og roller i organisationen tydelig, og er medarbejderne motiverede, kommer resultaterne (næsten) af sig selv.
Hvis du ønsker at skabe resultater, så skal du fokusere på ledelse af din bedrift
Konceptet er afprøvet i forskellige faser af strategiprocessen
27/10 -SFU Strategisk ledelse og ledelsesudfordringer
Koncept for strategisk ledelsesafklaring justeret efter evaluering
Powerpoint-præsentation på Svinekongressen 25./26. oktober 2016
Ledelsesdage 1./2. november 2016 for rådgivere m.fl.
Dine medarbejdere er nogle af dine vigtigste ressourcer, men hvordan bringer du det bedste frem i dem og leder dem i en retning, der gavner både dem selv og virksomheden? Første skridt er, at du sætter strategisk ledelse på dagsordenen.
Vækst og udvikling skaber kriserne, og det er derfor farligt at springe en eller flere faser over. Virksomheden skal specialisere sig i løbet af hver fase. Det sker ikke i tilstrækkelig grad, hvis virksomheden ikke gennemgår alle faser.
Vækst fører virksomheder ud i kriser. Den nuværende organisation kan ikke opsluge det stigende antal medarbejdere, som væksten fører med sig. Det giver en længere beslutningsproces, flere konflikter og et faldende overskud. Men en krise kan forhindres.
Perspektiver på ledelsesarbejdet - den rette ledelse til organisationen og lederfølgeskab
Dialogværktøj og samtalens landkort og rådgiverens rolle
Invitation og oplæg fra møde den 22. januar 2016 - Gefion
Notat med opsamling på opfølgning og anvendelse af udviklingsdialoger
Erfa-dage med arbejdsmiljøkonsulenter
Præsentation fra NMAOHS i Billund den 24.08.2016
Hvordan bruger landmanden arbejdsmiljømagneterne på tavlemøder
Nordic Meeting 24. august 2016
Skema til besvarelse ved besøg til introduktion til tavlemøder.
Skema til besvarelse efter 4. måneder.
KvægKongres 2016 - Tema: Rådgivere
KvægKongres 2016 - Tema: Rådgivere
Rapport med erfaringer og effekter ved gennemførelsen af Forandringsledelse i landbruget (2015)
Skema som er brugt til evalueringen af de 3 test-gårde
Indlæg - Forandringsledelse Workshop landmænd og rådgivere Jysk landbrugsrådgivning, den 18. maj 2016
Asmildkloster landbrugskole for Agro-studerende, 27. april 2016
Gård 3
Gård 1
Gård 2
Værktøj/skabelon for afklaringsmøde omkring ledelseopgaver
Øvebaner med guide