Erhvervsudviklingsordningen - 2016

Afskallet havre til økologiske husdyr
Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
Biodiversitetsfremmende tiltag i marken
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Det rigtige antibiotikum
Differentieret avl af økologiske grise via Danavl
Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
Fastlæggelse af den økonomiske værdi af krydsning – Kombi-Kryds
Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion
God ledelse og gode produktionsresultater - Udvikling
God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel
Højere fodereffektivitet gennem fodring og avl
Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
Implementering af systematiske krydsningsprogrammer - KombiKryds - Videnoverførsel
Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Udvikling
Klovsundhed - målrettet og effektfuld rådgivning og management - Videnoverførsel
Kvægklynger 2018 – Testplatform i praksis
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Lønsom og bæredygtig foderforsyning på kvægbedrifter - udvikling
Maksimering af restbeløb ved svingende priser på mælk og tilskudsfoder
Minus 30 FE pr. produceret gris
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion
Optimering af vanding og afvanding
Reduktion af pattegrisedødelighed
Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - udvikling
Smittebeskyttelse - Hold sundheden inde og sygdommene ude - videnoverførsel
Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter
Styrkelse af den økologiske bundlinje
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Sunde køer og kalve dør ikke - UDVIKLING
Sunde maver - sunde grise
Sænk din ko- og kalvedødelighed
Særlige udfordringer for besætninger med dyr på flere ejendomme
Udvikling af sammensat aktivitetsmåling og identifikation hos malkekvæg
Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipientens følsomhed, del II
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipienters følsomhed
Økologisk vidensformidling og demonstration
Økologisk vidensindsamling og formidling
Økonomi-, ressource- og risikostyring