Erhvervsudviklingsordningen - 2015

Adfærdsregulerende fodring af søer
Afskallet havre til økologiske husdyr
Avlsudvikling - tre nye egenskaber
Bedre dyrevelfærd via økonomisk ombygning af eksisterende stalde
Bedøvelse ved kastration
Billigere foder
Bæredygtig vækst i malkekvægbruget efter 2015
Bæredygtige Vildmosekartofler
Det rigtige antibiotikum
Differentieret avl af økologiske grise
Effektiv formidling af økonomiske analyser
Effektive og behovsbestemte planteværnsstrategier
Fastlæggelse af værdien af Kombi-Kryds - Udvikling
FEDT NOK til økologiske malkekøer
Forarbejdning og varmebehandling af økologiske proteinafgrøder
Forbedret næringsstofudnyttelse i planteproduktionen
Fra plan til handling i det åbne land
Fremtidens produktionssystemer II
Glade grises helbred - en workshop
God ledelse og gode produktionsresultater - Udvikling
God ledelse og gode produktionsresultater - videnoverførsel
Gylleanlæg
Gødning på bånd og gulv - konsumægshøner i etageanlæg
Hold sundheden inde - Demonstration
Hold sundheden inde - Udvikling
Højere fodereffektivitet
Højere udbytter og bedre økonomi i en bæredygtig grovfoderproduktion
Implementering af Kombi-Kryds - Demonstration
Klovsundhed - Demonstation
Klovsundhed - Udvikling
Kvægklynger 2018
Landbruget i Landskabet
Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling
Luftrensningsteknologi
Løse søer i farestalden
Mere fokus på småkalve - DEMONSTRATION
Mere fokus på småkalve - UDVIKLING
Miljøvenlig fodring af diegivende søer
Minimering af næringsstofudledning fra foder til svin
Minus 30 FE pr. produceret gris
Målrettet og konkurrencedygtig dyrkning af korn, raps og bælgsæd
Nye muligheder i økologisk korndyrkning - samdyrkning og kortere vækstsæson
Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi
Næringsstofferne retur til markerne - køreplan og aktion
Optimalt brug af antibiotika
Optimering af forvaltningen af kvælstof og vand i landbruget
Pattegriseoverlevelse og tilvækst i farestier til løse søer
Punktudsugning
Reduktion af dødelighed II
Reduktion af pattegrisedødelighed
Smag på Landskabet: Naturkød fra naturarealer - Demo
Smag på Landskabet: Naturkød fra naturarealer - Netværk
Smag på Landskabet: Naturkød fra naturarealer - Udvikling
Stop diarrébehandling
Strategisk bæredygtig udvikling på økologiske bedrifter
Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion
Sunde køer og kalve dør ikke - Demonstration
Sunde køer og kalve dør ikke - Udvikling
Sunde malkende søer
Sunde maver - sunde grise
Supplerende mælk i farestier til reduktion af pattegrisedødelighed
Topmaver
Udvikling af sammensat aktivitetsmåling hos malkekvæg
Universel sundhedsovervågning
Videnformidling og dialog via nye kanaler
Øget selvforsyning med økologisk proteinfoder baseret på foderkål
Økologisk produktion under nye rammevilkår bestemt af recipienters følsomhed
Økologisk vidensformidling og demonstration
Økonomi, ressource og risikostyring