Forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg – udvikling af målbare indikatorer

https://sp.landbrugsinfo.dk/SiteCollectionImages/projektsitet_AMFF_logo.jpg
Tilmeld nyheder om projektet
success
failure

Projektet kort fortalt

Gennem mere end 30 år er der hvert år sket alvorlige arbejdsulykker og dødsulykker, når dyr og mennesker arbejder tæt sammen i malkekvægstaldene. Det er et komplekst problem for branchen, og trods mange forsøg på at øge sikkerheden og opmærksomheden på ulykkerne, er det ikke lykkedes at nedbringe antallet. Arbejdstilsynet opgjorde fra 2012-16, at over 40 % af de anmeldte arbejdsulykker på malkekvægbrug, der fører til mere end 3 ugers fravær, sker ved håndteringen af dyr. Dertil kommer et stort antal mindre skader og en hel del ulykker, der ikke anmeldes, men som alligevel kan have store konsekvenser for den skadelidte.

Med dette projekt vi vil gå nye veje og undersøge mulighederne for at forebygge ulykker ved at bruge den teknologi, der i dag følger dyrene i hverdagen, i kombination med den viden, vi har, om dyrenes adfærd og samspillet med mennesker under arbejdet i stalden.

Undervejs vil vi revidere de danske anbefalinger til staldbyggeri ud fra konklusionerne af en grundig analyse af de hændelser, der fører til personskader i danske malkestalde. Analysen vil også blive brugt til at udpege de kritiske situationer, steder eller opgaver, hvor der særligt ofte er farlige forhold, og der vil blive lavet en vurdering af, om der er løsninger i teknologien, der kan mindske risikoen.

Er du kommet til skade?

Mere end 4000 kvægbrugere kontaktes via mail for at finde personer, der er kommet til skade i deres arbejde med kvæg. Hvis du har fået en mail den 16. november 2020 om undersøgelsen, beder vi dig om at svare direkte via linket i mailen. Mailen har titlen: ”Er du kommet til skade ved at arbejde med kvæg? Deltag i ny undersøgelse”.

Hvis du er kommet til skade inden for de seneste 12 måneder, vil vi gerne interviewe dig, også selv om du ikke har modtaget en mail direkte. På linket her kan du svare ja til, at vi må kontakte dig for at interviewe dig om hændelsen.

Alle oplysninger bliver naturligvis anonymiseret.

Projektet er landsdækkende og gennemføres i et samarbejde mellem SEGES, Århus Universitet og Arbejdsmedicin under Region Midtjylland. Her på siden vil vi løbende offentliggøre resultater, rapporter og artikler fra og om projektet, så tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du ønsker at følge med.

Projektets formål

Projektet har til formål at udvikle målbare indikatorer for sikkerhed i relation til håndtering af malkekvæg i landbruget, med særlig fokus på de fysiske rammer, dyrenes adfærd og dyr-menneske-interaktioner. 

Hver arbejdspakke har følgende formål:

  1. Projektstyring og formidling af projektet, både i videnskabelige fora og erhvervsrelateret, via videnskabelige artikler og til besætningsejere, medarbejdere og andre som omgås og håndterer kvæg, fx dyrlæger og inseminører.
  2. Tilvejebringe viden om årsager til kvægrelaterede arbejdsulykker gennem analyse af eksisterende og nyindsamlede ulykkesdata. Den opnåede viden skal bruges som baggrundsinformation til AP3-5.
  3. Levere en ekspertbaseret teknologisk vurdering med bud på hvordan digitale staldsystemer og digital monitorering af kvægs adfærd i fremtiden kan bruges til at bestemme høj- og lavrisiko håndteringssituationer.
  4. Udarbejde anbefalinger til indretning af stalde til malkekvæg, der indeholder hensyn til arbejdssikkerhed og sikrer fysiske rammer, der minimerer risikoen for arbejdsulykker.
  5. Udvikle indikatorer for adfærd hos mennesker og dyr, som medfører øget risiko for arbejdsulykker ifm. den daglige håndtering af dyrene.
Projektet er landsdækkende og gennemføres i et samarbejde mellem SEGES, Århus Universitet og Arbejdsmedicin under Region Midtjylland. Her på siden vil vi løbende offentliggøre resultater, rapporter og artikler fra og om projektet, så tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du ønsker at følge med.